Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és költségvetési támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
08/31/2020
Érvényes:
08/31/2020
Tárgymutató:
gyerekház befogadása és költségvetési támogatása
Pályázhat:
a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást működtető Fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó" vagy "Pályázó") jogosult, amely által működtetett Szolgáltató Biztos Kezdet Gyerekház hatályos bejegyzéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és engedélyezéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet ba (a továbbiakban: "Sznyr.") szerint, vagy amely Szolgáltató esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására

2020. július 31.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Tkr.") 4. § (2) bekezdése a) pontja alapján általános pályázatot hirdet "Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására" (a továbbiakban: "Pályázati felhívás"), összhangban
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- a Tkr. és
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet")
vonatkozó rendelkezéseivel.

A Pályázati felhívást a Tkr. 4. § (1) bekezdése alapján a BM jogosult kiírni, amelyet a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 6. függelék 9. o) pontja (a továbbiakban: "BM SZMSZ"), valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás (a továbbiakban: "BM utasítás") 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagy jóvá.
A BM a pályázati eljárás lefolytatásával - összhangban az Áht. 6/B. § (3) bekezdésével - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: "Főigazgatóság"), mint kezelő szervet bízza meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A pályázati felhívás célja:
Magyarország közigazgatási területén Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató) működéséhez pénzügyi forrás biztosítása vissza nem térítendő támogatás keretében.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 842.300.000 Ft, azaz nyolcszáznegyvenkettőmillió- háromszázezer forint, melynek forrását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok 8. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 380106) biztosítja.
A 2022. és a 2023. évre vonatkozó éves keretösszeget a tárgyévi költségvetési törvény határozza majd meg.
A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

3. A Pályázaton elnyerhető támogatás összege és a kötelezően teljesítendő rendszeresen járó gyermekek száma
A Pályázaton elnyerhető támogatás összege a 2021. január 1 - 2021.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 7.836.115 Ft/Biztos Kezdet Gyerekház/év (a továbbiakban: "Támogatás"). A jelen pályázati felhívás 5. pontjában rögzített finanszírozási időszak további részére a támogatás összege jogszabályban meghatározott módon ettől az összegtől eltérhet.
A Pályázaton nyertes Pályázók 2022. és 2023. évre vonatkozó éves támogatásának összegéről évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés, amelyet a Főigazgatóság és a nyertes Pályázó között létrejövő éves finanszírozási szerződésben kerül megállapításra.
Amennyiben a Pályázat alapján a Szolgáltató Támogatásban részesül, akkor nem egész éves befogadás esetén a működési támogatás arányosan csökkentett összegben, a befogadott időszak hónapjainak száma alapján kerül megállapításra.
A Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A Tkr. és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Szakmai rendelet)
előírja a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást rendszeres igénybevevőinek számára vonatkozó szabályokat:
A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a Szakmai rendelet 3 § (2) bekezdésben meghatározott korú gyermek, aki szülőjével vagy negyedévente legfeljebb hat alkalommal az őt kísérő más személlyel az adott hónap nyitvatartási napjainak legalább harmincöt százalékában látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat.
A Tkr. a Biztos Kezdet Gyerekház székhelye szerinti település lakosságszáma alapján rögzíti a szolgáltatást rendszeresen igénybevevők számát:
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást adott hónapban átlagosan
a) 5 gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,
b) 7 gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,
c) 10 gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él

4. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázat benyújtására az a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást működtető Fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó" vagy "Pályázó") jogosult, amely által működtetett Szolgáltató Biztos Kezdet Gyerekház hatályos bejegyzéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és engedélyezéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet ba (a továbbiakban: "Sznyr.") szerint, vagy amely Szolgáltató esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.
A hatályos bejegyzés iránti kérelmet - mely a pályázat benyújtásának feltétele - kizárólag elektronikus úton, a MŰKENG rendszer felületén keresztül (https://idp.nrszh.hu/idp/) lehet benyújtani az illetékes fővárosi és megyei Kormányhivatal felé.
A Pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a Fenntartó a Pályázat benyújtásakor rendelkezzen Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás biztosítására vonatkozó, véglegessé vált bejegyzéssel. Ebben az esetben a Fenntartónak igazolnia kell azt, hogy a Pályázat benyújtását megelőzően kezdeményezte az Sznyr.-be történő bejegyzést az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele ebben az esetben is a véglegessé vált bejegyzés megléte.
Amennyiben egy Fenntartónak több Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást nyújtó engedélyese van, úgy ezekről külön Pályázatot kell benyújtania.

5. Finanszírozási időszak
Jelen Pályázatot érintően a finanszírozási időszak a 2021. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszak. A nyertes Pályázóval a Főigazgatóság évente finanszírozási szerződést köt, amelynek finanszírozási időszaka a tárgyév január 01. napjától december 31. napjáig tart.

6. A Pályázatok benyújtásának módja
A Pályázatot a Fenntartónak kell benyújtania elektronikus úton az Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (a továbbiakban: "Pkr.") útján az ott rögzítetteknek és a pályázati útmutatóban (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") foglaltaknak megfelelően.

7. A Pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
A Pkr. felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges felrögzíteni a Fenntartónak:
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírással ellátva szkennelt formátumban);
- Működő szolgáltatás esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámoló;
- a Szolgáltatónak a pályázni kívánt területre vonatkozó, a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programja;
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24) Korm. rendelet alapján az Sznyr-be történő bejegyzésről szóló határozat, vagy annak igazolása, hogy a bejegyzési, illetve módosítási kérelmet a Pályázat véglegesítését megelőzően benyújtották.
- A Fenntartó nyilatkozata, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé;
- A Fenntartó nyilatkozata, hogy vállalja a Biztos Kezdet Gyerekházak Dokumentációs Rendszer elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetését.

8. A Pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázatok beadási határideje 2020. augusztus 31. 23 óra 59 perc.
Benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely a Pkr. rendszerben (https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html) a jelen pontban megadott határidőig véglegesítésre kerül.

9. A befogadási ellenőrzés és a hiánypótlási folyamat
A Pályázat beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a Pályázó visszajelzést kap a Pályázat beérkezéséről, amely tartalmazza a Pályázati azonosítót. A Pályázat beérkezéséről küldött visszaigazolás nem minősül a Pályázat befogadásának vagy bírálatának. A Pályázat beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül a Főigazgatóság elvégzi a Pályázat befogadási ellenőrzését, és amennyiben a Pályázat az alábbi kritériumok bármelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt. A befogadási ellenőrzés során a Főigazgatóság ellenőrzi, hogy:
a) a Pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket,
c) a Pályázó a Pályázati felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a befogadási feltételként előírt kritériumok esetében hiánypótlásnak nincs helye. A Főigazgatóság csak a befogadott Pályázatokat vizsgálja tovább.
Amennyiben a befogadott Pályázatok ellenőrzése során hiányosság kerül megállapításra, a Főigazgatóság a Pályázót 1 (egy) alkalommal a Pkr. útján hiánypótlásra hívja fel. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. A Pkr. a felszólítást elektronikus formában a pályázati űrlapon megadott Pályázói kapcsolattartó email címre is megküldi. A Pályázó számára az értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napos határidő áll rendelkezésre a hiánypótlás teljesítésére.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Pkr. rendszerben benyújtásra kerül.
Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a sikeres Pályázás érdekében elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon a Pályázati időszakban.
Amennyiben a Pályázó nem vagy nem teljes körűen pótolta a hiányosságokat, illetve nem a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Főigazgatóság megállapítja a Pályázat hiányosságát, annak okát, majd a Pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak (a továbbiakban: "Bizottság"). A Bizottság a BM számára továbbítja a Pályázatot, a Pályázat elutasításáról ez esetben BM dönt.

10. A Tkr. 7. § (4) bekezdése alapján a Pályázat nem támogatható, ha:
a. a Pályázó a Pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget (a határidőn túl benyújtott pályázatokat a Főigazgatóság jelen pályázati felhívás 9. pontja szerint utasítja el),
b. nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, így különösen vele szemben az Áht. 48/B. §-ában és/vagy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fent vele szemben, vagy nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott valamely követelménynek,
c. a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,
d. a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

11. A pályázati bizottság (a továbbiakban: "Bizottság") javaslata, miniszteri döntés (a továbbiakban: "Döntés") meghozatala
A Tkr. 7. § (1) bekezdése értelmében a Bizottság javaslatát a Főigazgatóság 8 (nyolc) napon belül Döntésre terjeszti fel a BM részére, aki 8 (nyolc) napon belül dönt a Pályázatokról, valamint a működési támogatás összegéről.
A Döntést BM SZMSZ 6. függelék 9. o) pontja, valamint a BM utasítás 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagyja jóvá.
A Főigazgatóság a Döntésről a Döntést követő 8 (nyolc) napon belül a Pkr. rendszer útján értesíti a Pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.
A Pályázatokkal kapcsolatos Döntés a BM honlapján (http://www.kormany.hu), Főigazgatóság honlapján (https://tef.gov.hu), illetve a Szociális Ágazati Portálon (http://www.szocialisportal.hu) kerül közzétételre.
A Döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A Döntésről szóló értesítés tartalmazza a finanszírozási szerződés megkötésének feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.
https://www.kormany.hu

Biztos Kezdet Gyerekház általános pályázat megjelentetésének kérése.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum