Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása / GINOP 1.2.9-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
02/18/2021
Érvényes:
02/18/2021
Tárgymutató:
hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása / GINOP 1.2.9-20
Pályázhat:
mikro- és kisvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
/ GINOP 1.2.9-20

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására
A Felhívás címe:
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
A felhívás kódszáma:
GINOP 1.2.9-20
Magyarország Kormányának felhívása a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül.
A cél elérését a Kormány a mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft-60 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 15 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a helyi gazdaságban betöltött szerepük megerősítéséhez, piaci pozíciójuk javításához.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Napjainkban a világ, illetve az Európai Unió legtöbb tagországára is igaz, hogy jelentős fejlettségbeli különbségek vannak a városi, illetve a vidéki területek között. A területi egyenlőtlenségek kialakulásának oka, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok térben és időben folyamatosan újrarendeződnek.
A korábbi programozási időszakok területi egyenlőtlenségek csökkentését, hátrányos helyzetű térségek felzárkoztatását célzó intézkedései kapcsán készült értékelések megállapították, hogy a kedvezményezett térségek esetében ugyan megmutatkoztak a javulás jelei, de az intézkedések csak korlátozottan érték el a kitűzött célokat. Az ott működő vállalkozások alacsonyabb abszorpciós képessége, a humán erőforrás problémák, valamint a nagy belső fejlettségi egyenlőtlenségek miatt az átlagosnál jóval kevesebb fejlesztés indult meg.
Az ország térségeinek fejlettségében jelentkező különbségek időben viszonylag állandó képet adnak. Évtizedek óta az ország északi-északkeleti és a dél-dunántúli térségei a legelmaradottabbak. Egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését az ott működő vállalkozások határozzák meg, azonban a hátrányosabb helyzetű térségek alacsony vállalkozói aktivitással bírnak. 2018. évi KSH adatok alapján ezekben a térségekben az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma nem haladta meg a 52-t, míg az országos átlag 77 vállalkozás volt 1000 főre.
A 2014-2020-as programozási időszakban a Kormány kihirdette a szabad vállalkozási zónák településeiről szóló 27/2013. (II.12.) Korm. rendeletet. A szabad vállalkozási zónák kialakításával a Kormány elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását szeretné elősegíteni.
A Kormány az 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján döntött a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjának elindításáról, mely hatékonyan hozzájárulhat a gazdasági mutatók alapján elmaradott települések hátrányainak csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez. A programba azok a kedvezményezett települések kerültek bevonásra, ahol a szociális és a gazdasági fejlesztés alapjai adottak.
A Kormány az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozattal létrehozta a területi különbségek csökkentése érdekében a Felzárkózó települések hosszú távú programját is, melynek célja az ország leghátrányosabb helyzetű településein a lakosság társadalmi, egészségügyi és gazdasági helyzetének, valamint lakókörülményeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében további települések csatlakoztak a programhoz.A két program folytatásáról, az addigiak mellett további 87 településre történő kiterjesztéséről a 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat rendelkezett. Jelen felhívás az eddig kijelölt települések közül 162, konvergencia régióba tartozó, gazdaságélénkítő, illetve felzárkózó programban résztvevő település helyi gazdaságfejlesztési folyamatait támogatja.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, bevételének és méretének növekedése a gazdasági növekedés alapja. A magyar települések több mint egyharmada a szabad vállalkozási zónák körébe tartozott, valamint a lakosság ötöde élt ilyen területen. A GINOP célkitűzéseinek elérésében fontos szerep jut a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások fejlesztésének, beruházásaik támogatásának, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának is. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
A rendelkezésre álló forrásból a "Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja" és "Felzárkózó települések" elnevezésű programokba tartozó (2. sz. melléklet szerinti) településeken megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keret legalább 60%-a, 3 milliárd Ft elkülönítve áll rendelkezésre.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
3.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
A 3.1.1. a) tevékenység költségének a 3.1.2. b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.
Amennyiben a 3.1.2. b) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, a 3.1.1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások
a) amelyek:
- a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településein; vagy
- a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;
a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;
az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban;
a "Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban
meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket.
b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10 000 001 Ft, maximum 60 000 000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a 4.1. b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatást igénylőnek a 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.1.1. Jogi forma szerint
- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
- egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
- szövetkezetek.
4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 121 Szociális szövetkezet
- 122 Takarék- és hitelszövetkezet
- 123 Iskola szövetkezet
- 124 Agrárgazdasági szövetkezet
- 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet
- 141 Európai részvénytársaság (SE)
- 142 Európai szövetkezet (SCE)
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 575 Nonprofit közkereseti társaság
- 576 Nonprofit betéti társaság,
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.9-20 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással14 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás15/futárposta-szolgáltatás16 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2 000 000 forint, maximum 10 000 000 forint.
- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10 000 001 forint, maximum 60 000 000 forint.
A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.
5.3.1. A támogatás maximális mértéke
A támogatás maximális mértéke:
a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum