Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vodafone Digitális Díj
Kiíró:
Vodafone Magyarország Alapítvány
Határidő:
03/06/2020
Érvényes:
03/06/2020
Tárgymutató:
díj, Vodfone digitális
Pályázhat:
18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Vodafone Digitális Díj

Pályázati felhívás és útmutató
A Vodafone Magyarország Alapítvány az Effekteam közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő) ismét meghirdeti Vodafone Digitális Díj című pályázatát.

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:
Digitális Esélyegyenlőség
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok digitális felzárkózást segítik, így életük a pályázatban bemutatott megoldásokkal teljesebbé válhat.
Digitális Társadalom
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek az emberek számára megkönnyítik az digitális eszközök mindennapi használatát, így életüket teszik könnyebbé az okos megoldások elterjesztése által.
Bolygónk és Fenntarthatóság
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív zöld megoldásokkal, amelyek az előző két kategóriához kapcsolódóan hozzáadott értéket nyújtanak a környezettudatosság és fenntarthatóság elvei/eszközei/módszerei segítségével.
A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.
Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.
Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2020. március 6-ig a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert# digitalis-dij oldalról letölthető pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vodafonedigitalisdij@effekteam.hu.
A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
- a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel
- hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- pályázó önéletrajza;
- pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
- pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.
Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
- magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
- nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
- nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
- büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátárnyok alól;
- a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
- jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.
Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelőséggel tartozik.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
A Vodafone Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.
A Vodafone Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (1) 700-0020

IV. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.
A pályázati projektet a nyertes pályázóknak 2020. május 1.-november 15. között lehet megvalósítani.

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:
- a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
- a költség azonosítható és ellenőrizhető
- ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.
A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:
- Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
- Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
- Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
- Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
- Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VI. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
- a pályázó személye megfelel-e a felhívásban foglaltaknak;
- a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.
Szükség esetén a Közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.
2. Az pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
- Illeszkedés - a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
- Digitális innováció - a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
- Hozzáadott érték - a projekt/fejlesztés társadalmi hasznossága jelentős.
- Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
- Láthatóság - a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
- Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.
Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2020. április 3-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.
3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát 2020. április 21-ig.
A zsűri tagjai:
- Dr. Solymár Károly, infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
- Puskás András, Kockázatért és működésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank
- Katona Bence, vezérigazgató, Hiventures Zrt.
- Erdős Sándor, OncoVR projektvezető
- Dr. Budai J. Gergő, Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, Vodafone Magyarország Zrt.
- Mártha Imre, kuratóriumi elnök, Vodafone Magyarország Alapítvány
- Szente Alíz, a gyerekekkel.com alapító-tulajdonosa
4. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére várhatóan 2020. április 30-ig kerül sor.

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit szervezeteknek:
- a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály/alapító okirat/társasági szerződés);
- a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből letölthető bírósági kivonat/forprofit szervezetek esetén cégkivonat;
- a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.
Magánszemély(ek) esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó bemutassa a Vodafone Alapítványnak 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

VIII. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2020. május 29-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2020. május 15-ig a felek aláírják.
IX. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone Magyarország Alapítvány részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.
A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.
https://www.vodafone.hu/documents/20143/3562912/Palyazati_Felhivas.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum