Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
10/16/2020
Érvényes:
10/16/2020
Tárgymutató:
közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása
Pályázhat:
bármely - a Kkt. 18. § (2) bekezdése szerint a közlekedési hatóság által kiadott érvényes képzési engedéllyel rendelkező - olyan képző szerv, amely a pályázat tárgyát képező Keretrendszer és/vagy Tananyag felett szerzői joggal rendelkezik, vagy rendelkezik olyan dokumentummal a szerzői jog jogtulajdonosától, miszerint a Keretrendszerre és/vagy Tananyagra vonatkozóan a pályázat időtartamára és az akkreditáció lehetséges időtartamára (38 hónap) - jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - olyan felhasználási joggal bír, amely tartalmilag lehetővé teszi, hogy a pályázó a pályázat tárgyát harmadik fél részére - díjmentesen vagy díj ellenében - képzés céljából hozzáférhetővé tegye
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1101 Budapest, Fő utca 44-50.) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM r.) 38. § alapján
pályázatot hirdet
e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment
rendszerek és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok tanúsításának,
minősítésének (továbbiakban: akkreditációjának) megszerzésére.

1. A pályázat célja:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 18. § (1) bekezdése szerint a közúti járművezetők valamint a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami, illetve szaktanfolyami elméleti képzése, továbbképzése - a közlekedési hatóság engedélye alapján - zárt rendszerű elektronikus képzési (e-learning) formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett is végezhető. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a szakmailag és technikailag felkészült képző szervek számára, hogy képzési tevékenységük során az előírásoknak megfelelő e- learning rendszereket alkalmazhassák. Sikeres pályázat esetén a pályázó "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált e-learning keretrendszer" illetve "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált e-learning tananyag" minősítést és tanúsítást kap, melyet az akkreditáció érvényességéig (legfeljebb 38 hónap), illetve visszavonásig a határozatban megjelölt feltételekkel használhat, továbbá képzési engedélye ennek megfelelően módosításra kerül.

2. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében pályázni lehet a Kkt. szerinti
- zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek, valamint
- tanfolyamok, vagy szaktanfolyamok teljes elméleti tananyagait tartalmazó digitális tananyagok,
GKM r. 38. § szerinti tanúsítására és minősítésére.
Digitális tananyagok esetén a pályázat tárgyának meghatározásakor meg kell jelölni azt is, hogy az adott digitális tananyag mely tanfolyam(ok), szaktanfolyam(ok) teljes elméleti tananyagát tartalmazza.

3. Pályázók köre:
Pályázatot benyújthat bármely - a Kkt. 18. § (2) bekezdése szerint a közlekedési hatóság által kiadott érvényes képzési engedéllyel rendelkező - olyan képző szerv, amely a pályázat tárgyát képező Keretrendszer és/vagy Tananyag felett szerzői joggal rendelkezik, vagy rendelkezik olyan dokumentummal a szerzői jog jogtulajdonosától, miszerint a Keretrendszerre és/vagy Tananyagra vonatkozóan a pályázat időtartamára és az akkreditáció lehetséges időtartamára (38 hónap) - jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - olyan felhasználási joggal bír, amely tartalmilag lehetővé teszi, hogy a pályázó a pályázat tárgyát harmadik fél részére - díjmentesen vagy díj ellenében - képzés céljából hozzáférhetővé tegye. Amennyiben a Keretrendszer több elkülönülő komponensből áll, úgy a fentieket minden komponensre vonatkozóan külön-külön kell teljesíteni.

4. A pályázati kiírás időpontja, benyújtásának határideje és módja:
A pályázat kiírásának időpontja: 2020. szeptember 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.
A pályázatnak a pályázati űrlappal (1. számú melléklet) és a csatolandó dokumentumokkal együtt kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) beérkeznie.
A pályázatot a pályázat kiírásának időpontját követően, de legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig munkanapokon 8 óra és 16 óra (pénteken 8 óra és 13 óra) között lehet személyesen benyújtani a Főosztály titkárságán (1138 Budapest, Váci út 188. D007 szoba.). A pályázat benyújtásáról, illetve átvételéről a benyújtó a helyszínen elismervényt kap, amely tartalmazza a pályázat benyújtásának időpontját. Postai úton tértivevényes postai küldeményként az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály részére az 1440 Budapest, Pf. 1. címre lehet feladni. A zárt borítékon a pályázó nevén túl kérjük feltüntetni: "E-learning akkreditáló pályázat".
A pályázatot magyar nyelven egy eredeti, valamint az eredetivel mindenben megegyező két másolati példányban (a másolati példányok közjegyző általi hitelesítése nem szükséges), papír alapon (a példányokat külön-külön, roncsolás-mentesen, oldhatatlan kötéssel összefűzve), a cégjegyzésre jogosult személy által aláírva, továbbá egy CD vagy DVD lemezre, elektronikus formátumban kiírva kell benyújtani.
Amennyiben a pályázathoz csatolandó valamely dokumentum eredeti példánya nem magyar nyelven készült, úgy az eredeti és az eredeti hiteles magyar fordítását tartalmazó dokumentumot kell a pályázatnak tartalmaznia.
A Pályázó írásbeli képviseletére jogosult személynek a Pályázat minden oldalát alá kell írnia (a becsatolt - Pályázó által tett - nyilatkozatok aláírt oldalának ismételt aláírása természetesen nem szükséges). A Pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az üres oldalakat oldalszámmal, aláírással és áthúzással kell jelölni.
A CD vagy DVD lemeznek tartalmaznia kell minden eredeti pályázati dokumentum szkennelt változatát "pdf’ formátumban. A benyújtott CD vagy DVD lemez tartalmának meg kell egyeznie a papír alapon benyújtott dokumentumokkal.
A pályázat három példányát és a CD vagy DVD lemezt pályázónak közös borítékban kell elhelyeznie, a borítékon feltüntetve a Pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, valamint az alábbi szöveget: "E- learning akkreditáció pályázat'. A borítékot lezárva, a ragasztáson átfedéssel lepecsételve kell leadni.
A beérkező pályázatok érvényességét az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 4. számú melléklet szerinti, az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek és az e-learning tananyagok minősítésének és tanúsításának módjára előírtaknak megfelelően állapítja meg.

5. A pályázathoz csatolandó dokumentumok és a benyújtandó pályázat külalakjára vonatkozó követelmények:
1. A Pályázat papíralapú dokumentumait könyvszerű elrendezésben az alábbi sorrendben, folyamatos oldalszámozással kell lefűzni:
I. fedőlap (Pályázat tárgyát, a Pályázó nevét, székhelyének címét, és a pályázat benyújtásának dátumát tartalmazza);
II. tartalomjegyzék (oldalszámozással);
III. kitöltött Pályázati nyilatkozat (3. számú melléklet);
IV. kitöltött Pályázati ürlap(ok) 1. és/vagy 2. számú melléklet), benne az akkreditálni kívánt Keretrendszerhez vagy Tananyaghoz való hozzáférést biztosító felhasználóneveket és jelszavakat;
V. az átutalási megbízás(ok) másolati példánya, mely igazolja, hogy a pályázó az eljárás lefolytatásának díját megfizette;
VI. a szerzői jog birtokosa által kiadott, a pályázat tárgyát képező, a pályázati űrlapon megnevezett Keretrendszer vagy komponenseinek, továbbá a Tananyag jogszerű felhasználhatóságára vonatkozó dokumentum
a) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya magyar nyelvű okirat esetén vagy
b) eredeti és az eredeti hiteles magyar fordítását tartalmazó példánya idegen nyelvű okirat esetén;
VII. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás meglétét igazoló irat;
Vili. a pályázat tárgyát képező, a pályázati űrlapon megnevezett Keretrendszer és komponenseinek funkcionalitásait megfelelő részletességgel bemutató felhasználói (tanulói, iskolavezetői, adminisztrátori) kézikönyv;
IX. a pályázat tárgyát képező, a pályázati űrlapon megnevezett Keretrendszer vagy komponenseinek tanúsítványai, különös tekintettel:
a) az azonos verzióra vonatkozó "ADL SCORMŸ 1.2 LMS Certification" és az "ADL SCORMŸ 2004 LMS Certification" minősítésre;
b) a kijelölt elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezet által kiadott tanúsítványra, mely igazolja, hogy a Keretrendszer vagy komponense alkalmas a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU Rendelete (2014. július 23.) szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására;
X. a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás (helyi
adóhatóság, NAV) arról, hogy a pályázó nem rendelkezik köztartozással;
XI. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyvének hatálya alá tartozó jogi személy pályázók esetében a pályázat kiírását megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat, egyéb jogi személy pályázók esetében - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével - a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratának (alapító okiratának, alapszabályának) fenntartó által hitelesített másolata, egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartásra illetékes szerv 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásban szerepel;
XII. jogi személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldány.
2. a pályázat tárgyát képező tananyago(ka)t ADL SCORM 1.2-es vagy ADL SCORM 2004-es formátumban CD vagy DVD lemezre kiírva.

6. Az eljárás lefolytatásának díja:
Az eljárási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290713-38100004 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "Keretrendszer akkreditáció díja" vagy "Digitális tananyag akkreditációs dija".
- Zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer tanúsításának és minősítésének díja 2000 Ft. (azaz kettőezer forint).
- Digitális tananyagok tanúsításának és minősítésének, valamint a képzési engedély módosításának díja pályázati tárgyanként 24 500 Ft

7. A benyújtott pályázatok értékelése:
- A pályázó a benyújtott pályázatát nem javíthatja ki, nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a benyújtott pályázathoz kötve van. A benyújtott pályázatok értékelését és elbírálását az Innovációs és Technológiai Minisztérium - a Közlekedési Szakértői Testület bevonásával -a 4. számú melléklet szerinti eljárásrend szerint végzi.
- A pályázatok szakértői értékelését a Közlekedési Szakértői Testület a 4. számú melléklet szerint akkreditációs eljárásnak megfelelően végzi. Tanúsítást és minősítést olyan zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, illetve digitális tananyag kaphat, mely teljesíti a GKM r.-ben, "Az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek és az e-learning tananyagok minősítésének és tanúsításának módja" című szabályzatban és jelen Pályázati kiírásban meghatározott követelményeket.
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az akkreditáció eredményét a pályázati kiírástól számított 60 napon belül kihirdeti. Az akkreditált Keretrendszerek és Tananyagok. az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján kerülnek közzétételre a sikeres akkreditációra vonatkozó döntéstől számított 5. napig.
- A késedelmesen benyújtott vagy a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok kizárásra kerülnek,
és nem bírálhatók el.
- Az akkreditáció során létrejövő legalább fokozott biztonságú elektronikus- aláírással és idöbélyegzővel ellátott szabványos XML formátumú állományok ellenőrzéséhez a résztvevők számára az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kepzes-kghf@itm.gov.hu címet biztosítja átadási módként.
- Az akkreditációs és jogszabályi előírások ellenőrzéséhez a képzésekhez - az akkreditációs eljárás során - kötelezően csatolandó SCORM formátumú - tesztelési célú - digitális tananyag elemek a pályázati eljárás lebonyolítását követően, a hivatali munkarend szerinti
- munkanapokon 8 óra és 16 óra között, személyesen, a Főosztály titkárságán (1138 Budapest, Váci út 188. D007 szoba.) átvehetőek.
https://www.kormany.hu/download/d/d0/e1000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20-%20%20digit%C3%A1lis%20tananyag%20%C3%A9s%20keretrendszer%202020.pdf#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum