Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elektronikus fizetési megoldások ötletpályázat
Kiíró:
Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége
Határidő:
04/15/2019
Érvényes:
04/15/2019
Tárgymutató:
ötletelés, Elektronikus fizetési megoldások
Pályázhat:
hazai felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK ÖTLETPÁLYÁZAT

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége, mint különös formájú egyesület a Magyarország területén működő készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtó társaságok civil úton szervezett autonóm érdekközvetítő, érdekegyeztető és érdekképviseleti feladatokat ellátó társadalmi szakmai szervezete. A Szövetség célja többek között a hazai készpénzkímélő elektronikus fizetési ökoszisztéma fejlesztésének, az új szolgáltatási és üzleti modellek kidolgozásának a támogatása, melynek keretében kerül sor az alábbi pályázat meghirdetésére.

1. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA
Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: "EFISZ") "Elektronikus Fizetési Megoldások" címmel - a jelen pályázati kiírásban meghatározott témakörökben - ötletpályázatot hirdet a hazai felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára.
Az ötletpályázatra pályázni lehet minden olyan elektronikus fizetések kapcsán megvalósítható szolgáltatásfejlesztési, innovatív ötlettel és pilot projekt javaslattal, amely megkönnyíti a hétköznapok pénzügyeinek intézését, valamint felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra.
Az ötletpályázat célja, hogy az EFISZ olyan új, a jelen formájában még nem publikált ötleteket találjon és díjazzon, amelyek a fenti céloknak megfelelnek.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Az ötletpályázaton részt vehet:
- bármely 18. életévét betöltött magánszemély,
- aki valamely, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben1,
- alap- vagy mesterképzésben vesz részt, és
- a 2018/2019. tanévben a felsőoktatási intézménnyel aktív (nem szünetelő) hallgatói jogviszonya áll fenn.
Az ötletpályázaton kizárólag egyéni pályázók indulhatnak.

3. AZ ÖTLETPÁLYÁZATRA MEGHIRDETETT TÉMAKÖRÖK
Az ötletpályázatra jelentkezni az alábbi témakörök egyikében van lehetőség:
1. PSD22 / Open Banking
- A fizetési számlát vezető/nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók részére a számlainformációs-, illetve a fizetés kezdeményezés szolgáltatásokban nyíló lehetőségek
2. Instant Payment
- Azonnali fizetési rendszer bevezetésével megnyíló szolgáltatásfejlesztési lehetőségek
3. Digitális bankolás és elektronikus fizetések
- Digitális bankolás Magyarországon
- Elektronikus fizetés jelenlegi helyzete Magyarországon
- Magyarország készpénzmentesítése
- Digitális szerződéskötés
- Hitelezés az online térben
4. Elektronikus fizetések edukációja
- Digitális bankolást segítő lakossági edukáció (személyre szabott tudásanyag)
- Biztonságos elektronikus vásárlási szempontok
5. Új technológiai és szolgáltatási lehetőségek a jövő pénzforgalmában és bankolásában
- Biometrikus fizetés megvalósítása Magyarországon
- Fizetés 50 év múlva
- A pénz jövője
- A plasztikkártya jövője
- Közösségi tér
- Smart megoldások
- Blockchain
- Robotika
- Adatvezérlés
- Bankkártyás fizetések nem kártyatársasági kártyákkal: o Nem kártyatársasági kártyák alkalmazása EMV fizetési hálózatokban (műszaki, illetve üzleti oldalról történő megközelítésben)
- Elektronikus aláíráson alapuló kártyás fizetési rendszerek életképessége Magyarországon
- A készpénzkímélő elektronikus utalványok jövőbeni lehetőségei
- Az elektronikus kiskereskedelmi vásárlások (POS tranzakciók) lehetőségei kriptovaluta alapú kártyákkal
6. Mobilfizetés
- A mobiltelefonos fizetés
- Az okos mobil eszközök jövője az elektronikus fizetésben
Az ötletpályázatra benyújtott pályaművek a kiválasztott témakörtől függetlenül, egy eljárás keretében kerülnek értékelésre. Az ötletpályázaton belül önálló szekciók meghirdetésére nem kerül sor.

4. AZ ÖTLETPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL TOVÁBBI FELTÉTELEI
Az ötletpályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó az alábbi kötelezettség- és szavatosságvállalási nyilatkozatokat a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Adatlap és nyilatkozat formanyomtatványon megtegye:
1) A pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa benyújtott pályamű a saját szellemi alkotása.
2) A pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa benyújtott pályaműben szereplő ötlet, pilot projekt javaslat olyan újonnan létrehozott, máshol - így különösen más pályázaton, szakmai fórumon, konferencián vagy valamely piaci szereplő előtt - még fel nem tárt szellemi alkotása, melyet a jelen ötletpályázat keretében ismertet először.
3) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályaművet - illetve annak részleteit - annak benyújtását követően, az ötletpályázat teljes időtartama alatt bizalmasan kezeli - így különösen azt más pályázatra nem nyújtja be, továbbá valamely piaci szereplő előtt nem tárja fel –, és azt kizárólag az ötletpályázat keretén belül, a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint hozza nyilvánosságra.
4) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az ötletpályázat lebonyolítása során tudomására jutott üzleti és magántitkokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek előtt - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem tárja fel. A pályázó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség őt időbeli korlátozás nélkül, az ötletpályázat lezárását követően is terheli.
5) A pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az ötletpályázatra történő jelentkezése, illetve az általa benyújtott pályaműben ismertetett ötlet, pilot projekt javaslat sem jogi kötelezettségét, sem harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, továbbá jogszabályi előírásba nem ütközik.
6) A pályázó hozzájárul, hogy díjazása esetén - további díjfizetési kötelezettség nélkül - az EFISZ a benyújtott pályaműben szereplő ötletet, pilot projekt javaslatot
(i) a honlapján;
(ii) az általa megszervezésre kerülő szakmai konferenciákon; továbbá
(ii) az EFISZ szakmai tevékenységét bemutató anyagokban
- területi és időbeli korlátozás nélkül, a pályázó mint szerző nevének feltüntetése mellett - nyilvánosságra hozza.
7) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az EFISZ által az ötletpályázathoz kapcsolódóan szervezett sajtó- és médiamegjelenésekben térítésmentesen közreműködik. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy róla az ötletpályázat lebonyolítása során, továbbá az ötletpályázathoz kapcsolódóan szervezett sajtó- és médiaeseményeken fénykép- és videófelvétel készüljön.
8) A pályázó kijelenti, hogy a jelen pályázati kiírás mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót megismerte, és hozzájárulását adja az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak a kezeléséhez és továbbításához az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint.
9) A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázaton való részvétele önkéntes, azzal kapcsolatban semmilyen díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt.
10) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az ötletpályázat teljes időtartama alatt és azt követően is az EFISZ, a többi pályázó, valamint a zsűri jóhírnevét tiszteletben tartja, annak megsértésétől tartózkodik.
11) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeket - ideértve a pályázó kötelezettség- és szavatosságvállalásait is - megszegi, vagy jogellenes magatartást tanúsít és ezzel az EFISZ-nek kárt vagy sérelmet okoz, úgy a kárt megtéríteni, az EFISZ-t ért sérelmet pedig orvosolni köteles.
12) A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeket - ideértve a pályázó kötelezettség- és szavatosságvállalásait is - megszegi, vagy jogellenes magatartást tanúsít és ennek következtében harmadik személy vagy hatóság az EFISZ-szel szemben igényt támaszt, illetve vele szemben eljárást indít, úgy az alól az EFISZ-t mentesíti és az igény érvényesítőjével, illetve a hatósággal szemben közvetlenül maga áll helyt.
13) A pályázó tudomásul veszi, hogy ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeket - ideértve a pályázó kötelezettség- és szavatosságvállalásait is - megszegi, vagy jogellenes magatartást tanúsít, úgy az az ötletpályázatból történő automatikus kizárását eredményezi.
A pályázó az ötletpályázatra benyújtott pályázatát bármikor jogosult visszavonni. A pályázat visszavonása esetén a pályázó továbbra is felelősséggel tartozik a visszavonást megelőzően általa tett cselekményekért és jognyilatkozatokért.
A pályázó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez szükséges adatkezelési hozzájárulást, úgy az EFISZ törli a személyes adatait, és ebben az esetben a pályázó a pályázatban a továbbiakban nem tud részt venni, hiszen az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén nem fognak az EFISZ rendelkezésére állni a pályázat elbírálásához, lebonyolításához szükséges adatok és dokumentumok.

5. A PÁLYAMŰVEK TARTALMAI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az ötletpályázatra a pályázók a meghirdetett témakörök egyikébe tartozó ötlet vagy pilot projekt javaslat kidolgozásával nyújthatnak be pályázatot.
A pályaműnek tartalmaznia kell:
1. a pályázó által kigondolt ötlet, illetve pilot projekt javaslat rövid összefoglalását;
2. a pályázó által kigondolt ötlet, illetve pilot projekt javaslat részletes szakmai leírását;
3. a felhasznált, valamint az idézett szakirodalom pontos megjelölését.
A pályamű részét képezheti - azonban annak nem kötelező tartalmi eleme - a megvalósítási terv.
A szoftverfejlesztési munkát (pl.: mobil applikáció) magában foglaló ötlet esetén a pályamű részét képezheti - azonban annak nem kötelező tartalmi eleme - a kifejlesztett szoftver.
A pályaműnek az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
a) formátum: elektronikus (word vagy pdf) dokumentum
b) terjedelem: 5-15 oldal
c) nyelv: magyar
A pályaművek benyújtására 2019. április 15. napján 24:00 óráig van lehetőség. A pályaműveket az EFISZ elektronikus úton, a palyazat@efisz.hu e-mail címre várja.
A pályamű érvényes benyújtásához szükséges, hogy a pályázó - a fent megjelölt határidőben és e-mail címre - a pályamű mellékleteként megküldje az EFISZ részére:
- a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Adatlap és nyilatkozat formanyomtatványt kitöltve, aláírva, elektronikus formátumban (szkennelve); továbbá
- a 2018/2019. tanévben felsőoktatási intézménnyel aktív (nem szünetelő) hallgatói jogviszonya fennállását igazoló hallgatói jogviszony igazolását, elektronikus formátumban (szkennelve).

6. A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE
Az ötletpályázatra érvényesen benyújtott, az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályaműveket zsűri értékeli.
A zsűri elnöke:
Veres Mihály, elnök (EFISZ)
A zsűri tagjai:
Juhász Judit, osztályvezető (Takarékbank Zrt.)
Sziráki Richárd, főosztályvezető (Magyar Államkincstár)
Dávidházy Gábor, főtitkár (EFISZ)
A zsűri szakmai munkáját az EFISZ tagjainak képviselőiből álló, ötletpályázat munkacsoport (a továbbiakban: "munkacsoport") segíti.
A beérkezett pályaművek a zsűri és a munkacsoport tagjai részére kerülnek továbbításra, akik a pályaműveket bizalmasan kezelik.
A zsűri a pályaműveket két fordulóban értékeli:
I. forduló: Előválogató
A pályaműveket a zsűri először azok, pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelősége szempontjából vizsgálja. A zsűri az érvénytelen, illetve a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek - így különösen a formai és tartalmi követelményeknek - nem megfelelő pályaműveket az ötletpályázatból kizárja.
Az EFISZ a zsűri döntéséről a pályázókat elektronikus úton értesíti.
II. forduló: Döntő és eredményhirdetés
Az előválogatót követően a zsűri az érvényesen benyújtott pályaműveket értékeli és azok közül az értékelés során irányadó - jelen pályázati kiírásban rögzített - szakmai szempontok alapján választja ki az ötletpályázat helyezettjeit.
A zsűrinek lehetősége van arra, hogy még a helyezettek kiválasztását megelőzően a legígéretesebb pályázóktól az ötletük, illetve a pilot projekt javaslatuk személyes bemutatását kérje. Ez esetben a kiválasztott pályázóknak az ötletüket, illetve a pilot projekt javaslatukat egy legfeljebb 10-15 perces prezentáció keretében is ismertetniük kell a zsűri, valamint a munkacsoport tagjai előtt. A meghallgatás nem nyilvános. A prezentációval kapcsolatos további követelményekről az EFISZ a zsűri döntésével egyidejűleg értesíti az érintetteket. Abban az esetben, ha a zsűri egy pályázót prezentáció megtartására kér fel, azonban az érintett pályázó a prezentációt a zsűri által kitűzött időpontban nem tartja meg, úgy azt az EFISZ a pályázat visszavonásának tekinti.
A zsűri az ötletpályázat helyezettjeit az érvényesen pályázók közül egyszerű szavazati többséggel, zárt tanácskozáson választja ki. Szavazategyenlőség esetén a zsűri elnökének szavazata dönt. A zsűri I., II. és III. helyezettet választ. A zsűri további helyezéseket nem oszt ki.
A pályázat díjazottjainak neve nyilvánosan kihirdetésre és megosztásra kerül az EFISZ weboldalán.
A zsűri valamennyi, ötletpályázattal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés vagy egyéb jogorvoslat, továbbá kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igény, illetve egyéb jogi út kizárva.

7. A NYERTESEK DÍJAZÁSA
Az EFISZ a zsűri által kiválasztott pályaműveket az alábbiak szerint díjazza:
I. helyezett díja: nettó 500 000 Ft
II. helyezett díja: nettó 250 000 Ft
III. helyezett díja: nettó 100 000 Ft
Az EFISZ tagjainak és támogatóinak felajánlása alapján az ötletpályázaton az alábbi különdíjak kerülnek kiosztásra:
A GIRO Zrt. különdíja:
3 hónapos szakmai gyakorlat felajánlása az I-III. helyezettnek a GIRO Zrt.-nél
Ingyenes részvételi lehetőség biztosítása az I-III. helyezettnek a GIRO Zrt. által szervezett Bankközi Klíring Rendszer oktatáson
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. különdíja:
A 2019. május 21 - 22. napja között megrendezésre kerülő Mobilfizetési Szimpóziumon az I. helyezett pályamű bemutatása
1 éves szakmai gyakorlat felajánlása a kiválasztott pályázónak
A Takarékbank Zrt. különdíja:
A Takarékbank Zrt. gyakornoki programjában való részvételi lehetőség biztosítása a kiválasztott pályázónak
A Magyar Telekom Nyrt. különdíja:
A Telekom csoport gyakornoki programjában való részvételi lehetőség biztosítása a kiválasztott pályázónak
A Pénzjegynyomda Zrt. különdíja:
6 hónapos szakmai gyakorlat felajánlása a Pénzjegynyomda Zrt.-nél egy-egy olyan, a Pénzjegynyomda Zrt. által kiválasztott pályázónak, aki a "Bankkártyás fizetések nem kártyatársasági kártyákkal", vagy "A készpénzkímélő elektronikus utalványok jövőbeni lehetőségei", vagy "Az elektronikus kiskereskedelmi vásárlások (POS tranzakciók) lehetőségei kriptovaluta alapú kártyákkal" témakörben nyújtott be érvényes pályázatot
A Magyar Államkincstár különdíja:
A kiválasztott pályázónak lehetőség biztosítása az ötlet bemutatására egy szakértők részére szervezett szakmai rendezvényen. A Magyar Államkincstár gyakornoki programjában való részvételi lehetőség biztosítása a kiválasztott pályázónak
Az OTP Mobil Kft. különdíja:
Szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása a Simple / Simplepay csapatánál a kiválasztott pályázónak
Az itt megjelölt különdíjakkal a felajánló EFISZ tagok, illetve támogatók az általuk kiválasztott pályaműveket díjazzák, adott esetben a zsűri döntésétől függetlenül.

8. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT ÜTEMTERVE
Az ötletpályázat az alábbi ütemezésben kerül megvalósításra:
A pályaművek benyújtására nyitva álló határidő 2019. április 15.
I. forduló: Előválogató
A beérkezett pályaművek zsűri általi érvényességének, formai és tartalmi megfelelőségének vizsgálata.
2019. április 16. és május 8. között
II. forduló: Döntő és eredményhirdetés
A legígéretesebb pályaművek zsűri általi kiválasztása. Opcionálisan meghallgatás tartása. A zsűri döntésének meghozatala, továbbá a különdíjat nyert pályázók kiválasztása.
2019. május 9. és május 21. között
Eredményhirdetés 2019. május 22.

9. ADATVÉDELEM
Az ötletpályázattal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az EFISZ honlapján érhető el: http://www.efisz.hu

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Az ötletpályázattal kapcsolatos további információ az ötletpályázatot koordináló munkacsoporttól kérhető.
A munkacsoport elérhetősége: palyazat@efisz.hu

11. ZÁRADÉK
A jelen pályázati kiírására a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
Az EFISZ az ötletpályázat visszavonásának jogát kifejezetten fenntartja. Az ötletpályázat esetleges visszavonása esetén az EFISZ a visszavonó nyilatkozatát a jelen pályázati kiírás meghirdetési helyén teszi közzé és arról a pályaművet már benyújtott pályázók részére elektronikus értesítést is küld. Az ötletpályázat visszavonása esetén az EFISZ-szel szemben - a visszavonásra tekintettel - bármilyen igény érvényesítése kizárt.
http://www.efisz.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum