Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Könyvtári Minőségi Díj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/10/2019
Érvényes:
09/10/2019
Tárgymutató:
díj, Könyvtári Minőségi
Pályázhat:
A Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter pályázat útján annak az érvényes Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárnak adományozza, amelynek munkatársi elköteleződésen és folyamatos fejlesztésen, javításon alapuló kiemelkedő innovációit a könyvtárhasználók elégedettsége, a partnerek, valamint a szakértők véleménye is alátámasztja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Könyvtári Minőségi Díj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi pályázati felhívása
a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére

1. A pályázat célja
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés b) pontja, továbbá A Minősített Könyvtári cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter a 2019. évben pályázatot hirdet a Könyvtári Minőségi Díj odaítélésére.

2. A pályázó könyvtárak köre
A Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter pályázat útján annak az érvényes Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárnak adományozza, amelynek munkatársi elköteleződésen és folyamatos fejlesztésen, javításon alapuló kiemelkedő innovációit a könyvtárhasználók elégedettsége, a partnerek, valamint a szakértők véleménye is alátámasztja.

3. Pályázati feltételek
3.1. A könyvtár rendelkezik érvényes, a 2014. évnél nem régebben elnyert Minősített Könyvtár címmel.
3.2. A Minősített Könyvtár cím elnyerése óta folyamatosan és elismerésre méltóan, az önértékelési eredményekre alapozva alkalmazza a könyvtári minőségmenedzsment módszereit.
3.3. A könyvtár a tárgyévet megelőző öt évben teljesítette a kulturális statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
3.4. A könyvtár az elmúlt két év használói elégedettségméréseinek eredményeiről készített beszámolót közzéteszi honlapján.
3.5. A könyvtár beleegyezően nyilatkozik a Pályázati adatlap IV. pontjában foglaltakról.

4. Pályázati előny
4.1. A 2019. évi pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az egyik innováció illeszkedik az alábbi témák valamelyikéhez:
- fenntartható fejlődés, környezettudatosság
- olvasó család (olvasásnépszerűsítés, élethosszig tartó tanulás)

5. Benyújtandó dokumentumok
5.1. A felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlap.
5.2. Szakmai beszámoló készítése két megvalósult innovációról.

6. A szakmai beszámoló elkészítésének szempontrendszere
6.1. Mutassa be innovációit az alábbi szempontok szerint:
- Az innováció tartalma, bemutatása
- Az innováció kapcsolódása a könyvtár szakmai stratégiájához, a minőségirányítás kialakított gyakorlatához
- Célok, várt és elért eredmények, következtetések, teljesítménymutatók, összehasonlító statisztikai adatok
- Az innovációval kapcsolatos használói, fenntartói és partneri vélemények, elégedettségmérések bemutatása, értékelése
- Az innovációnak a könyvtár működésére gyakorolt hatásainak összegzése
- A PDCA elv bemutatása, érvényesülése az innováció bevezetése és alkalmazása során
- Az innováció külső-belső kommunikálása
- Az innováció fenntarthatósága érdekében tett intézkedések.

7. A pályázat benyújtásának ideje és módja
7.1. A pályázati adatlapot postai úton az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárság
Könyvtári és Levéltári Főosztály
H-1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
címre és PDF dokumentumként csatolva e-mailben a konyvtar@emmi.gov.hu címre kell beküldeni.
7.2. A pályázatok befogadásánál az elektronikus dokumentum beérkezésének időpontja a meghatározó.
7.3. A pályázati adatlap a miniszter honlapján érhető el.
7.4. A pályázati adatlap beküldési határideje a felhívás közzétételétől számított 45 nap.
7.5. A szakmai beszámolót PDF formátumban csatolva kell elküldeni, csak e-mailben a konyvtar@emmi.gov.hu címre.
7.6. A szakmai beszámoló beküldési határideje: 2019. szeptember 10.

8. A szakmai beszámoló formai követelményei
8.1. A benyújtandó dokumentum formailag is tükrözze a pályázó könyvtár igényességét; rendelkezzen a könyvtár arculatát tükröző formai jegyekkel, tartalomjegyzékkel, oldalszámozással, a tartalmat alátámasztó grafikai elemekkel.

9. A pályázat befogadásának feltételei
9.1. A pályázó megfelel a 2. pontban rögzített pályázók körének és a pályázati feltételeknek.
9.2. A benyújtandó pályázati dokumentumok határidőben és hiánytalanul kerültek benyújtásra.
9.3. A pályázati adatlap PDF formátuma és eredeti példánya megegyezik.

10. A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatban foglaltakat a miniszter megbízása alapján a pályázó könyvtárban helyszíni vizsgálat során könyvtári minőségügyi szakértők ellenőrzik. A helyszíni vizsgálat eredményéről szöveges értékelés készül.

11. A pályázat elbírálásának főbb szempontjai
11.1. Az innováció eredetisége, újszerűsége, adaptálhatósága más könyvtárak számára
11.2. A PDCA elv gyakorlati érvényesülése
11.3. Mérési eredmények, a sikerességet alátámasztó dokumentumok
11.4. A bemutatott innovációk hatása a könyvtár egészének sikeres működésére
11.5. Formai szempontok: logikus felépítés, az innováció szemléletes, igényes, grafikai és más elemekkel tagolt bemutatása

12. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatos információ a konyvtar@emmi.gov.hu e-mail címen kapható.

13. A pályázat eredménye és díjazása
13.1. A Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt, a nyertes könyvtár díszoklevelet kap és pénzjutalomban részesül.
13.2. A pályázókat az EMMI Kulturális Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztálya értesíti a pályázat eredményéről.
13.3. A Könyvtári Minőségi Díjjal 2019. évben nyerhető pályadíj összege 2 000 000 forint.

14. A pályázat eredményének kihirdetése
14.1. A 2019. évi Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napja alkalmával (2020. január) adja át.
14.2. A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak neve közzétételre kerül a Hivatalos Értesítőben, valamint a Minisztérium és a Könyvtári Intézet honlapján.
14.3. A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak listáját a Könyvtári Intézet folyamatosan elérhetővé teszi honlapján:
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment

15. A pályázati adatlap II. pontjában kapcsolattartási célból megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
15.1. A pályázati adatlap II. pontjában megadott kapcsolattartási adatok a 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdés értelmében közérdekből nyilvános adatok.
15.2. Ha a megadott kapcsolattartási adatok nem a pályázatot benyújtó intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetőjének az adatai, akkor a pályázati adatlapon tett nyilatkozatának megfelelően az ő feladata és felelőssége a kapcsolgattatásra kijelölt személlyel megismertetni jelen adatkezelési tájékoztatót.
15.3. A pályázat kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Könyvtári Intézet, mint a pályázat lebonyolítója a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében adatkezelő.
15.4. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet neve és elérhetősége:
15.4.1.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1.
e-mail címe: http://info@emmi.gov.hu
központi telefonszáma: +36 (1) 7950022
honlapja: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Az adatkezelés célja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Könyvtári Minőségi Díj cím elnyerésére vonatkozó 2019. évi pályázat lebonyolítása. A személyes adatok kezelésében érintettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
Az adatközlés címzettjének (akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:
név: Reszegi Tünde
telefon: +36 (1) 896-6560
e-mail: tunde.reszegi@emmi.hgov.hu
15.4.2 Könyvtári Intézet
székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület
postacíme: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület
e-mail címe: inform@oszk.hu
központi telefonszáma: +36(1)2243700
honlapja: http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/
az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
név: Balázs Béla
telefon: +36 (1)
e-mail: dpo@oszk.hu
15.5. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elérhetősége: http://www.oszk.hu/adatvedelem
15.6. Az adatkezelés célja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Könyvtári Minőségi Díj cím elnyerésére vonatkozó 2019. évi pályázat lebonyolítása.
15.7. A személyes adatok kezelésében érintettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
15.8. A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
15.9. A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
15.10. Az adatközlés címzettjének (akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:
név: Horváth Adrienn
telefon: 061- 2243-798
e-mail: minoseg@oszk.hu
15.11. Az adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidő):
15.11.1. Ha a benyújtott pályázat bármi okból nem kerül befogadásra, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
15.11.2. Ha a pályázó intézmény a Könyvtári Minőségi Díjat nem nyeri el, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még öt évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
15.11.3. Ha a pályázó intézmény a Könyvtári Minőségi Díjat elnyeri, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége, valamint a későbbi szakmai napokon való aktív részvétel, előadás, tanácsadói és a disszeminációs tevékenység érdekében, a Könyvtári Minőségi Díj átadása után még öt évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint a pályázati adatlapot selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli. A pályázat részeként benyújtott szakmai beszámoló a Könyvtári Intézet honlapján továbbra is elérhető marad.
15.12. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (lásd: A pályázat célja), valamit a pályázatot benyújtó intézmény (harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
15.13. A kapcsolattatásra kijelölt személy az adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait.
15.14. Az intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetője a kapcsolattartásra kijelölt személy megadott adatai változásáról haladéktalanul tájékoztatja a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezetet.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum