Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-FFT/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-FFT/2020
Pályázhat:
Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi személyei.
- 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni.
- Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van.
- Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-FFT/2020

FELHÍVÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése"
című
alprogramhoz
A felhívás kódszáma: MFP-FFT/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő egyházi közösségek számára az Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése címmel (a továbbiakban: felhívás).
A támogatás célja az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása.
A felhívás célja, hogy a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet.

1.1. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 000 000 000 forint.
Jelen felhívás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
Kérelmenként a maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen felhívás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A felhívás célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők1 és temetkezési emlékhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatására.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása
A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban2 lévő temetők, épületek tekintetében:
- Új ravatalozó építése;
- Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
- Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal3 kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
- A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint).
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
- A meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.
Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.
vagy
2.1.1.2. Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
- Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
- Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
- Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő)
- Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
- Temető bekerítése;
- A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
- Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.
Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.
Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont alapján, vagy a 2.1.1.2. pont alapján) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):
- előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen felhívás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok elszámolása, továbbá a kiírás keretében használt eszközök/berendezések/bútorok beszerzése nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Jelen felhívás 2.1.1. pontjában és alpontjaiban támogatott építési munkálatokkal kapcsolatos tevékenység(ek) megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.
Ravatalozó építésére, bővítésére, felújítására igényelt támogatás esetén az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges az elszámolás benyújtásához:
a) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az elszámoláshoz mellékelni kell a véglegessé vált használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges.
b) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az elszámolás benyújtásához mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
A kiírás keretében megvalósuló járda építése és/vagy térkövezése esetén az útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).
a. Az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy burkolatalapba a zúzottkő vagy zúzott kavics helyett újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék stb. lehet.
b. Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítmény nyilatkozat4 birtokába lehet beépíteni. Ezt a 305/2011/EU rendelet és 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet írja elő.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Támogatás a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett tevékenységhez a 2019. január 1. utáni előkészítési költségek (projekt előkészítési, tervezési költségek) - kivételével - nem igényelhető. A projekt megvalósítását a kérelem benyújtását követő napon a kérelmező saját felelősségre megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a kérelem értékelésére, és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi időpont minősül:
a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;
b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök), építőanyag beszerzése esetén
ba) a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,
bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja,
bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
Az a) és b) pontok együttes megvalósulása esetén, a legkorábbi időpont
c) ingatlan megvásárlása (amennyiben a vonatkozó felhívás szerint releváns)
d) közbeszerzési eljárás megkezdése (amennyiben releváns).
e) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől.
Nem tekintendő a projekt megkezdésének a projekt-előkészítési tevékenység.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül a következők szerint:
a) ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén megtörténik a sikeres műszaki átadás-átvétel (jegyzőkönyvvel alátámasztva), illetve lezárul a használatbavételi eljárás, illetve - amennyiben szükséges - műszaki engedélyezési eljárás; a teljes üzemszerű működés megindulását lehetővé tevő véglegessé vált használatbavételi, valamint működési engedély az elszámoláshoz csatolandó;
b) eszközbeszerzés esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása napja (100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök tekintetében);
c) egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósulása napja (számla teljesítési dátuma / teljesítésigazolás alapján).
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósulási helyszíne Magyarország közigazgatási területe. Lásd még: jelen felhívás 3.1 Kérelmezők (jogosultak) köre pontjában foglaltakat.

2.6. Eredménymutatók
A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak részét képező beszámolót benyújtani.

2.7. Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés esetén a beruházás megvalósításától számított három éven át, építési beruházás esetében öt éven át tart.
A támogatott projekteket a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a projekt eredményét az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia.
A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott tételt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
A támogatással létrehozott vagyon csak indokolt esetben, egyedi kérelem alapján a Támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, terhelhető meg, illetve módosítható az eredeti rendeltetése a Támogatói Okiratban meghatározott céloknak megfelelően az elidegenítési tilalomra vonatkozó határidőig.
Jótállási idő után történő csere, amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás, vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.

2.8. Biztosítékok köre
A kérelmezőnek jelen konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A kérelem benyújtásának feltételei
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a nyilatkozatok, dokumentumok aláírásánál legyenek figyelemmel a képviseleti jogosultságokra (önálló/együttes)!

3.1. Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi személyei.
- 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni.
- Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van.
- Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, amely
- A felhívás alapján nem tartozik a kérelmezők (jogosultak) körébe;
- A felhívásban megjelölt benyújtási határidőn túl nyújtotta be a kérelmét;
- Az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja maximálisan igényelhető mértéket;
- Olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja
A kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Az egyházi szervezet képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratként kitölti - kivéve, ha már benyújtott támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében és regisztrációja véglegesen elfogadásra került, abban az esetben nincs újbóli regisztrációs kötelezettsége - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus benyújtó felületéről letölthető regisztrációs formanyomtatványt, amelyben a regisztrációs adatok mellett megjelöli azt a természetes személyt (a továbbiakban: támogatási ügyintéző), aki nevében a kérelemmel kapcsolatban eljár, és annak aláírását követően postán feladja a Kincstár részére. Amennyiben az egyházi szervezet képviselője egyben a támogatási ügyintéző is, a formanyomtatványt ebben az esetben is ki kell töltenie, a meghatalmazott adatainál a saját azonosító adatait kell megadnia, és csak az egyházi szervezet képviselőjeként kell aláírnia a formanyomtatványt. A képviselő személyi adatainak megadásának a célja az, hogy az elektronikus kapcsolattartás során az egyházi szervezet és a természetes személy összekapcsolása megvalósulhasson, ezzel az eljárása biztosítható ugyanis, hogy illetéktelen magánszemély ne élhessen vissza a támogatási lehetőséggel az egyházi közösség nevében.
Az elektronikus rendszerben az egyházi szervezet és a támogatási ügyintéző összekapcsolása érdekében mindenképpen szükséges az előzetes írásbeli nyilatkozat, amely nélkül nincs előzetes garancia és bizonyíték arra, hogy aki a kérelmet beadja, az valóban az egyház nevében jár el. A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az egyházfőhatóság nevét, valamint nyilvántartási számát is, a későbbiekben egyházfőhatóság által kiállításra kerülő igazolás alapján kerül ellenőrzésre az adott egyházi szervezet képviselőinek meghatalmazásra való jogosultsága.
A támogatási ügyintéző ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus regisztrációs és benyújtó felületre, azonban a kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a képviselt szervezet adatait, valamint a saját azonosító adatait a Magyar Falu Program regisztrációs felületén rögzíti. A regisztráció során csatolni kell a magánokiratba foglalt kitöltött regisztrációs lap szkennelt képét. A szkennelt dokumentum tartalmát és az elektronikus regisztráció során megadott információkat a Kincstár ügyintézője ellenőrzi, annak megfelelősége esetén a regisztrációt előzetesen jóváhagyja. A regisztráció előzetes jóváhagyásáról a támogatási ügyintéző az ügyfélkapus tárhelyére értesítést kap.
Előzetesen jóváhagyott regisztrációval a kérelem kitölthető, benyújtható és a kapcsolattartás is megvalósul a megadott támogatási ügyintéző ügyfélkapus tárhelyén keresztül.
A regisztrációs űrlapon az egyházi szervezetnek lehetősége van értesítési e-mail címet is megadni, ahová a regisztrációval és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentumok beérkezéséről, illetve bármely dokumentum kiküldésekor értesítést kap.
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák, a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a kérelmező részére.
FIGYELEM! Az egyházi szervezet (kérelmező) kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton (Magyar Államkincstár 1476 Budapest, Pf. 407.) eljuttatja - kivéve, ha már benyújtott támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében és regisztrációja véglegesen elfogadásra került, abban az esetben nincs újbóli regisztrációs kötelezettsége - és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik."
A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok:
- Kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be;
- Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség;
- A kérelmezőnek díjat NEM kell fizetnie.
- Egy kérelmező kizárólag egy temető infrastrukturális fejlesztésére nyújthat be támogatási igénylést. (Kivétel Anyaegyházközösség/plébánia a filiája, szórványa vonatkozásában: lásd 3-es lábjegyzet.)
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására
2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.
A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. szeptember 10.
A kérelem módosítására a Támogatói Okirat kibocsátásáig nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A Támogató az egyazon felekezethez tartozó kérelmezők esetében javasolja a felettes egyházi szervvel történő előzetes egyeztetést.
Kérelem visszavonása
A kérelmező a kérelmét a Támogatói Okirat kézbesítéséig az elektronikus benyújtó felületen a benyújtási határidőig visszavonhatja. A kérelem visszavonását a támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1 Jogosultsági (formai) kritériumok
- A kérelem (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A kérelmet a felhívás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2 Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági intézkedések, elérendő társadalmi hatás, fenntarthatóság.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azon egyházi közösségek, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
- Azon egyházi közösségek, akik a felhívás keretében olyan meglévő épület vagy építmény fejlesztésére pályáznak, melynek állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható;
- Azon egyházi közösségek, akik a felhívás keretében temetői szolgáltatásbővítést valósítanak meg;
- Azon egyházi közösségek, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor halottak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel;
- Azon egyházi közösségek, amelyek temetői akadálymentesítése a kérelem beadásakor nem megoldott.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Amennyiben a jogosultsági ellenőrzés során a kérelemben megadott adatokban hiba vagy hiány tapasztalható, a Kincstár elektronikus úton egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.
A hiánypótlás benyújtására a kérelmező részére elektronikus benyújtó felület áll rendelkezésre, ahol feltöltheti a választ, illetve a csatolandó mellékleteket.
Hiánypótlás megválaszolására legfeljebb hat napos határidőt6 kell biztosítani a kérelmező számára.
Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
Az ügyfélkapun keresztül megküldött irat a kérelmező, illetve Kedvezményezett értesítési tárhelyéről való letöltése útján történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza.
A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. A kérelmezők részére rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor az elektronikus alkalmazás meghibásodás (üzemzavar) miatt nem érhető el.
Amennyiben a hiánypótlás teljesítésének határideje szabad-vagy munkaszüneti napra esik, akkor a hiánypótlás benyújtási határideje a következő munkanapon telik le.
A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le.
Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.
Amennyiben a kérelem a felszólítást követő hiánypótlás után továbbra is hiányos, akkor a kérelem vizsgálata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik.
A tartalmi értékelés során a Támogató indokolt esetben a döntés alátámasztására további dokumentumok benyújtását is kérheti, vagy tisztázó kérdést tehet fel a kérelmezőnek. A tisztázó kérdés keretében történő dokumentumok benyújtására, valamint a kérdések megválaszolására a tisztázó kérdés kézbesítésétől számított három napon belül van lehetőség. Amennyiben a kérelmező nem ad választ a határidő lejártáig, a kérelem a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra.
A tisztázó kérdés megválaszolására szintén az elektronikus benyújtó felületen van lehetőség, ahol a kérelmező feltöltheti a szükséges adatokat és információkat, illetve a csatolandó dokumentumokat.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege
Maximum 30 millió forint összeghatárig:
- Jelen felhívás 2.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
vagy
Maximum 5 millió forint összeghatárig:
- Jelen felhívás 2.1.1.2. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
Egy támogatási kérelemben csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont, vagy a 2.1.1.2. pont szerinti tevékenységcsoportra) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A kérelemről a miniszter a tartalmi értékelés lezárását követően dönt.
Az egyházi szervezet kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton eljuttatja (Magyar Államkincstár 1476 Budapest, Pf. 407.) - kivéve, ha már benyújtott támogatási kérelmet a Magyar Falu Program keretében, és regisztrációja véglegesen elfogadásra került, abban az esetben nincs újbóli regisztrációs kötelezettsége - és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.
A Támogató a döntésről szóló értesítése során, amennyiben a Támogatói Okirat kiállításához a felhívásban meghatározott további dokumentumok csatolása szükséges, megfelelő határidő tűzése mellett, értesíti a kérelmezőt a dokumentumok csatolásának szükségességéről.
Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen felhívás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a kérelmezőnek legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a kérelem elutasításra kerül.
A Támogató minősített elektronikus aláírással ellátva bocsátja ki a Támogatói Okiratot a nyertes kérelmező részére. A támogatási jogviszony az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a Támogatói Okirat közlésével jön létre.

5.1. Jogorvoslat
Nincs kifogás benyújtására lehetőség.

5.2. A Támogatói Okirat módosítása
A Támogatói Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására, és a Támogatói Okiratban meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.
Nem szükséges módosítani a Támogatói Okiratot amennyiben:
- a projekt véghatáridejéhez képest három hónapot nem meghaladó késedelem várható;
- a műszaki, szakmai tartalom változása hatósági előírás miatt vált szükségessé, de nem veszélyezteti a projekt végrehajtását;
- a Támogatói Okiratban rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest csökkenés következett be, de ezen csökkenés nem veszélyezteti támogatott tevékenység eredeti céljának teljesülését.
A Támogatói Okirat módosítására a kedvezményezett indokolással ellátott elektronikus úton benyújtott kérelmére kerülhet sor. A Támogatói Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A Támogatói Okirat módosítására legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

5.3. Változás bejelentés
A Kedvezményezett a tudomásától számított nyolc napon belül az elektronikus benyújtó felületen változás bejelentésben köteles bejelenteni, ha a Támogatói Okiratban szereplő adatokban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be. A projekt megvalósítása során költség átcsoportosításra nincs lehetőség. A támogatható tevékenységeken kívüli módosításra nincs lehetőség.
Eszköz beszerzése esetén nem minősül változásnak, amennyiben a Támogatói Okiratban jóváhagyott eszközzel azonos funkciójú (az eredetileg tervezett feladat, funkció ellátására alkalmas) eszköz kerül beszerzésre.
Építési beruházás esetén, nem minősül változásnak amennyiben a támogatott tevékenység eredeti célja megvalósul, és a műszaki ellenőr műszaki egyenértékűségi igazolása rendelkezésre áll.
Figyelem, az önállóan támogatható tevékenységcsoportok között nincs lehetőség módosításra, mivel egy projekten belül vagy csak a 2.1.1.1. pont, vagy csak a 2.1.1.2. pont szerinti tevékenységcsoport támogatható.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése8
Elszámolható költség: a felhívás által elszámolhatónak minősített költség, amely a Támogatói Okiratban rögzített, és közvetlenül a támogatás céljával összefüggésben merült fel; az elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és elszámoló bizonylattal alátámasztott, a projekt vonatkozásában releváns.

6.1. Az elszámolásra vonatkozó előírások
Elszámolás benyújtására kizárólag az elektronikus benyújtó felületen keresztül van lehetőség.
A támogatással való elszámolásra, az elszámolás benyújtására egy alkalommal, a projekt fizikai befejezését követően van lehetőség.
Az elszámolásnak a Kedvezményezett által már kiegyenlített, a Kedvezményezett nevére kiállított elszámoló bizonylatokon kell alapulnia, és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását kell igazolnia a 6.2. pontban felsorolt elszámoláshoz benyújtandó mellékletekkel alátámasztva.
Az elszámolás benyújtásának (véglegesítés és beküldés az elektronikus benyújtó felületen) végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatással történő elszámolást a Kincstár ellenőrzi.
A Kedvezményezett az elszámolás benyújtásakor beszámoló keretében szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, megvalósítási határidőn belül a cél megvalósítása érdekében keletkezett, a jogszabályi kötelezésnek megfelelő gazdaságilag és pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan köteles beszámolni a támogatási összegnek a Támogatói Okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról-, az Ávr. 100. § (3) alapján.
A Támogatói Okiratban jóváhagyott elszámolható költségek alátámasztása
Ha a kérelmező árajánlatot csatol be a kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján lehet jogosult, amelyet a jelen felhívás megjelenését követően állítottak ki.
- A kérelmező ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét;
- A kiadási tétel műszaki adatait;
- A kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét;
- A kiadási tétel nettó összegét, a felszámított ÁFA-t és bruttó összegét, vagy azoknak az árajánlatból megállapíthatónak kell lenniük;
- Az ajánlattevő cégszerű aláírását (kivéve elektronikus ajánlat) valamint;
- Az árajánlat kiállításának dátumát;
- Az árajánlat érvényességi idejét.
Elektronikus árajánlat (elektronikus levél) esetén az ajánlattevő cégszerű aláírása nem szükséges, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha az elektronikus levél tartalmazza az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
Nettó 200 000 forint alatti egységárú eszközbeszerzés esetén a piaci ár igazolása kiváltható webáruházak (pl. forgalmazó cégek, ár-összehasonlító) oldaláról készített print screen vagy nyomtatási kép elmentésével, mely a támogatási kérelem benyújtásakor az árajánlattal egyenértékű dokumentumnak tekinthető. Ebben az esetben a piaci ár igazolása elektronikusan történik (pl. online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel). Az alátámasztó dokumentumból (képernyőmentésből, nyomtatási képből) egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a nettó egységárnak, a nettó árnak, az áfa összegének, a bruttó árnak, valamint a képernyőmentés dátumának.
Az elszámolás benyújtásának (véglegesítés és beküldés az elektronikus benyújtó felületen) végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a projekt azonosító számát, továbbá a "Magyar Falu Program keretében Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-FFT/2020 kódszámú alprogramra <az elszámolással érintett összeg értéke forintban> forint összegben elszámolásra benyújtásra került." A Kincstárnak, az elszámolás, és az annak részét képező pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről elektronikusan-, értesíti a Kedvezményezettet. A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a Kincstár dönt, amely döntésének megalapozásához a Kedvezményezettet további dokumentumok benyújtására szólíthatja fel.
A Kincstár a beküldést követő 60 napon belül megvizsgálja, és haladéktalanul értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról, illetve hiba vagy hiányosság esetén a megállapított hibára vagy hiányosságra vonatkozóan két alkalommal legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlás során kizárólag a Kincstár által előírt hiányosságok pótlása és hibák javítása lehetséges.
Ha a Kedvezményezett által benyújtott elszámolás a hiánypótlást követően is ellentmondásos információkat tartalmaz, a Kincstár egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a Kedvezményezettől legfeljebb három napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.
Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlásnak nem tesz eleget, az elszámolást a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
Ha az elszámolásra benyújtott elszámolható költség nem éri el a Támogatói Okiratban jóváhagyott, és előleg formájában kifizetett támogatás összegét, abban az esetben a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásának napján köteles a különbözetet visszautalni a Támogató részére.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum