Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Exportfejlesztési pályázati program / 01-KKM-EXPORTKOORD-2020
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
02/28/2020
Érvényes:
02/28/2020
Tárgymutató:
exportfejlesztési program / 01-KKM-EXPORTKOORD-2020
Pályázhat:
a. magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117, 231), továbbá
b. szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint felsőoktatási intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312, 342) jogosultak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

EXPORTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PROGRAM

az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozására

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), összhangban a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről szóló 1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozatban (Nemzeti Exportstratégia, a továbbiakban: "NEXT") megfogalmazott stratégiai célkitűzésekkel, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében export növelését előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázati felhívás referenciaszáma: 01-KKM-EXPORTKOORD-2020
Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb igazolható okból, a jelen pályázati felhívásban és szabályzatban (a továbbiakban: Felhívás) foglaltak módosulhatnak, amit a Minisztérium jelen pályázati felhívással és szabályzattal azonos módon tesz közzé.
A Minisztérium fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget nem tudta felhasználni, további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.
Amennyiben a Minisztérium rendelkezésére álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására vonatkozó lehetőséget a Minisztérium kizárhatja. A Minisztérium a kizárásról a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.
A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímben szereplő 4. jogcímcsoportszámú Kereskedelemfejlesztési célú támogatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton (ÁHT: 375617) rendelkezésre álló 200 000 000 Ft, azaz kétszázmillió forint.

1. A Felhívás tartalma
A Felhívás előírja a támogatás intenzitását, mértékét, rendeltetését, a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját és idejét, a támogatás odaítélésének általános kritériumait, az elszámolható költségek körét és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit
- külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
- árubemutatók megszervezése,
- külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
- exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás

3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen Felhívás keretében pályázat benyújtására
a. magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117, 231), továbbá
b. szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint felsőoktatási intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312, 342) jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

5. A támogatás ütemezési feltételei
A projekt összes költségének maximum 60%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 40%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás. A benyújtott pályázat mellékleteként ezért a pályázónak nyilatkozni szükséges arról, hogy a saját forrás nem államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatásból származik.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a projekt költségvetéséből megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv.
A Felhívás keretében kizárólag a támogatható időszak során (2020. január 15. és 2021. június 30. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, szakmailag teljesült, a támogatási összeg felhasználási határidejéig (legkésőbb 2021. június 30.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott, és a támogatási összeg felhasználási határidejéig pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.
A Minisztérium a megítélt támogatás 100%-át előleg formájában folyósítja az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően, a hiánytalan írásbeli lehívás Minisztériumhoz történő beérkezése után, az annak elfogadásáról szóló teljesítésigazolás aláírását követő 15 napon belül a pályázó által a Felhívás 1. sz. mellékletének /"Adatlap pályázat benyújtásához"/ I.4. pontjában megadott, és ennek alapján a támogatási szerződésben feltüntetett bankszámlaszámra utalja.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Minisztérium számára bármikor betekintést biztosítani a vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.
Kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, támogatással kapcsolatos releváns adatoknak a közfeladatot ellátó szerv honlapján és a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő közzétételéhez.
Kedvezményezett köteles a támogatás odaítélését követő két évben hathavonta beszámolni a támogatott tevékenység eredményeiről a Minisztérium által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon.

6. Pályázati és megvalósítási ütemterv
Pályázatok benyújtásának határideje 2020. február 28. 23:59 óra
Befogadó nyilatkozat vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításról szóló értesítés
legkésőbb 2020. március 10-ig
A pályázók kiértesítése a támogatási döntésről
legkésőbb 2020. április 22-ig
Támogatási szerződés megkötése
legkésőbb 2020. május 23-ig
A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka
2020. január 15-től 2021. június 30-ig
Elszámolás a forrás felhasználásáról
legkésőbb 2021. augusztus 31.
A pályázó által a pályázati adatlapon a "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adat mezőkben kizárólag a 2020. január 15. és 2021. június 30. közé eső időszak jelölhető meg és kizárólag ezen időszak alatt, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült, és szakmailag teljesült költségek számolhatók el. A pályázók 2020. január 15-től saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását. A pályázat tevékenységeit és költségeit a fentiek figyelembevételével szükséges megtervezni.

7. Elszámolható költségek
A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:
Dologi költségek:
- Bemutató céljából kiküldésre szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),
- Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,
- Utazási költség,
- Szállásköltség,
- Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),
- Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),
- Reklám, marketing, média kiadások,
- Úthasználati díj.
A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. sz. táblázatában foglalt d) - e) tevékenység - kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:
Személyi költségek
- Bérköltség,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),
- Reprezentáció.
A személyi költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett d)-e) tevékenység esetén nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 30%-át. Személyi költségek elszámolására központi költségvetési szerv formájában működő pályázók számára nincsen lehetőség.
Az utazási- és szállásköltségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett b), d), tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át, az 1. sz. táblázatban ismertetett a), c) és e) kategóriák esetében pedig a 20%-át.
El nem számolható költségek köre: A projekt keretében a fentiekben részletezett költségeken kívül további költségek (többek között egyéb működési költségfajták (pl. közüzemi díj, pavilon/stand bérleti díj kivételével bérleti díj), illetve felhalmozási kiadások) nem számolhatók el.
Időbeni elszámolhatóság
Kizárólag az igazoltan 2020. január 15. és 2021. június 30. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség.

8. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó további feltételek
A visszaigényelhető általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem elszámolható, ezért a nyertes pályázónak a támogatási szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával kapcsolatban.
Amennyiben a pályázó áfa levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany és áfa levonására jogosult és él is ezen lehetőséggel, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
A beszámolóhoz csatolni szükséges a záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatát vagy egyéb, a gazdasági eseményt igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.
A nyertes pályázó a projekt keretében köteles a jelen Felhívás 1. számú táblázatában foglalt kategóriák közül kiválasztott projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről és megnevezi a támogatót a meghatározott arculati elemek használata mellett, összhangban a Támogatási Szerződés ezirányú előírásaival.

9. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
b) valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a Minisztériummal vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerinti és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) -(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

11. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 28. 23:59
A pályázatot és mellékleteit eredetiben, papír alapon 1 példányban, valamint további 1 példányban pendrive-on (szerkeszthető "MS Word" és "MS Excel" formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt "PDF" formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre:
Külgazdasági és Külügyminisztérium Exportfejlesztési Koordinációs Főosztály 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
A borítékon és a tárgyban kérjük feltüntetni:
"Exportfejlesztési Pályázati Program- 01-KKM-EXPORTKOORD-2020"
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet a határidő zárónapján a fent megadott határidőig igazolható módon postára adták, tehát azt a pályázó eredeti postai igazolással, tértivevénnyel/feladóvevénnyel tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A papír alapon benyújtott pályázati anyag az irányadó, ennek határidőn túli postára adása jogvesztő, a pályázat ebben az esetben automatikusan elutasításra kerül. Amennyiben az elektronikus adathordozón benyújtott anyagok és a papír alapú pályázat között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra.

12. A pályázati dokumentáció kötelező elemei (pályázati adatlap és mellékletei)
A pályázati dokumentáció kötelező elemei (pályázati kiírás mellékletei):
a) 1. melléklet: Pályázati adatlap
b) 2. melléklet: Megvalósítási ütemterv
c) 3. melléklet: Költségterv
d) 4. melléklet: Belföldi szervezet nyilatkozata pályázat benyújtásához
e) 5. melléklet: Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról
További, a pályázó által kötelezően benyújtandó dokumentumok:
f) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített nyilatkozata arról, hogy a kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fel,
g) a pályázó valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan: a pályázó pénzforgalmi számláját, annak nemzetközi azonosítóit, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét és székhelyét tartalmazó, az igénylő pénzforgalmi szolgáltatója által kiállított - 30 napnál nem régebbi - igazolás eredeti példánya,
h) jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, amennyiben az nem került feltöltésre a http://www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalra, vagy egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó, és az azt megelőző két lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év főkönyvi kivonatának, külföldi vevőanalitikának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására,
i) hitelesített szerződésmásolat, hitelesített számlamásolat, médiamegjelenés (papíralapon, hivatkozásokkal) vagy a vásár rendezőjének nyilatkozata, amely igazolja a nemzetközi vásáron, nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektben történt korábbi részvételt (A Felhívás 3. sz. táblázatának 7.2) és 7.3) pontjához kapcsolódóan),
j) a munkavállaló angol, német, francia, orosz, vagy a pályázatban megjelölt célország hivatalos nyelvből közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolata (A Felhívás 3. sz. táblázatának 9) pontjához kapcsolódóan),
k) a legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződésének hitelesített másolata (A Felhívás 3. sz. táblázatának 8) és 9) pontjához kapcsolódóan),
l) szerződés vagy megrendelés eredeti vagy hitelesített másolata, amely igazolja a legalább egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított együttműködést a célországban történő exporttevékenység kialakítása érdekében (A Felhívás 3. sz. táblázatának 7.1) pontjához kapcsolódóan),
m) marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia (A Felhívás 3. sz. táblázatának 10) pontjához kapcsolódóan),
n) a Felhívás 3. sz táblázatának 6) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló dokumentum eredeti vagy hitelesített másolatát. Az iparjogvédelmi oltalom hasznosításának igazolásához szükséges csatolni a pályázat benyújtását megelőző két évben kötött hasznosítási szerződés, a gazdasági eseményt igazoló számla, illetve bankszámlakivonat hitelesített másolatát.
A Pályázati adatlapon a IV./5-6. pontban a pályázó igenlő nyilatkozatát hitelt érdemlően szükséges igazolni.
A pályázati dokumentáció elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

13. A pályázat kezelője
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás 2020. február 17-ig a Felhívás meghirdetésének napjától az alábbi elérhetőségen, kizárólag írásban kérhető:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Exportfejlesztési Koordinációs Főosztály
E-mail: palyazat.exportkoord@mfa.gov.hu
A fenti e-mail címre beérkezett kérdések 3 munkanaponként, de legkésőbb 2020. február 20-ig a Külgazdasági és Külügyminisztérium Export Hungary honlapján (http://exporthungary.gov.hu) írásban kerülnek megválaszolásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 2020. február 17-ét követően feltett kérdésekre nem áll módunkban válaszolni.

14. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázatokat a Minisztérium a beadási határidő lejártát követően formailag ellenőrzi. A pályázatok formai megfelelőségének kritériumai az alábbiak:
A pályázat akkor befogadható, ha
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik, és
d) a pályázati dokumentáció kötelező elemei (a pályázati adatlap és mellékletei) hiánytalanul benyújtásra kerültek.
Azok a pályázatok, melyek a befogadási kritériumok ellenőrzése során nem felelnek meg a fenti kritériumok valamelyikének, érdemi vizsgálat nélkül automatikusan elutasításra kerülnek.
Ha a Minisztérium a fenti formai megfelelőségi ellenőrzést követően a pályázat érvényességi (tartalmi) ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogosult pályázó által határidőben benyújtott pályázat nem felel meg a Felhívásban, valamint az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 (azaz öt) munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Ha a pályázat érvénytelen, illetve ha a pályázó a megadott határidőig nem pótolja a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, a hiánypótlásra további lehetőség nincs. A Minisztérium megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okának megjelölésével értesítést küld a pályázónak az érvénytelenség megállapítását követő 10 (azaz tíz) munkanapon belül.
A pályázat visszavonására a pályázat elbírálásának megkezdéséig van lehetőség.
A Felhívás, az adatlap és a benyújtandó mellékletek letölthetők a http://exporthungary.gov.hu honlapjáról.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum