Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Temetői infrastruktúra fejlesztése / MFP-FVT/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
temetői infrastruktúra fejlesztése / MFP-FVT/2020
Pályázhat:
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Temetői infrastruktúra fejlesztése / MFP-FVT/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
„Temetői infrastruktúra fejlesztése”
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
2.1.1.1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása
- Új ravatalozó építése;
- Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
- Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal 1kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
- A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint).
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
- A meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.
Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.
vagy
2.1.1.2. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
- Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
- Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
- Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő);
- Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
- Temető bekerítése;
- A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
- Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.
Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont alapján, vagy a 2.1.1.2. pont alapján) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):
- előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).
2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok elszámolása, továbbá a kiírás keretében használt eszközök/berendezések/bútorok beszerzése nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.6. Eredménymutatók
A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak részét képező beszámolót benyújtani.

2.7. Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés esetén a beruházás megvalósításától számított három éven át, építési beruházás esetében öt éven át tart.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.8. pontja tartalmaz.

2.8. Biztosítékok köre
A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Egy pályázat egy temető infrastrukturális fejlesztésére irányulhat.

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. szeptember 10.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult a 2.1. szerinti tevékenység megvalósítására nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- Az Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azon helyi önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő ravatalozó szolgáltatással, de annak helyben történő fenntartása alátámasztott;
- Azon helyi önkormányzatok, akik a pályázat keretében temetői szolgáltatásbővítést valósítanak meg;
- Azon helyi önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor halottak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel;
- Azon helyi önkormányzatok, amelyek temetői akadálymentesítése a pályázat beadásakor nem megoldott.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
Maximum 30 millió forint összeghatárig:
- Jelen kiírás 2.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
vagy
Maximum 5 millió forint összeghatárig:
- Jelen kiírás 2.1.1.2. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont alapján, vagy a 2.1.1.2. pont szerinti tevékenységcsoportra) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.

4.3 Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

5. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1 Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
Jelen pontot az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Jelen pontot az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum