Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás / MFP-KTF/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
05/22/2020
Érvényes:
05/22/2020
Tárgymutató:
közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás / MFP-KTF/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás”
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-KTF/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közösségi terek kialakítása, felújítása és közösségszervező bértámogatása az önkormányzatok és kulturális intézmények bevonásával.
Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.
A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.
Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő közösségi intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy programszervezőként való foglalkoztatására.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
2.1.1.1. Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése
- Új építés, felújítás, bővítés, pl.:
- Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
- Meglévő világítási rendszerek;
- Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése, eszköz nem).
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában - támogathatóak. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, a nem önkormányzati feladatellátást szolgáló épületrészhez kapcsolódó építési munkálatok a kiírás keretében nem támogathatóak. Ebben az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is
2.1.1.2. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő - akár részmunkaidőben foglalkoztatott - közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával -a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza-, maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.
Mindkét önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2.) benyújtható támogatási igény ugyanazon pályázatban.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
- A 2.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó:
- Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
- A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment).
- Közösségi és kulturális épületek építése, felújítása keretében megújuló energiaforrások alkalmazása;
- A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
- Akadálymentesítés;
- Ingatlanvásárlás (a megvásárolt ingatlanon lévő épület kizárólag közösségi célt szolgálhat);
- Azbesztmentesítés.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1.1. és a 2.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen:
- A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút;
- Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
- Oktatási intézmények építés, felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú);
- Polgármesteri hivatal építése, felújítása, bővítése;
- Út- és járdaépítés, valamint felújítás;
- Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó);
- Működési kiadások (pl. közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások, stb.);
- A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.).
- Azon tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen;
- Programok szervezése, lebonyolítása.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Jelen kiírás 2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (Közösségi és kulturális épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése) megvalósítása során a hatályos, épületek építésére, felújítására vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 17 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. április 22. és 2020. május 22. között van lehetőség.
A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 22.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azok a települések, amelyek közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását határozzák meg;
- Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- 2019. évben a Magyar Falu Program keretében "A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése” című pályázatban támogatott közösségszervező személyt tovább foglalkoztatja;
- Azok a települések, amelyek a pályázat beadásakor nem rendelkeznek jelenleg működő, közösségi funkciót betöltő közösségi és kulturális térrel.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatóak, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására (a továbbiakban: hiánypótlás). A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, így a támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A további szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
A 2.1.1.1 keretében támogatható tevékenységek esetében maximum 30 000 000 forint;
A 2.1.1.2 keretében támogatható tevékenység esetében, a 2020. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben, maximum (2 969 460 forint összeghatárig).
Az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandók, azaz a 2.1.1.1 és 2.1.1.2 tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 32 969 460 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum