Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld forrás 2019
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
04/08/2019
Érvényes:
04/08/2019
Tárgymutató:
nemzeti környezetvédelmi program
Pályázhat:
azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A ZÖLD FORRÁS 2019. évi pályázati felhívása

a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (a továbbiakban: NKP);
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX.29.) FM utasítás;
- a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 6/2018. (XII.17.) AM utasítás;
- az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (IX.10.) AM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

3. A pályázók köre
Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

Nem pályázhatnak:
a) közalapítványok,
b) civil társaságok,
c) köztestületek,
d) non-profit gazdasági társaságok,
e) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
f) pártok,
g) gazdasági társaságok.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/02/14/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti "Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában" előirányzat keretösszegéből 70 000 000 forint áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. Az 1 000 000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
Benyújtandó:
papír alapon, egy példányban:
- a minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlap,

elektronikus adathordozón:
- a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata és
- az adatlap szerkeszthető excel formátumú változata.

Fentieket az alábbi módon és formában várjuk.

Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2019 pályázat"
A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 8. (postabélyegző kelte)
Pályázati díj nincs.

7. A pályázat formai és tartalmi követelményei
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható.

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.
A formai értékelés eredményéről (befogadás vagy elutasítás) az AM - elektronikus levélben - a pályázat beérkezését követő legfeljebb 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a Pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül - indok megjelölésével - elutasítja a pályázatot.
A Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli!

A befogadott pályázatok benyújtójának nevét és a pályázatok címét az AM a hivatalos honlapján a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közzéteszi.

Formai szempontból kizáró okok:
a) hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
b) a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
d) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 3 000 000 forintot, vagy nem éri el az 1 000 000 forintot;
e) a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal (illetve az NKP-ban foglaltakkal) nincs összhangban;
f) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
g) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
h) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
i) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással nem számolt el, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele került megállapításra (kivétel a 2018. évi Zöld Forrás pályázat).

Tartalmi értékelés
Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempontok:
a) A projekt fontossága, (társadalmi) hasznossága, hatékonysága, hatóköre.
b) A tervezett program megvalósíthatósága, kidolgozottsága.
c) A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége.
d) A pályázó szervezet működőképessége, szakmai hitelessége, múltja.

8. Pályázati döntés
Bírálatra csak formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az agrárminiszter írásban hozza meg. A minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is megítélhető (minimum 1 000 000 forint), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.

A Pályázót a Támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokairól, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya írásban tájékoztatja, illetőleg a pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az AM honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium).

9. Kifogás
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Amennyiben a Pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okiratok kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatait,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a 6/2018. (XII.17.) AM utasításban foglaltak alapján történik.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

10. Támogatói okirat
A nyertes Pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a támogatói okirat létrejöttének feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a Pályázónak felróható okból nem jön létre a támogatási jogviszony.
A támogatásra irányuló jogviszony a támogatói okirat Pályázó általi, igazolt átvétel időpontjában keletkezik. Az ezt megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót terhelik.

11. A támogatás kifizetése
A támogatás kifizetésének feltétele a támogatói okiratban rögzítettek elfogadása. A támogatás folyósítása a támogatói okirat kézbesítésétől számított 45 napon belül történik.

12. A támogatás felhasználásának feltételei
a) Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra és a támogatói okirat átvételével elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
b) a támogató okiratban rögzített időszakban, de legkorábban a pályázat benyújtási határidejét követő naptól, tehát 2019. április 8-tól, legkésőbb 2020. május 31-ig felmerülő költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatói okiratban foglalt projektbefejezési határidő;
c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Pályázó szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
d) a 200 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
e) bruttó 1 000 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
f) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra (lásd bővebben: 9/2017. (IX.29.) FM utasítás);
g) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert Zöld Forrás támogatás nem tekinthető saját forrásként.

13. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
A Pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg támogatói okiratban rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a befejezési határidőt követő 30 naptári napon belül köteles a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti beszámoló nyomtatványon, az általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

Az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a beszámoló tájékoztató és a pályázati segédlet (is) tartalmazza.

a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával ellenőrzi,
c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a Támogató elektronikusan küldi meg a Pályázó részére, azonban a hiánypótlást papír alapon kell teljesíteni.
d) a beszámoló vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a kötelezettségvállalás dokumentumában a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a támogatási összeg 0,5%-áig terjedő késedelmi kötbért határoz meg a Támogató, melynek részletei a támogatói okiratban kerülnek rögzítésre.

Amennyiben a Pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter a Pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

A Pályázónak és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. Az Ávr. 101. §-a szerint a Támogató és a Pályázó a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Pályázó beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásához való hozzájárulásról az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya levélben értesíti a Pályázót.

14. Biztosíték
A Pályázó a támogatási összegből esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett összegre - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állításával - az AM számára valamennyi, azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára szóló felhatalmazó levelet köteles adni.

15. A nyilvánosság biztosítása
A Pályázónak biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú és elektronikus dokumentumon, kiadványon, és a PR vagy információs anyagon, honlapokon tájékoztatást adjon arról - alapvetően a címlapon -, hogy a program az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg, illetve egyértelmű jelzést kell feltüntetniük a fent említett dokumentumokon és információközlő eszközökön az Agrárminisztérium Zöld Forrás program megnevezésével és az AM logójával. (A logók letölthetőek az AM honlapjáról:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=406#!DocumentBrowse )
A projekt keretében megrendezésre kerülő eseményekről az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát a rendezvény időpontja előtt legalább 15 naptári nappal tájékoztatni kell (a zoldforras@am.gov.hu címen).
A program megvalósítása során, a Zöld Forrás támogatásával készült kiadványokból legalább 5 példányt - legkésőbb a beszámolóval egyidejűleg - a Pályázó köteles megküldeni a Támogató részére.

16. Kapcsolattartás
A pályázati felhívással kapcsolatban az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el (a hivatali munkarend szerinti munkaidőben) ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat elkészítésével, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: 06 1 79 58078, 89 67625
http://www.kormany.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum