Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Design Management Díj 2020
Kiíró:
Magyar Formatervezési Tanács
Határidő:
06/30/2020
Érvényes:
06/30/2020
Tárgymutató:
díj, Design Management
Pályázhat:
minden jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország területén van, legalább három éve működik, és a fenti irányelveket sajátjának érzi
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Design Management Díj 2020

A Magyar Formatervezési Tanács tíz éve díjazza a designmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. A kiírás megújult formában ismét olyan szervezetek nevezését vagy ajánlását várja a Design Management Díjra, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is.
A korábban elismert szervezetekben az a közös, hogy üzletvitelükben stratégiai fontosságú és működési folyamataikat áthatja a "design thinking" megközelítés, élményteremtésre törekedve sikeresen váltanak ki pozitív érzelmeket a felhasználókban, szem előtt tartják a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait, s mindezen értékek részeivé válnak a vállalati kultúrának.
Nevezze saját szervezetét a díjra!
Nevezési határidő: 06. 30.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1. A designmenedzsment-szemlélet beépülésének mértéke és szintje a szervezet működésébe, innovációs folyamataiba (designmenedzsment: minimális / projektszintű / szigetszerű - funkciószintű / vállalati kultúrába integrált)
2. A szervezet designmenedzsment-stratégia alkalmazása által elért eredményei
A pályázat elkészítéséhez segítséget nyújthat az alábbi négy dimenzió, mely a magas szinten működő designmenedzsment fontosabb jellemzőit mutatja be: felhasználói élményteremtés, design thinking, társadalmi érzékenység, vállalati kultúra.
- A felhasználói élményteremtés a felhasználói identitás erősítése mellett értéktudatos, felelős magatartásra ösztönöz
- A design thinking az innováció holisztikus tervezői megközelítése, mely a kreativitás, a tervezői érzékenység révén egy megoldásban egyesíti a felhasználói igényeket, a technikai lehetőségeket és az üzleti siker feltételeit
- A társadalmi érzékenység, a szélesebb - nemcsak környezetvédelmi - értelemben vett fenntarthatóság: a társadalmi problémák iránti érzékenységgel működő szervezetek tudatosan keresik azokat a helyi, nemzeti és globális ügyeket, amelyek megoldásához hozzájárulhatnak. A felhasználókra fókuszálás így egészül ki a felhasználók környezetére való érzékenységgel
- A vállalati kultúra integráns része a designgondolkodás, mely egyaránt megjelenik vezetői, munkatársi és szervezeti folyamatok, megoldások szintjén is, hozzáadott értéket teremtve

FŐDÍJ: 1 millió forint pénzjutalom és elismerő oklevél

AZ ELBÍRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK
- Kitöltött kérdőív: http://www.mft.org.hu/DMD
- A pályázó designmenedzsment-szemléletének szöveges bemutatása, a nevezés indoklása, maximum 2000 karakter terjedelemben
- A pályázó tevékenységét bemutató opcionális dokumentumok (videoanyag max. 1,5 perc, infografika, fotódokumentáció, arculati kézikönyv, belső szabályzatok/folyamatábra, jelentések, termékkatalógus, iparjogvédelmi bejelentés lajstromszáma, publikációk, sajtómegjelenések, vállalati környezet bemutatása, felhasználói vélemények, díjak, egyéb elismerések stb.)
Az értékelés során a bírálóbizottság a megadott szempontok, a kitöltött kérdőív, a benyújtott leírás, valamint a pályázathoz csatolt dokumentumok alapján dönt a díj odaítéléséről (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A döntésről a pályázók, illetve a jelöltek írásban kapnak értesítést.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására az őszi Design Hét Budapest keretében, a Magyar Formatervezési Díj 2020. évi ünnepélyes díjátadó gálájának részeként kerül sor. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Pályázhat vagy jelölhető minden jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország területén van, legalább három éve működik, és a fenti irányelveket sajátjának érzi.
A nevezéseket Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben és postai úton, egy példányban, ajánlott küldeményként 2020. június 30-áig.

BENYÚJTÁS
Postacím:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
Design Management Díj 2020,
1438 Budapest, Pf. 415
E-mailcím: mfti@hipo.gov.hu
(tárgy: Design Management Díj 2020)
Érvénytelen a nevezés, illetve a jelölés, ha határidőn túl, vagy hiányosan érkezik be.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
Dr. SIMON Attila
elnök, vezérigazgató,
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Dr. ANTOS László
ügyvezető igazgató,
Magyar Innovációs Szövetség
prof. Dr. BACHMANN Bálint DLA
Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár,
rektor Budapesti Metropolitan Egyetem,
a Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője,
Pécsi Tudományegyetem
Dr. BENDZSEL Miklós
elnök, Magyar Mérnökakadémia
CSELÉNYI Krisztina
főtitkár,
Magyar Bútor és Faipari Szövetség
NEMES Attila PhD
művészettörténész,
Kitchen Budapest Médialab
PISTYUR Veronika
ügyvezető, Bridge Budapest,
az Oktogon Ventures partnere
VARGHA Balázs
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész,
egyetemi adjunktus, tanszékvezető,
Tervezőgrafika Tanszék, MOME

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Design Management Díjhoz kapcsolódó személyes adatok adatkezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH; székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszáma: 06-1/312-4400, honlapjának elérhetősége: http://www.sztnh.gov.hu/hu és http://www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft. Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője: dr. Hegedüs Krisztina, elérhető az SZTNH székházában, levélcímén és telefonszámán, e-mailcíme: adatvedelem@hipo.gov.hu).

Az SZTNH nevében eljáró MFTI kezeli a nevezési lap és a jelölőlap esetében a nevezett vagy jelölt szervezet kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, e-mailcímét és postai címét, valamint a nevezési lapot kitöltő személy nevét és aláírását, továbbá a jelölőlap esetében - amennyiben azokat megadja - az ajánlást adó személy nevét, aláírását, telefonszámát, e-mailcímét és postai címét.

Az MFTI kezeli az érintett szervezet által kitöltött kérdőív esetében a szervezet vezetőjének nevét és aláírását, valamint a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mailcímét, továbbá munkakörét, illetve beosztását.

A személyes adatok forrása a nevezési lap és a kérdőív esetében az adott szervezet nevében eljárni jogosult személy (képviselő), a jelölési lap esetében az ajánlást adó személy.

Az adatkezelés célja a nevezési lap és a kérdőív aláírójának adatai, valamint a kapcsolattartói adatok esetében a kapcsolatfelvétel és -tartás lehetőségének biztosítása, a nevezés vagy jelölés elbírálásához, a díj átadásához, a pénzjutalom átutalásához, illetve a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz szükséges adatok biztosítása, az ajánlást adó személy által megadott személyes adatok esetében a Design Management Díj eredményére vonatkozó tájékoztatás megadása.

Az adatkezelés jogalapja a nevezési lap és a kérdőív aláírójának adatai, valamint a kapcsolattartói adatok esetében az SZTNHra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az ajánlást adó személy esetében az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható az mfti@hipo.gov.hu e-mailcímre e-mail vagy az 1438 Budapest, Pf. 415 postai címre levél küldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkelatzelés jogszerűségét.
Az MFTI a személyes adatokat tartalmazó kérdőívet és az érintett szervezet által megküldött egyéb anyagokat eljuttatja a bírálóbizottság tagjai részére döntéshozatal céljából.

Az MFTI a nevezési lapot vagy jelölőlapot, illetve az egyéb anyagokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. anyagokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

A díjhoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el a bemutató kiállítás és az ahhoz kapcsolódó szakmai anyagok készítői, a kommunikációs felületek kezelői és a kommunikációs feladatokkal megbízott jogi vagy természetes személyek, amennyiben nem minősülnek adatkezelőnek. Adatfeldolgozóként jár el az el a díjpályázatot megszervező és lebonyolító MFT nevében eljáró Valor Hungariae Zrt. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 4.) és az MFT honlapjának üzemeltetője, a Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13. IV. épület VI. emelet 97). A további adatfeldolgozók (a kiállítás tervezője, a katalógus és más anyagok tervezője, valamint angol fordítója, továbbá a nyomdász) kiválasztása felhívás kiírásáig nem történt meg, személyükről az MFTI a honlapján ad tájékoztatást.

A nevezéseket, jelöléseket, kérdőíveket és egyéb dokumentumokat az MFTI maradandó értékű iratként a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

A személyes adatok megadása nem kötelező, de azok hiánya esetén a pályázat nem minden esetben bírálható el.
Minden érintett kérhet a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

Aki úgy véli, hogy személyes adatai MFTI vagy SZTNH általi kezelése miatt sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók a http://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalról elérhető adatkezelési tájékoztató IX. pontjában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Kohut-Jankó Anna: (06 1) 474 58 59,
e-mail-cím: anna.janko@hipo.gov.hu
Az aktuális felhívás, a kérdőív és a korábbi évek díjazott szervezetei elérhetőek: http://www.mft.org.hu Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum