Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Tájdíj Pályázat
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
05/31/2018
Érvényes:
05/31/2018
Tárgymutató:
tájdíj
Pályázhat:
- települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és ennek okán Európa-szerte példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is;
- olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért, kezeléséért és/vagy tervezéséért
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyar Tájdíj Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre

A természetvédelemért felelős miniszter - egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért felelős miniszterrel és a területrendezésért felelős miniszterrel - pályázatot ír ki a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre.
A pályázat az Európai Táj Egyezmény 11. cikkével és az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokról szóló CM/Res(2008)3 határozattal összhangban, a földművelésügyi miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítása alapján kerül kiírásra a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által.

A pályázat célja
A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat a földművelésügyi miniszter tűzi ki, egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszterekkel. A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A díjat kétévente egy alkalommal, az Európa Tanács Táj Díja adományozásával azonos évben, az április 22-ei Föld Napja alkalmából lehet elnyerni.
A nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat képviselhesse hazánkat a nemzetközi megmérettetésben az Európa Tanács Táj Díj pályázatán.
Az Európa Tanács Táj Díja olyan megtisztelő kitüntetés, amely önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható védelme, kezelése és/vagy tervezése területén. A díjat nem táj kapja, hanem egy vagy több olyan szervezet, amely a táj természeti és kulturális értékeit a maguk egységében megőrzi, fenntarthatóan hasznosítja és mindezek érdekében példaértékű tevékenységet végez.

A felhívottak köre
Pályázatot nyújthatnak be:
- települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és ennek okán Európa-szerte példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is;
- olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért, kezeléséért és/vagy tervezéséért.

Az előzőekben említett szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, amennyiben közösen valósították meg a programot.
Országhatáron átnyúló tájak védelme, kezelése és/vagy tervezése érdekében indított, nemzetközi együttműködés keretében megvalósult program esetén a Magyarország területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Önállóan nem pályázhatnak, de pályázati programban közreműködő vagy finanszírozó partnerként részt vehetnek gazdasági szervezetek is.

A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a következőket:
- hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap2,
- fényképes dokumentáció a program végrehajtásáról és/vagy eredményéről (legalább 8, de legfeljebb 20, a természeti és kulturális örökségi vonatkozásokat is bemutató fénykép képaláírással, a szerző(k) megjelölésével) a pályázati űrlap részeként a word dokumentumba illesztve, továbbá mellékletként minden egyes fénykép jpg/png állományként csatolva;
- áttekintő térkép a pályázati program által érintett területről (az érintett természeti és kulturális örökségi értékek, az elvégzett beavatkozások helyének feltüntetésével), a pályázati űrlap részeként a word dokumentumba illesztve, illetve szükség esetén külön mellékletként is, az erre alkalmas méretarányban.

2A pályázati űrlap letölthető az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldaláról (http://www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny), a Tájdíj menüpont alatt.
A pályázat nem kötelezően tartalmazhatja a következő mellékleteket:
- szöveges és képes összefoglaló;
- diavetítés (slide show vagy .ppt előadás), videó-bemutató (legfeljebb 15 perc);
- a program megvalósulásáról készült, illetve megjelent kiadványok, híradások, írásos vélemények.

A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikusan (2 példány CD-n / DVD-n, mindkét adathordozón az űrlapot word és PDF formátumban, a képeket jpg/png formátumban) kell benyújtani.

A pályázat beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2018. május 31. (csütörtök)

A pályázati anyagot postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:
Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: Magyar Tájdíj pályázat 2019
A Bírálóbizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő, határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.
A pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják, hogy mind a természetvédelemért felelős Földművelésügyi Minisztérium, mind pedig a kulturális örökségért, területfejlesztésért és a területrendezésért felelős Miniszterelnökség a pályázatok tartalmát (szöveg, fotó) szerzőkre (pályázókra) történő hivatkozással, külön engedély nélkül ingyenesen, területi és időbeli korlátozás nélkül, minden ismert felhasználási módra kiterjedően felhasználhatja az Európai Táj Egyezmény népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokban vagy egyéb, az Egyezményhez kapcsolódó publikációkban, tevékenységekben. Mind a Földművelésügyi Minisztérium, mind pedig a Miniszterelnökség felhasználási joga kiterjed a mű átdolgozására, tetszőleges példányszámú többszörözésére, a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására, többszöri felhasználására, valamint arra, hogy azt harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, a mű felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá arra is, hogy harmadik személynek a mű további felhasználására engedélyt adjon.

A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásának menete és módja
A beérkezett pályázatokat az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport - amelynek tagjai a pályázat lebonyolításában közreműködő minisztériumok (Földművelésügyi Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) delegáltjai - állandó szakértőinek bevonásával bírálja el.
A Bírálóbizottság tagja vagy megbízottja szükség esetén helyszíni szemlét tart, amelynek során meggyőződik a pályázatban szereplő információk hitelességéről és a programok működésének eredményességéről. A Bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A Bírálóbizottság minden pályázatról szöveges szakmai értékelést ad. Az értékelést követően a Minisztérium tájvédelemért felelős szervezeti egysége javaslatot tesz a természetvédelemért felelős miniszternek a díj odaítélésére.
A pályázatnak a következőkben ismertetett általános és szakmai szempontoknak kell megfelelnie.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai
A Magyar Tájdíjra csak az a pályázati program kerülhet benyújtásra, amelynek egésze vagy valamely része/szakasza már legalább 3 éve, dokumentált módon befejeződött, és az eredmények a lakosság számára elérhetőek. Előnyt jelent, ha a program a dokumentált szakasszal nem zárult le, hanem az elért eredmények fenntartása, a táji változások nyomon követése és további tájvédelmi-tájfejlesztési tevékenységek a pályázat benyújtásának időpontjában is folyamatban vannak. Az Európai Táj Egyezmény szellemiségével összhangban a pályázati programok bárhol megvalósulhatnak, függetlenül attól, hogy az adott terület természetvédelmi oltalom alatt áll-e, vagy sem.
A pályázaton indulhatnak olyan szervezetek is, amelyek a Magyar Táj Díj korábbi pályázatán részt vettek, de a díj ugyanazzal a programmal csak egyszer nyerhető el. A díjat már elnyert szervezet számára a díj akkor nyerhető el, ha a bírálat óta 5 év eltelt, ha a korábbi díjazott tevékenysége óta tevékenységét továbbfejlesztette és az új program önállóan is elismerésre érdemes.
A tájvédelmi, tájfejlesztési programot közösen megvalósító és együtt pályázó szervezetek a díjat együttesen nyerhetik el.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontjai
1. szakmai szempont - Fenntartható területi fejlődés
A benyújtott, megvalósított program mérhető módon járuljon hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez és/vagy tervezéséhez. Tervezési jellegű programok esetén az értékelés a terv megvalósulása alapján történik.
A program továbbá:
- legyen összhangban az érintett terület táji, természeti és kulturális örökségi adottságaival;
- legyen összhangban a hatályos országos, térségi és települési szintű környezet-, természetvédelmi programokkal, szabályozásokkal;
- legyen összhangban a fenntartható fejlődést célzó nemzetközi és országos politikával;
- mutassa be, hogy a tevékenység hogyan járul hozzá a táj környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és esztétikai szempontokat kiegyensúlyozottan figyelembe vevő, fenntartható hasznosításához;
- irányuljon valamely, a táj szerkezetét és karakterét veszélyeztető, károsító, a természeti és kulturális örökségi értékeit veszélyeztető folyamat megszüntetésére, a táj jellegének megőrzésére vagy kedvező irányú változtatására;
- segítse a táj gazdagodását, a benne rejlő természeti és kulturális örökségi, gazdasági valamint esztétikai értékeinek növelését, új táji értékek megjelenését.

2. szakmai szempont - Példamutatás
A pályázatba foglalt tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő, megvalósult programok mutassanak eredményes és fenntarthatóan működő gyakorlati példát mások számára.

3. szakmai szempont - Közösségi részvétel
A programokban érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését szolgáló intézkedések, beruházások járuljanak hozzá a megyei, helyi területfejlesztési és területrendezési tervek, programok célkitűzéseihez. A megvalósítás során a helyi és térségi szereplőket, a jogszabályok által meghatározott hatóságokat, valamint más érintett feleket is be kell vonni. A társadalmi részvétel történhet az érintettek közötti párbeszéddel, eszmecserével (például lakossági fórumok, találkozók, viták, egyeztetések, terep bejárások), valamint nyilvános egyeztetések, társadalmasítások keretében.
Az eredménynek világosan tükröznie kell a helyi közösség igényeit a környező tájjal kapcsolatban, a pályázatnak be kell mutatni a program társadalmi támogatottságát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a program végig az érintett felek aktív együttműködésével valósult meg, a tervezéstől, a kivitelezésen keresztül, a fenntartásig.

4. szakmai szempont - A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szemléletformálás
A pályázatban értékelésre kerülnek a táj értékének és szerepének megértetése iránt tett intézkedések (pl. népszerűsítő kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, tájékoztató táblák kihelyezése, oktatási-képzési programok elindítása).

5. szakmai szempont - Komplexitás
Előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek
- a tájat komplexitásában mutatják be,
- a táj gazdasági és társadalmi összefüggéseit is figyelembe veszik,
- a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságát hosszú távon biztosítják,
- a tevékenységeik együttes hatását is figyelembe veszik.

A pályázaton sikeresen résztvevőknek járó elismerések
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók oklevelet kapnak, a győztes pályázó emléktáblát kap.
Az emléktábla 30*42 cm méretű, bronzból készül, amit az Európai Táj Egyezmény emblémája, a természetvédelem kócsagos emblémája, egy jellegzetes magyar táj stilizált ábrázolása díszít, amely fölé kidomborodó betűkkel a tájdíj elnyerésére utaló "Magyar Tájdíj” felirat, az aljára az évszám kerül.
Az emléktábla a díj odaítélésének tényét igazolja, amelyet a díjazott a székhelyén lévő épületen vagy egyéb, arra alkalmas helyen, jól látható módon elhelyezhet.
A nyertes pályázatokban szereplő tájvédelmi-tájfejlesztési programokról szóló ismertetők egy éven keresztül térítésmentesen bemutatásra kerülnek az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (http://www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny).
A nyertes pályázatokról, programokról a pályázat kiírója kiállítást szervez a nyertes pályázók bevonásával.
A legmagasabb pontszámot elért pályázat nyeri el a Magyar Tájdíjat, valamint képviseli Magyarországot az Európa Tanács Táj Díja 2019. évi pályázatán (A magyar jelölt angol nyelvű pályázatának előkészítéséről és az Európa Tanács titkárságához történő benyújtásáról a Földművelésügyi Minisztérium gondoskodik.)
A Magyar Tájdíjat a természetvédelemért felelős miniszter (akadályoztatása esetén megbízottja) a Föld Napja alkalmából szervezett nyilvános ünnepség keretében adja át. Ennek időpontjáról az elismerésben részesülő pályázó(k) külön értesítést kap(nak).

Hasznos információk
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályán, az alábbi elérhetőségen lehet: nptf@fm.gov.hu
http://www.termeszetvedelem.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum