Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - A megjelent balatoni algavirágzás okainak felkutatása és intézkedési javaslatok kidolgozása / BALATON-ZFR-2020/1
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
09/20/2020
Érvényes:
09/20/2020
Tárgymutató:
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv / BALATON-ZFR-2020/1
Pályázhat:
Magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek konzorciuma
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - A megjelent balatoni algavirágzás okainak felkutatása
és intézkedési javaslatok kidolgozása

KÓDSZÁM: BALATON-ZFR-2020/1

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
1.1 A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Vizeink, vízfajtától függően eltérő mértékben érzékenyek az éghajlatváltozás hatásaira, főként a hőmérséklet és a csapadék területi és időbeli változására. A klímaváltozás hatásainak modellezése alapján a nagytavak vízmérlege várhatóan romló tendenciát fog mutatni a jövőben. Az éghajlatváltozás következtében főként a hőmérséklet-emelkedés, és annak nyomán a párolgás fokozódása, így a tartósan alacsony vízállások és a vízminőség romlása jelenthet kihívást.
A Balaton napjainkban több funkciót is betölt. A Balaton az élővilág számára lakóhelyül szolgál, az emberek számára fontos turisztikai, rekreációs célokat jelent, ugyanakkor mindez a Balaton ökoszisztéma-szolgáltatásain alapul.
A Balaton kapcsán jelenleg több, egymás hatását erősítő probléma is jelentkezik (pl. vízszintszabályozás a változó éghajlatban, visszatérő eutrofizáció, a parti zóna leromlása, a Balatonból kivett ivóvízellátási célú vízkivételek minősége), így jelenlegi állapota és használata nem fenntartható. A következő években az éghajlatváltozás fokozódása és a növekvő turisztikai nyomás miatt növekedni fog a fennálló problémák léptéke és jelentősége, valamint újak is megjelenhetnek. A megoldást nehezíti, hogy a szükséges tudományos ismereteink széttagoltak, számos fontos kérdés még tisztázatlan.
A Balaton térsége, teljes vízgyűjtőterülete egy összetett természeti, társadalmi, gazdasági egység, amely nagyon sérülékeny és veszélyeztetett a környezeti és éghajlatváltozási hatásokra. A Balaton, mint nagytó esetében, az alábbi konkrét hatásokkal lehet számolni:
- A Balaton vízháztartásában a bevételi oldal csökkenése és a kiadási oldal növekedése valószínűsíthető.
- Halmozódó vízhiány a Balatonban (alacsony vízszint).
- Szélsőséges éghajlati értékek (vízháztartási, vízjárási) következményei nem fenntartható állapotot idéznek elő a Balaton üdülőtó jellegű hasznosításában.

Mindemellett a Balaton turisztikai funkciókat ellátó szerepe is veszélybe kerülhet abban az esetben, ha a klímaváltozás okozta vízmennyiség és -minőség is csökkenő tendenciát fog mutatni. Így tehát nemcsak természet- és környezetvédelmi szempontok alapján, hanem gazdasági megfontolásból is különös figyelmet kell biztosítani a Balaton ökoszisztémájára a jövőben.
A Balaton kezelése társadalmi szempontból akkor sikeres, ha a tó és a vízgyűjtő által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások képesek kielégíteni a vizet és a tájat használók igényeit.
A támogatással elérni kívánt cél az algavirágzás problémájára vonatkozó tudományos kutatási eredmények szintetizálása, a jelenség megoldására innovatív lehetőségek, projektötletek feltérképezése és kidolgozása.
Az algavirágzás problémája szorosan kapcsolódik az adott víztest állapotához, így jelen pályázati felhívás a Belügyminisztérium, mint a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízvédelemért is felelős tárca feladatainak ellátását támogatja.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2 A pályázati kiírás háttere
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató), pályázati kiírást tesz közzé a 2019. évi balatoni algavirágzás kialakulásához vezető fő tényezők meghatározására, a lehetséges okok, ok-okozati összefüggések vizsgálatára, a várható hatások becslésére, valamint a hasonló események megelőzését célzó lehetséges intézkedések feltárására.
A megvalósítható megoldási lehetőségek feltérképezéséhez szükséges kutatás során a Balaton teljes vízgyűjtőterületére kiterjedő vizsgálatok szükségesek, hiszen a Balatont csak a vízgyűjtőjét is magában foglaló területi egységként, a természeti, társadalmi és gazdasági tényezőket egyaránt integráló rendszerszemlélettel lehet hatékonyan kezelni.
A pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy a kidolgozott szakmai tervek alapján a probléma több szempontból kerüljön feltárásra, az azonosított problémákra minél nagyobb számú, több területet érintő fejlesztési javaslat kerüljön kidolgozásra. Továbbá a nyertes pályázóktól javaslatok születhetnek az algavirágzás fenntartható és hosszútávú kezeléséhez szükséges jogszabályi felhatalmazásokra és/vagy a szabályozói homokozó adta lehetőségekre.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 1-3 darab.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

3.1 Támogatás igénybevételére jogosultak köre
A pályázati kiírásra pályázatot Magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek konzorciuma nyújthat be. A konzorciumnak legalább három tagból kell állnia. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább:
- egy nonprofit gazdasági társaságnak, vagy nonprofit gazdasági szervezetnek, vagy profitorientált gazdasági társaságnak és
- egy oktatás és a tudományos kutatási tevékenységet folytató szervezetnek és
- egy környezet-, természet- és éghajlatvédelemmel foglalkozó országos hatáskörű civil szervezetnek, vagy a natúrparkok létrehozásáról és működéséről szóló 6/2020. (III. 25.) AM rendelet szerinti szervezetnek, amely releváns tapasztalattal rendelkezik szemléletformálás, társadalmi részvételi eljárások és regionális fejlesztési programok tervezése/monitoringja terén, továbbá a 2018. évi CXXXIX. törvény 1/2. melléklet szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzékében szereplő települések valamelyikén székhellyel rendelkező tagszervezettel rendelkezik.

A konzorciumvezető kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság (beleértve a non profit gazdasági társaságokat), vagy oktatási és tudományos kutatási tevékenységet folytató szervezet lehet.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben a Támogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Jelen pályázati kiírás keretében támogatási kérelmet kizárólag Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek nyújthatnak be.
Jelen pályázati kiírásra támogatási kérelmet az alábbi szervezetek fentiek szerinti konzorciumi formában nyújthatnak be:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 129, 141, 142, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek:
- az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 593, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek
- a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők.
d) Magyarországon nyilvántartásba vett, létesítő okiratukban "környezetvédelmi tevékenység" cél szerinti besorolással rendelkező, civil szervezetek, melyek a pályázat témája szerinti referenciával (klímavédelmi tevékenység) rendelkeznek, amelyek
- az 517, 529, 569 GFO kóddal rendelkezők

A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában benyújtásra kerülő pályázat benyújtása érdekében a fent felsorolt szervezetek a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen valósítják meg.
A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. A konzorciumvezető civil szervezet nem lehet.

3.2 Gazdasági jogosultsági feltételek
Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.
1) A Pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A Pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3.3 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és fiókteleppel;
b) nem rendelkezik magyar adószámmal;
c) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
d) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
e) az c)-d) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
f) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatásban nem részesülhet:

l/a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
l/b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;
l/c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
l/d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
l/e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
l/f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez
tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy - a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával - bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
A bizottsági rendelet szempontjából vállalkozó: minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától.
h) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott költségvetési támogatásokra vonatkozó követelményeknek;
i) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

3.4 A támogatásban nem részesíthetők köre
a) az a szervezet, amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint annak jogelődszervezete, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) által indított eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában.

4. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

4.1 Igényelhető támogatás összege
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a lehet az állami támogatási szabályok figyelembevételével.
Pályázatonként igényelhető támogatás összege: minimum 15 millió Ft maximum 50 millió Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
Amennyiben a pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak és ennek keretében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, azt kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást annak a vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatott az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és ilyen irányú felhívás esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

5.1 Helyzetfeltárás készítése
Az 1.1. fejezetben megfogalmazott céloknak megfelelően - és különös tekintettel a jelen fejezet végén meghatározott kutatási területekre - jelen részfeladat célja az adatgyűjtés, a tudományos publikációk szintetizálása, az algavirágzás problémájának feltérképezése, továbbá a témával kapcsolatos primer (szükséges terepi és laborvizsgálatok elvégzése, érintettekkel folytatott egyeztetése stb.) és szekunder kutatások (adatbázis- és szakirodalom elemzése annotált irodalomjegyzékkel) elvégzése, eredményeinek átadása.
A vízminőségi adatgyűjtés keretében javasolt a Balaton tápanyagterhelési kutatási eredményeinek (VITUKI, KDTVIZIG) felhasználása, továbbá a KDTVIZIG Laboratóriumának vízkémiai mérései, algológiai jelentései, illetve egyéb kapcsolódó releváns kutatási eredményei figyelembe vétele. A további vizsgálati eredmények a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától és az ÖK Balatoni Limnológiai Intézettől szerzendők be, emellett más releváns adatforrások is bevonhatók, amennyiben szükséges.
A vízmennyiségi paraméterekre vonatkozó kutatási területeknél javasolt a VITUKI, KDTVIZIG Balaton vízháztartási mérlegeinek és a vízszintszabályozás változására vonatkozó kutatások eredményeinek felhasználása.

5.2 Cselekvési terv kidolgozása
A kutatás által feltárt összefüggések mentén cselekvési terv létrehozása, mely tartalmaz minden olyan javasolható projektötletet, cselekvési irányt indikatív költségekkel, mely összhangban áll a pályázati kiírás céljaival:
legalább 5 projektjavaslat, lehetséges intézkedés részletes megfogalmazása, illetve megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása;
legalább 3 alkalommal lefolytatott szakértői egyeztetés a témában releváns kulcsszereplőkkel, melyek hozzájárulnak a témában kompetens magyar és külföldi tudományos közösség jövőbeni együttműködéséhez, a tudástranszfer elősegítéséhez. A szakértői találkozók lefolytatásáról a Kedvezményezett köteles előzetesen a Támogatóval egyeztetni. A szakmai egyeztetések megszervezése, lebonyolítása és dokumentációja a Kedvezményezett feladata, az igazolás módja a szakmai egyeztetéseken készült jelenléti ív és emlékeztető.

Formai követelmények
legalább 100 oldal (mindkét részfeladatot tartalmazza, A4, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, normál margó, 1,5-es sorköz), melyet papír alapon és elektronikusan, szerkeszthető, Microsoft Word verzióban nyújt át a Támogatónak.

A megvalósítással kapcsolatos egyéb rendelkezések:
A Kedvezményezett a feladat megvalósítása során köteles a Támogatóval folyamatosan egyeztetni, melynek részleteit a Támogatói Okirat tartalmazza majd,
A Kedvezményezett a feladat megvalósítása során szükség szerint köteles adatot szolgáltatni a Támogató részére, a megvalósítás nyomonkövetése érdekében, melynek részleteit a Támogatói Okirat tartalmazza majd.

A helyzetfeltárásnak és a cselekvési tervnek különösen a következő kutatási területekre kell kiterjednie:
Vízminőségi paraméterekre vonatkozó kutatási területek
A Balaton ökoszisztéma szolgáltatásainak meghatározása és klaszterezése; a)
A táplálékhálózat felépítését és működését érintő közvetlen hatások részletes b)elemzése;
A tó vízháztartásának és hőmérsékleti viszonyainak változása, valamint a vízszint-c)szabályozás limno-ökológiai következményei;
Anyagforgalmi folyamatok teljes körű feltárása, ennek keretében a redoxi potenciál-d)csökkenés által okozott foszfor felszabadulás hipotézisének kísérletes igazolása
vagy cáfolása (zavartalan víz- és üledékoszlop-kísérlet), továbbá a horgászati-halászati etetőanyagok által okozott tápanyagterhelés számítása;
A Balaton térségében a víziközmű rendszerekre és a települési, valamint területi e)csapadékvíz-gazdálkodásra vonatkozó javaslat kidolgozása;
A Balatonból ivóvízellátási céllal kivett vzek vízminősége kérdéskörének a f)vizsgálata;
Vízminőségvédelmi előrejelzési és egyéb intézkedés-tervezést előkészítő g)lehetőségek vizsgálata;
Jelenlegi vízgazdálkodási és vízminőségvédelmi intézményhálózat működésére h)vonatkozó fejlesztési javaslat kidolgozása.

Vízmennyiségi paraméterekre vonatkozó kutatási területek
a Balaton felszín alatti vizekből történő lehetséges vízutánpótlódása, a vízgyűjtőre a)számítható beszivárgás-értékek, vízhasználatok, vízkivételek felülvizsgálata, a felszín alatti vízkészletek becslése különös tekintettel az ivóvíz-, öntözővíz- és termálvíz igényekre, valamint a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák megőrzésére és rehabilitációjára;
a balatoni ivóvízbázisok sérülékenysége, a felszíni vízkivétel lehetséges kiváltási b)alternatívái, térségi ivóvízellátási scenáriók.

Az algásodás jövőbeni elkerülését fenntartó további kutatási területek, kifejezetten csak az algásodás vonatkozásában:
a Balaton természet-megőrzési-, rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata; c)
Jelenlegi intézményhálózat működésére vonatkozó fejlesztési javaslat kidolgozása; d)
Társadalmi folyamatok, lehetőségek folyamatos monitorozása; e)
Klímamonitoring koncepció kidolgozása a Balaton térségére a vízminőség-védelmi f)és vízkészlet-gazdálkodási igények tükrében, továbbá a jövőbeni éghajlati állapot és sérülékenység multifunkcionális nyomon követését és modellezését lehetővé tevő szempontrendszer és monitoring rendszerjavaslat kidolgozása;
Előrejelzési és egyéb intézkedés-tervezést előkészítő lehetőségek vizsgálata. g)

6. A VÉGREHAJTÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
A benyújtott pályázatra vonatkozóan meghozott pozitív támogatói döntést követően kezdhető meg, a feladatok elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésre, amely abban az esetben, ha a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt a szükséges vizsgálatok nem folytathatók le, egyedileg meghosszabbítható.

7. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
Bér és járulék költségek
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség.
- Személyi juttatás
- Szakértői megbízások
- Bérjárulék

Igénybevett szolgáltatások költsége
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség.
Anyagköltségek
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, a mérésekhez, kutatásokhoz szükséges anyag költségek elszámolására van lehetőség.
Eszközbeszerzés
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, a mérésekhez, kutatásokhoz szükséges anyag költségek elszámolására van lehetőség.

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A Pályázót pályázati díj nem terheli.
A benyújtás módja:
A pályázat benyújtása postai úton és elektronikusan is szükséges.
A pályázati dokumentációt és az adatlapot elektronikusan az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energiaügyért- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság energia@itm.gov.hu elektronikus címére szükséges megküldeni.
Az email tárgyába kérjük, hogy tüntesse fel a pályázati kiírás kódszámát, a Pályázó nevét, valamint az email törzsszövegébe a Pályázó címét.
Postai úton az adatlapot és a pályázati dokumentációt CD/DVD vagy egyéb adathordozón tértivevényes postai küldeményként szükséges feladni. Kérjük, hogy a borítékon a pályázati kiírás kódszámát és címét, valamint a "Pályázat" megjelölést szíveskedjenek feltüntetni, és az alábbi levelezési címre megküldeni:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1440 Budapest Pf. 1.
A Pályázó a pályázatának benyújtásával hozzájárul a dokumentációjában szereplő személyes adatok jelen pályázati kiírás 14. címében megjelölt Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően 2020. szeptember 20. 20.00 óra.
http://kormany.hu

BALATON_algásodás_ITM_pályázat.ZIPIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum