Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az agrárminiszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
állami génmegőrzési feladatok ellátása
Pályázhat:
növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek, jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az agrárminiszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására
2018

A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/19/00 "Állami génmegőrzési feladatok támogatása" c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 4. § (3) bekezdésének végrehajtására kiadott, a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben meghatározott génmegőrzési feladatok megvalósulásának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az agrárminiszter az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja
A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken:
I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése
II. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzése
III. Dísznövények megőrzése
IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése
V. Gyümölcstermő növények megőrzése
VI. Zöldségnövények megőrzése
VII. Szántóföldi növények megőrzése
VIII. Szőlő megőrzése

2. A támogatás igénylésére jogosultak köre
A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ A nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a Növényi Diverzitás Központ nyújt felvilágosítást. Kapcsolattartó: Simon Attila, +36 53 380 070, simon@mail.nodik.hu által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek, jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek. Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és az 1. számú mellékletben meghatározott erdészeti fafajok fenntartása és megőrzése támogatható. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (NÉBIH) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatóak. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények, amelyek esetében a pályázat 1. számú mellékletének táblázatai szerint igényelhető támogatás.

3. A támogatás mértéke, formája és a finanszírozás módja
Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 90 308 333 forint (a továbbiakban: Ft) használható fel.
Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire.
Az igényelhető és nyújtható támogatás mértékének alsó és felső határát az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) nem határozza meg.
A pályázati célok megvalósításához igényelhető támogatási összeg a pályázati adatlap 1. számú mellékletében foglaltak alapján számítható.
A támogatási döntés - szakértői bírálat és javaslat alapján - az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat, illetve egyedi feltételek is előírásra kerülhetnek mind a támogatás felhasználásával (támogatásból finanszírozható költséggel), mind pedig a pályázat szakmai programjával kapcsolatban.
Az egyes pályázati program támogatási döntésnek megfelelő megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek 2018. április 1-től kezdődően számolhatók el a támogatás terhére.
A támogatás intenzitása: 100%, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak.

A finanszírozás módja: A megítélt támogatás kifizetése - szükség esetén időbeli ütemezést is tartalmazó - részletes költségterv alapján történik, az alábbiak szerint:
1. Államháztartáson belüli szervezetek esetében a támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítással - megállapodás vagy fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás esetén a fejezetet irányító Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) egyoldalú jognyilatkozata (támogatói okirat) alapján - egy összegben történik, utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett, a Kedvezményezett számlájára, a Magyar Államkincstáron keresztül.
Az előirányzat átcsoportosítása a fejezeti kezelésű előirányzat esetében rendelkezésre álló K122, K2 és K355 kiadási előirányzatokon történik. A támogatásban részesülő költségvetési szervek a részükre átadott előirányzatokat a vonatkozó jogszabályi keretek között a saját felhasználási igényüknek megfelelően átcsoportosíthatják a Támogató előzetes hozzájárulása nélkül. A nyújtott támogatás teljes összegének felhasználásáról a Támogató által elfogadott részletes költségtervben foglaltaknak megfelelően kell elszámolni.
2. Államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek esetében támogatási szerződés keretében egyösszegű előleg-finanszírozással, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

4. Kizáró okok
1. Az Ávr. 81. § alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) nem felel meg az Áht. 48/B. § -ában és 50. §-ban Az Áht. 50. §-ban foglaltak kapcsán különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. meghatározott követelményeknek,
d) jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
2. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban, vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Ez nem vonatkozik a jelen pályázati felhívás megjelenésekor a megvalósítás szempontjából még folyamatban lévő támogatott projektekre.
3. A pályázat alapján nem vehető igénybe támogatás a VP4-10.2.2.-15, "Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése", valamint a VP4-15.2.1-16 "Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című pályázat keretében támogatásban részesülő gyűjtemények tételeihez kapcsolódó ugyanazon tevékenységekre.

5. A pályázatokkal szembeni formai és tartalmi követelmények
5.1. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be (ugyanaz a szervezet, illetőleg természetes személy nem nyújthat be több különálló pályázatot). Egyetemek esetében, amennyiben több növénycsoporttal pályáznak (pl. különböző tanszékek, tanüzemek stb.), egyetlen összesített pályázatot kell benyújtani úgy, hogy az egyes növénycsoportokhoz tartozó feladatok és azok költségvetése jól elkülöníthető legyen, valamint valamennyi releváns szakmai mellékletet (5. számú melléklet) is ki kell tölteni.
5.2. A pályázatot az alábbiak szerint kell összeállítani a pályázati felhívás mellékleteinek megfelelően:
· 2. számú melléklet:
a) a pályázó adatai,
b) rövid ismertető a pályázó génmegőrzési tevékenységére vonatkozóan (mely növénycsoportokhoz kapcsolódóan milyen génmegőrző tevékenységet folytat, mióta és milyen eredményekkel),
c) az ellátandó feladatok rövid szöveges ismertetése (növénycsoportonként) (max. 1 oldal)
· Költségtervet kell készíteni a 3. számú mellékletnek megfelelően. A költségtervben az 1. számú mellékletben felsorolt összegekkel kell számolni a különböző feladatokra vonatkozóan.
· 5. számú mellékletek: Szakmai mellékletek (a pályázatnak megfelelő kitöltendő) (Excel táblázat Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy bizonyos növénycsoportok esetében a fájlon belül több munkalap található, (pl. Gyümölcstermő növények esetében munkalap 1: "Törzsültetvény", munkalap 2: "Géngyűjtemény"). Kérjük, a pályázatuknak megfelelő táblázatot töltsék ki.):
- (5/1. melléklet) erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése
Munkalapok: géngyűjtemény, magtermesztő törzsültetvények, központi törzsültetvények, in situ megőrzés
- (5/2. melléklet) mikroorganizmusok
- (5/3. melléklet) dísznövények
Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények
- (5/4. melléklet) gyógynövények, fűszernövények, illóolajnövények
Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények
- (5/5. melléklet) gyümölcstermő növények
Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény
- (5/6. melléklet) zöldségnövények
- (5/7. melléklet) szántóföldi növények
- (5/8. melléklet) szőlő
Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény

6. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje
a) A pályázat benyújtása pályázati díj fizetési kötelezettség nélkül, ingyenesen történik.
b) A fentiek szerint összeállított pályázatot mind nyomtatott (papír alapú), mind elektronikus formában (e-mailen) párhuzamosan kell benyújtani.
c) Az összeállított papír alapú eredeti, minden oldalán az arra jogosult aláírásával, dátummal és bélyegzővel ellátott változatot postai úton, tértivevényes küldeményként, egy példányban "Növényi génmegőrzési pályázat" felirattal kell a lenti címre eljuttatni.
d) Postacím: Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
e) A postai feladás napján a pályázati felhívás 5. pontja szerint összeállított pályázatot elektronikusan is el kell küldeni a genmegorzes@fm.gov.hu címre. A postai és elektronikus feladás dátuma egyaránt legkésőbb a beadási határidő napja lehet.
Az elektronikus változat a papír alapú, aláírt változat szkennelt változata, kivéve a pályázatnak megfelelően kitöltött 5. számú mellékletek, melyeket az eredeti excel formátumban szükséges beküldeni. Amennyiben eltérés mutatkozna a papír alapú és az elektronikus változat között, az AM a papír alapú változatot tekinti mérvadónak.
f) Az elektronikusan beküldött levél tárgyaként "Növényi génmegőrzési pályázat" megjelölést kell feltüntetni. Az elektronikus levél a dokumentum (.doc, .xls stb.) formátumban, a melléklet szerint elkészített és fájlként csatolt pályázaton kívül egyéb szöveget (pl. kísérőlevél) nem szükséges tartalmaznia. A fájl neve tartalmazza a pályázó akár rövidített, beazonosítható nevét is.
g) A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2018. augusztus 31. 24:00
h) A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra lehetőség nincs. Valamennyi pályázat postai úton történő beérkezése utáni 15 napon belül az AM a formai ellenőrzést követően közzéteszi a befogadott és értékelésre bocsájtott, valamint a formai hiba miatt kizárt pályázatok listáját a minisztérium honlapján:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse
i) A pályázott növénytételek nemzeti nyilvántartásba vételét legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt 8 nappal el kell végezni (kapcsolat: lásd pályázati felhívás 2. pont). A már nyilvántartásba vett tételeket nem kell ismételten regisztrálni, kizárólag az új tételek nyilvántartásba vétele szükséges. A regisztrációhoz az 5. számú melléklet adott növénycsoporthoz tartozó "Géngyűjtemény" elnevezésű táblázatát szükséges kitölteni.

7. A pályázat elbírálásának rendje, értékelési szempontok, szerződéskötés
7.1. A pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik:
a) Az értékelésre bocsátott pályázatok előzetes szakmai értékelését a Növényi Génbank Tanács az értékelésre történő átadást követő 15 napon belül elvégzi, majd a szakmai értékelések alapján az AM Természetmegőrzési Főosztálya javaslatára az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt Bíráló Bizottság végzi a pályázatok elbírálását.
b) Az értékelés fontosabb szempontjai a következők:
· A pályázó által ellátott génmegőrzési tevékenység az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos.
· A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, reális, szakmailag/pénzügyileg/időbeli ütemezést tekintve teljesíthető.
· A tervezett tevékenységek megfelelnek a felhívásban kiírt céloknak.
· A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tervezett tevékenységekkel.
· A pályázó megfelelő képességekkel, tapasztalattal rendelkezik a pályázatban tervezett tevékenységek megvalósításához.
c) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a miniszter egy személyben, a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napon belül dönt, és döntése eltérhet a Bizottság által összeállított javaslattól. A döntés az igényelthez képest alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat.
7.2. Szerződéskötés, megállapodás megkötése, támogatói okirat kiadása
a) Az AM a döntés eredményét a döntést követő 15 napon belül − a honlapján történő közzététellel − nyilvánosságra hozza. Ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatást ad a pályázók részére a pályázat eredményéről, a szerződéskötés/támogatói okirat kiadásának feltételeiről, rendelkezésre bocsátja a beszámoló elkészítéséhez szükséges mintát és részletes kitöltési útmutatót, valamint egyúttal bekéri a Kedvezményezettektől az Ávr. 75. §-a alapján a szükséges írásbeli nyilatkozatokat.
b) A Támogató felhívja a figyelmet arra, hogy az államháztartáson kívüli szervezet, természetes személy Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés megkötése feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.
c) Az államháztartáson kívüli szervezet, illetőleg természetes személy Kedvezményezettekkel a Támogató támogatási szerződést köt a szerződéskötési előfeltételekről szóló értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül az előfeltételek megfelelő teljesítése esetén.
Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a Kedvezményezett mulasztásából a Támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
d) Az államháztartáson belüli szervezet Kedvezményezettek esetén az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján megállapodás megkötésére, illetőleg fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás esetén a fejezetet irányító AM egyoldalú jognyilatkozatának (támogatói okirat) kiadására a döntést követően kerül sor.
e) Ha a megítélt támogatás összege alacsonyabb, mint az igényelt összeg, a Kedvezményezettnek a szerződéskötést/támogatói okirat kiadását megelőzően módosított költségtervet kell készítenie. A módosított költségtervben az eredetihez képest új tétel nem szerepelhet, de a soronkénti összegek szabadon módosíthatóak. A módosított költségterv összeállításánál is figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyi jellegű költségek nem haladhatják meg a megítélt támogatás max. 35%-át (lásd 3. számú melléklet). A szerződéskötés/támogatói okirat kiadásának feltétele a módosított költségterv Támogató által történő elfogadása.
f) A Kedvezményezett a szerződés/megállapodás aláírásával nyilatkozik az alábbiak tekintetében:
- a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,
- az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be és milyen eredménnyel,
- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- megfelel az Áht. 48/B. §-ában (összeférhetetlenség) és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

8. Megvalósítás, módosítás
a) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződésben, megállapodásban vagy a támogatói okiratban rögzített határidőn belül esedékes.
b) A támogatott programok megvalósítási (befejezési) határideje 2019. május 31. A támogatás összege a pályázat beadási határidejét követő naptól kezdődően ezen időpontig és csak a támogatott program megvalósítására használható fel.
c) A támogatás előirányzatként való átadásáról szóló megállapodás, támogatói okirat, illetőleg a támogatási szerződés csak egy alkalommal és abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. Nem szükséges a megállapodás, támogatói okirat, illetőleg a támogatási szerződés módosítása a Kedvezményezett adataiban (név, székhely, a kapcsolattartó személye illetve annak elérhetőségi adataiban, a képviselő személye stb.) történő változás esetén. Ilyen esetben elegendő a változást a Támogató genmegorzes@fm.gov.hu elektronikus levélcímére elektronikus levél formájában megküldeni a pályázat azonosítójának, a Kedvezményezett megnevezésének, valamint a megváltozott adat megjelölésének feltüntetése mellett.

9. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és a rendeltetéstől eltérő felhasználás következménye
a) A támogatás felhasználásának a pályázati kiírásban rögzített befejezési határidejét követő 30 napon belül, legkésőbb 2019. június 30-ig részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani az AM Természetmegőrzési Főosztályához a jelen felhívás 4. sz. melléklete szerint.
A pénzügyi beszámolót a szerződésben/megállapodásban rögzített tartalommal kell benyújtani.
b) A támogatás jogszabályban, valamint a pályázatban meghatározottak szerinti rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére az AM és megbízottja, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és jogszabály alapján egyéb ellenőrzésre jogosult szervezet bármikor jogosult, a pályázat lezárását követő 5 éven belül is.
A beszámolók ellenőrzése az Ávr-ben, valamint az 9/2017. (IX. 29.) FM utasításban foglaltak alapján történik.
c) A támogatott programok megvalósítása, a pályázatban rögzített, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek szakmai és pénzügyi teljesítése az AM vagy megbízottja, a növénytermesztési hatóság, a Növényi Diverzitás Központ és felkért szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és szakmai igazolásra.
d) A beszámolóval kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melynek határideje a felszólítás kézhezvételétől számított 15. nap.
e) A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység költségei között nem vehetők figyelembe.
f) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az egyes megőrzött tételek rövid ismertetését, a megőrzött tételek jelentőségét, az elvégzett munka (pl. gyűjtés, vírusmentesítés, vizsgálatok) eredményeit, a pályázott támogatás összegéből elvégzett valamennyi génmegőrzési tevékenység bemutatását. Az állami génmegőrzési pályázat által adott évben támogatott tételekből a maggal szaporított egyéves és maggal szaporított évelő öntermékenyülő növények esetében minimum 100, idegentermékenyülő növények esetében minimum 200 db életképes magot a kapcsolódó alap passzport információkkal együtt (NGBAB szám és a pályázat benyújtásakor az adott tételre vonatkozóan megadott egyéb adatok) a Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) számára el kell küldeni a szakmai beszámoló benyújtásával azonos időpontban. A megküldött génbanki mintákat a NÖDIK az általa e célból működtetett Országos Bázis Tárolóban, biztonsági duplikátumként helyezi el, őrzi meg hosszú távon és kezeli azt. Az elküldött génbanki minták tisztaságáért, életképességéért és egészségi állapotáért a Kedvezményezett felel. Az Országos Bázis Tárolóba került tételekhez csak a Kedvezményezett férhet hozzá különösen indokolt esetben (tétel kipusztulása). A tárolóban elhelyezett tételekből a NÖDIK magkérést nem teljesít, életképességi vizsgálatot nem végez, kísérlethez azt fel nem használja. Amennyiben az adott tételből a Kedvezményezett korábban már helyezett el biztonsági duplikátumot, úgy ismételt biztonsági letét elhelyezése nem szükséges. A Kedvezményezett választhatja az úgynevezett "black box" módszert is. Ennek során a génbank szabvány (http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf ) alapján a letétet elhelyező által előkészített tételeket bázis tárolásra alkalmas, mechanikai sérülés ellen is védő, lezárt, a tétel beazonosításra alkalmas külső és belső címkével ellátott háromrétegű alutasakban helyezi el minden egyes tételét, ami így az átadás átvételt követően közvetlenül kerül az Országos Bázis Tárolóba. A zárójelentésnek összhangban kell lennie a benyújtott pályázat 2. számú mellékletével.
g) A támogatás felhasználása során figyelemmel kell lenni az Európai Uniós állami támogatási szabályokra úgy, mint az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokban 2014-2020 (2014/C 214/01) foglaltakra.
h) Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.
i) A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől, illetőleg megállapodástól elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását, valamint a támogatói okiratot visszavonhatja.

10. Kifogás
a) A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, azonban a pályázó az Ávr. 102/D. §-ában foglaltak szerint kifogás nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések/megállapodások megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe, megállapodásba, támogatói okiratba ütközik.
b) A kifogás agrárminiszternél történő benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
c) A kifogásnak tartalmaznia kell:
ca) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
cb) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
cc) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
cd) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
ce) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
d) A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a 7/2017. (VII. 6.) FM utasítás vonatkozó rendelkezései alapján történik.
e) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

11. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályán, az alábbi elérhetőségen lehet: genmegorzes@fm.gov.hu
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők az AM honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse), valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény hazai honlapjáról (http://www.biodiv.hu/).
A Természetmegőrzési Főosztálynak nincs lehetősége a projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és annak mellékleteit, beleértve a beszámoló sablont és tájékoztatót is!
http://www.kormany.hu/hu

4.számú melléklet_Beszámoló formanyomtatvány.docx5_1_melleklet_Erdeszet.xlsx5_2_melleklet_Mikroorganizmus.xlsx5_3_melleklet_Disznoveny.xlsx5_4_melleklet_Gyogynoveny.xlsx5_5_melleklet_Gyumolcs.xlsx5_6_melleklet_Zoldseg.xlsx5_7_melleklet_Szantofoldi.xlsx5_8_melleklet_Szolo.xlsxPalyazati felhivas_AGF_2018_0727.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum