Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati felhívás 2019
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
12/19/2018
Érvényes:
12/19/2018
Tárgymutató:
magyar kultúráért és oktatásért
Pályázhat:
szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű:
a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával,
b) kizárólag a II. pont szerinti támogatási célokra gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
c) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


"A magyar kultúráért és oktatásért" központi pályázati felhívás 2019
"A magyar kultúráért és oktatásért"
KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat támogatási céljai:
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Különös tekintettel:
- a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok, szórványprogramok,
- egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
- magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok,
- szakképzést végző oktatási intézmények programjai,
- magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok,
- amatőr és hivatásos színházi produkciók,
- a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok.

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Különös tekintettel:
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás,
- szakmai kiadványok támogatása,
- honlap létrehozása és fejlesztése.

III. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Különös tekintettel:
- jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek),
- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások (kivételt képez a 4. pontban feltüntetett ingatlan- és gépjárművásárlás) támogatása,
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása,
- magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

3. Egy pályázó az I.-II.-III. római számmal jelölt támogatási célonként (a francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.
Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.
Támogatható kiadások
- Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai). Az I. tárgy esetében az eszközbeszerzésre tervezett összeg nem haladhatja meg a pályázatban igényelt költségvetés 20%-át.
- A III. pályázati tárgy esetében:
- működési kiadások támogatása,
- eszközbeszerzés,
- ingatlan beruházások.

4. Nem támogatható kiadások
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
- ingatlan- és gépjárművásárlás
- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru stb.)
- késedelmi kamat, bírság
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű:
a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával,
b) kizárólag a II. pont szerinti támogatási célokra gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
c) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
(a továbbiakban együtt: pályázó).

6. Nem részesülhetnek támogatásban
6.1 politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet,
6.2 az 5. b) alpont szerinti kivétellel vállalkozás,
6.3 egyéni vállalkozó,
6.4. azok a pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázati eljárások során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony szerinti valamely kötelezettséget - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve a beszámolási kötelezettség mulasztását, fizetési kötelezettség nem teljesítését is),
6.5 azok a pályázók, amelyek a részükre nyújtott támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy amelyek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt beszámolási kötelezettségük teljesítése során valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.6 azok a pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,
6.7 azok a pályázók, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy nem minősülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
6.8 azok a pályázók, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
6.9 azok apályázók, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.
6.9 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott személyek és szervezetek.

7. Igényelhető támogatás:
7.1 A pályázattal 500 000 Ft-2 500 000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető.
7.2 A teljes támogatási keretösszeg 700 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésre bocsátása: egy összegű, támogatási előlegként történő folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik a beszámoló benyújtására vonatkozó és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
7.6 Az 500 000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra is.
7.7 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.8 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.9 Amennyiben a pályázó a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei
8.1 Megvalósítási időszak: 2019. január 1.-2019. december 31.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
8.3 Benyújtási határidő: 2018. december 19. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

9. A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR-en keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu/).
A pályázati csomag elemei
- pályázati felhívás
- pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
- 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató
- A támogatói okiratokkal és támogatási szerződésekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek)
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2019/kozponti_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas_2019/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum