Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/11/2019
Érvényes:
08/11/2019
Tárgymutató:
kiemelt művészeti célok megvalósítása határon túli magyar színházaknak és táncegyütteseknek
Pályázhat:
Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére,
kiemelt művészeti célok megvalósítására

A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat lebonyolítója:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (EMET NKAI)

A pályázat célja:
Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázat keretösszege 57 500 000 forint, azaz ötvenhétmillió-ötszázezer forint, amely a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/5/18/2 "Határon túli kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1. Kiemelt művészeti célok - Határon túli színházak és táncegyüttesek pályázata részfeladaton rendelkezésre áll.
Az egyes altémákra fordítható keretösszegek meghatározása jelen kiírás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei" fejezetében található.
A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók.
Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása:
Maximum 100%.

A pályázók köre:
A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei.
Lebonyolító közreműködése nem szükséges.

Nem nyújthat be pályázatot:
Természetes személy, magyarországi székhellyel rendelkező szervezet.
Nem nyújtható be pályázat:
Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2018. évi kiemelt művészeti célú EMMI által a határon túli színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2018. évi kiemelt művészeti célú, színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázatán támogatást nyert.
Nem folyósítható támogatás:
Annak a nyertes pályázónak, amely az az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. május 16.-2020. május 15.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka:
2019. május 16.-2020. május 31.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatok postára adásának határideje a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől (2019. 07. 12) számított 30. naptári nap.

Saját forrás:
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
Igényelhető jogcímek:
Jelen kiírás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” című fejezetében található.

A pályázat tartalmi elemei:
a) Pályázati adatlap (kötelezően benyújtandó dokumentum)
Az adatlap letölthető az NKA portáljának nyitó oldalán (http://www.nka.hu), a főmenü sorban elhelyezett "EMMI” menüpontra kattintva, az aktuális pályázati felhívások almenüpontból.
b) A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek
b1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete; több cél esetén, az adott altémánál leírtak szerint több darab);
b2. Jogi dokumentáció VAGY Nyilatkozat (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint) Amennyiben mindkét altémába nyújt be pályázatot a szervezet, (tehát a színházihoz is és a táncos altémához is!) az eredeti jogi dokumentációt vagy nyilatkozatot elegendő egy altémához benyújtani (míg a másikhoz benyújtott anyagba elegendő másolatot csatolnia azzal, hogy azon fel kell tüntetni, hogy melyik benyújtott csomagban található az eredeti dokumentáció);
b3. Az adott altémában meghatározott szakmai anyag(ok);
b4. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (legfeljebb 3 oldal).
A pályázat benyújtásának módja:
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap, költségkalkuláció, jogi dokumentumok, az adott altémánál felsorolt, kötelezően benyújtandó szakmai anyagok és szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről) az alábbiak szerint kérjük feladni:
a) KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton, egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva;
b) TOVÁBBÁ a küldeménynek tartalmaznia kell CD-re vagy DVD-re kiírva, mindkét altémában (1. színház, 2. tánc) három (3) példányban a teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt (a CD/DVD-kre rá kell írni a pályázó nevét). Csak olyan CD/DVD nyújtható be, amelyet Windows rendszerű gépeken futtatni lehet.
A pályázat benyújtásának helye:
Postacím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága- FKPI
H - 1389 Budapest, Pf. 128.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát, például: "Kiemelt művészeti célok határon túli - 1. B + 1 D altéma”

A benyújtott pályázat hiánypótlására vonatkozó információk:
A "Kitöltési útmutató”-ban a Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt - a pályázóra vonatkozó - dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!
A Nyilatkozat hiánypótlására nincs lehetőség.
Hiányosan vagy nem az előírás szerint benyújtott jogi dokumentáció esetén a pályázat nem fogadható be!
Az EMET NKAI internetes regisztrációja során korábban benyújtott jogi dokumentációt az EMET NKAI-nak jelen EMMI - pályázat esetében nem áll módjában elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje:
Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.
A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
A. Formai elbírálás
Aa) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidőn belül nyújtotta-e be a pályázó;
- az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket;
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e;
- a támogatási arány meghaladja-e a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
- a pályázó teljes körűen benyújtotta-e a jogi dokumentációt.
Ab) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal, e-mailen - felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal - a megadott határidőig - van lehetőség.
A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 3 naptári napon belül van lehetőség. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
(A pályázónak olyan értesítési e-mail címet kell megadnia, amelynél a levél címzett általi fogadását a levelező rendszer automatikus visszaigazolással dokumentálni tudja, illetve amelyet naponta ellenőriz.)
A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha
- bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból (kivéve a jogi dokumentációt, amelyet hiánypótolni nem lehet);
- hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon;
- hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció vagy a pályázati adatlap.
Az EMET NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak.
B. Tartalmi elbírálás
A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár - az érintett előadó-művészeti bizottság javaslata figyelembevételével, altémánként - szakmai kuratóriumokat kér fel. A beérkezett pályázatokat altámánként egy - 3 tagú - szakmai kuratórium bírálja el.
A döntésre a szakmai kuratóriumok előterjesztése alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot. A döntést a kultúráért felelős államtitkár hozza meg.
A szakmai kuratórium a pályázatokat a kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint és saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el.
A szakmai kuratórium a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékelik. A szakmai kuratórium a bírálat során vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is.
A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést pontozásos értékelés alapján határozza meg.
A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést indokolással látja el.

A pályázat bírálata során a szakmai kuratóriumok az alábbi szempontokat veszik figyelembe:
Prioritást élvező szempont:
1. a magyar kultúra értékeinek magas színvonalú, affirmatív bemutatása és nemzeti önazonosság-tudatunk erősítése, valamint az európai keresztény kultúrához való tartozásunk szakmailag igényes, korszerű színházi eszközökkel történő pozitív megjelenése
Továbbá
2. a program szakmai minősége és értéke
3. a szakmai program megvalósíthatósága
4. a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja
5. a program várható hatása
6. a költségvetés realitása
Közzététel:
A döntést követően a http://www.nka.hu, http://www.emet.gov.hu és http://www.kormany.hu oldalon közzéteszik:
1. a nyertes pályázó nevét, székhelyét / megvalósítás helyét;
2. a támogatás célját;
3. a megítélt támogatási összeget;

Értesítés:
A pályázót a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az EMET NKAI írásban értesíti az eredményről és az alábbiakról: a döntés általános, kuratóriumi indoklása, az elért összpontszám, a támogatáshoz szükséges, minimálisan elérendő pontszám, egyéb, a pályázóra nézve releváns információ (pl. nem támogatás / érvénytelenség és oka).

Jogorvoslat:
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.
A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.
Szerződéskötés:
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 72. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására támogatási előleg címén vagy az elszámolás elfogadását követően, legkésőbb 2019. december 31-ig, a támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.
A szerződéskötés időpontjában
a) folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
b) már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Előadó-művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően utófinanszírozással folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a támogatási szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámolóban altémán belüli kategóriánként kell részletesen ismertetni a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).
Produkció létrehozása esetén a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a létrehozott produkcióról, vagy annak részleteiről készült DVD-felvételt, továbbá a produkcióról megjelent sajtóanyagokat (vagy a sajtóanyagok linkjét tartalmazó felsorolást).
Be kell számolni a lejátszott előadások számáról, előadásonkénti nézőszámáról, az előadások helyszíneiről, a részletes szereposztásról.
Beküldendő a produkcióban részt vett, színpadra lépő művészek névsorát továbbá a produkció előadásában részt vevő további munkatársak névsorát (a produkcióban ellátott feladat konkrét megnevezésével) tartalmazó táblázat.
Az 1. D kategória tekintetében beküldendő az aktivált (beépített, használatba vett) eszközről készült fotódokumentáció.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti záradékolt bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról - pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, - szerződés, teljesítésigazolás stb.)
2. a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az ilyen értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.
4. nagyértékű eszközbeszerzés esetén (jelen felhívás 1.D kategóriában igényelt eszközbeszerzés esetén!) az aktiválásról - pályázó tulajdonba vételéről - szóló dokumentumot.
5. deviza átváltásról szóló dokumentum másolatát.
Tiszteletdíj elszámolásánál az eredeti számlára a produkció címének a felvezetése is kötelező.
Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges. (Nem kell hivatalos fordítás, de a fordítás tényét igazolni kell.) Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az "Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.
A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.

Felhívjuk figyelmet, hogy egy altémán belüli kategóriánként elnyert támogatási összegek között átcsoportosítási lehetőség nincs, illetve az MNB középárfolyam miatti árfolyam különbözet a pályázót terheli.

Nem számolhatók el:
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
b) a pályázati cél megvalósításához ténylegesen szükséges kiadásokon kívüli kiadások
c) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
g) társasági adó, helyi adó (ilyen például az idegenforgalmi adó szállásköltség esetében), vámköltség, illeték,
h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is)
n) utazás-, rendezvényszervezés költsége.
Vendégjáték esetén kizárólag az előadott produkció színpadra állításában közvetlenül közreműködő szakemberek díja számolható el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
- szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán: Tarda Orsolya színházi referens a (00-36-1) 795 57 11-es telefonszámon vagy az orsolya.tarda@emmi.gov.hu e-mail címen;
- a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKA Igazgatóságán: Etényi Ilona (00-36-1) 550-28-84-es telefonszámon vagy az ilona.etenyi@emet.gov.hu e-mail címen; és Fekete Adrienn a (00-36-1) 550-28-85-ös telefonszámon vagy az adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (http://www.nka.hu - EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás - Pályázati tájékoztató menüpont alatt).
Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell - a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
- a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
- A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
- a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk,
az altémák keretösszegei
A pályázat altémái
1. Határon túli professzionális magyar színházak támogatása
2. Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyütteseinek támogatása
1. altéma: Határon túli professzionális magyar színházak támogatása
A pályázók köre: határon túli professzionális magyar színházak.
Altémán belüli kategóriák (pályázati cél meghatározását és részletes információkat lásd alább):
1/A kategória: koprodukció létrehozása
1/B kategória: önálló produkció létrehozása
1/C kategória: technikai fejlesztés támogatása
Az 1. altémára fordítható keretösszeg: 46 000 000 Ft az alábbiak szerint:
1/A kategória és 1/B kategória összesen: 36 000 000 forint
1/C kategória: 10 000 000 forint.
A kategóriánkénti keretösszegek a beérkezett pályázatok függvényében módosulhatnak.
Az 1/C kategória esetében az átcsoportosítás csak keretcsökkentésként valósítható meg.
Az 1/A kategória részletes információi:
Pályázati cél: szakmai együttműködés keretében könnyen utaztatható, stúdiószínházi keretek között megvalósuló koprodukció létrehozásának támogatása hazai és határon túli magyar nyelvű színházak között.
Egyéb feltétel, amelynek megvalósulását a szakmai beszámolóban / pénzügyi elszámolásban igazolni szükséges: a létrehozandó koprodukcióból minden koprodukciós partner székhelyén szükséges bemutató előadást tartani.
Stúdiószínházi előadás: a száz főnél kisebb befogadóképességű játszóhelyen tartott előadás.
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
minimum 3 000 000 forint, maximum 6 000 000 forint.
Az 1/B kategória részletes információi:
Pályázati cél: határon túli magyar nyelvű színház önálló produkciójának létrehozása.
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
minimum 2 000 000 forint, maximum 4 000 000 forint.
Az 1/C kategória részletes információi:
Pályázati cél: technikai fejlesztések támogatása
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
maximum 2 000 000 forint.
Igényelhető költségjogcímek 1/A és 1/B kategóriák:
kizárólag az alkotók, közreműködők, előadó-művészek
1. tiszteletdíjára, napidíjára
2. szállásköltségére
3. útiköltségére, továbbá
4. szállításra
5. jogdíjra
6. a produkcióban látható díszletköltségre, a produkcióban látható jelmezköltségre.
Igényelhető költségjogcímek 1/C kategória:
A színház szakmai működéséhez, minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges technikai, szcenikai eszközök, például fény- és hangtechnikai eszközök, függönyök, szőnyegek beszerzésére.
A támogatás számítógép, laptop, tablet, telefon és kapcsolódó eszközök, alkatrészek költségeire, továbbá eszköz-karbantartásra, javításra, felújítására nem fordítható!
A támogatás segítségével beszerzett eszközök a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthetőek el és csak a pályázó szervezet saját és koprodukcióban megvalósuló előadásaihoz használhatóak fel.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok:
1/A és 1/B kategóriák esetében
1. a produkció szerzőjét, címét, a megtartandó előadás(ok) tervezett időpontját és számát, a részletes szereposztást az alkotók - rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb. - névsorával, a premier (tervezett) időpontját és helyszínét, a pályázat benyújtásáig lejátszott előadások számát, továbbá a szinopszist és a létrehozásra vonatkozó, megvalósítandó célokat és szakmai koncepciót tartalmazó tájékoztató;
1.1. koprodukció esetén a szakmai együttműködés részletes kifejtését és a további együttműködés lehetőségeinek felvázolását, továbbá a bemutatók megvalósítását és további előadások ütemezési tervét tartalmazó leírás;
2. alkotók - rendező, tervező(k), koreográfus, zeneszerző - szándéknyilatkozata a szakmai munkában való részvételi szándékról;
3. a koprodukcióban utazók névsorának és pontos feladatkörének listája;
1/C kategória esetében
A beszerzendő technikai eszközök szükségességének indoklása maximum 2 oldal terjedelemben, továbbá pontos leírás (gyártmány, típus, darabszám, egységár).
Egy pályázó az 1. altémára egy pályázatot nyújthat be. Több kategóriában való pályázás esetén az egyes kategóriákhoz külön költségkalkulációt kell kitölteni (részköltség-kalkuláció/k), továbbá be kell nyújtani a részköltség-kalkulációk összesítését is külön költségkalkulációs lapon (összesített költségkalkuláció). A részköltség-kalkulációkon produkciókra lebontva kell szerepeltetni a produkciónként meghatározható költségeket.
Egy szakmai program csak egy kategóriában nyerhet támogatást.
A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai az 1. kategóriában:
Andrássy Attila, Gemza Péter, Balogh Tibor
2. altéma: Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyütteseinek támogatása
A pályázók köre: határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei.
Altémán belüli kategóriák (pályázati cél meghatározását és részletes információkat lásd alább):
2/A kategória: szakmai együttműködés
2/B kategória: képzés támogatása
Egy pályázó egy pályázatot adhat be, melyben mindkét kategóriát megjelölheti.
A 2. altémára fordítható keretösszeg: 11 500 000 Ft
2/A kategória részletes információ:
Pályázati cél: szakmai együttműködés támogatása határon túli és határon túli vagy hazai és határon túli magyar táncegyüttesek között az alábbiak szerint: határon túli produkció vendégjátékának megvalósítása, koprodukció létrehozása, koprodukció továbbjátszása;
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
maximum 2 000 000 Ft.
Igényelhető költségjogcímek:
kizárólag az alkotó, közreműködő, előadó művészek
1. tiszteletdíjára, napidíjára
2. szállásköltségére
3. útiköltségére, továbbá
4. szállításra
5. jogdíjra
6. a produkcióban látható díszletköltségre
7. a produkcióban látható jelmezköltségre.
A pályázathoz (kötelezően benyújtandó szakmai anyagok a 2/A kategória esetében:
1. a produkció szerzőjét, címét, a Magyarországon tartandó előadás(ok) tervezett időpontját és számát, a részletes szereposztást az alkotók - rendező, tervezők, koreográfus stb. - névsorával, a premier (tervezett) időpontját és helyszínét, a pályázat benyújtásáig lejátszott előadások számát és a szinopszist tartalmazó leírás;
2. alkotók - rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző - szándéknyilatkozata;
3. tájékoztató a vendégjáték által elért közönségről és a további együttműködések lehetőségeiről;
4. az utazók névsorának és feladatkörének listája produkciónként;
5. a fogadó fél hivatalos felkérése a produkció címének feltüntetésével.

2/B kategória részletes információ:
Pályázati cél: képzés támogatása határon túli magyar táncegyüttesek számára.
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
maximum 500 000 Ft.
Igényelhető költségjogcímek:
a közreműködő képzésvezető
1. tiszteletdíjára, napidíjára,
2. szállásköltségére,
3. útiköltségére,
4. terembérletre.
A pályázathoz (kötelezően benyújtandó szakmai anyagok a 2/B kategória esetében:
1. tájékoztató anyag a program részletes leírásával, a képzési programban résztvevők névsorával és a tervezett létszámmal;
2. a képzésvezető nyilatkozata az együttműködésről.

Egy pályázó a 2. altémára egy pályázatot nyújthat be. Mindkét kategóriára való pályázás esetén az egyes kategóriákhoz külön költségkalkulációt kell kitölteni (részköltség-kalkuláció/k), továbbá be kell nyújtani a részköltség-kalkulációk összesítését is külön költségkalkulációs lapon (összesített költségkalkuláció). A részköltség-kalkulációkon produkciókra lebontva kell szerepeltetni a produkciónként meghatározható költségeket.
Egy szakmai program csak egy kategóriában nyerhet támogatást.
A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai a 2. altémában:
Farkas Zoltán, Elekes Botond, Orza Calin.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum