Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"A VÍZ, élmény ami összeköt" rajzpályázat 2021
Kiíró:
Bonaventura Gold Kft.
Határidő:
03/16/2021
Érvényes:
03/16/2021
Tárgymutató:
rajzpályázat, A víz, élmény ami összeköt
Pályázhat:
magyarországi általános iskolák 2-4 osztályos tanulói
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"A VÍZ, élmény ami összeköt" rajzpályázat 2021

A Bonaventura Gold és az 1primus Kft. rajzpályázata, általános iskolák alsó tagozatos tanulók részére

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

1. "A VÍZ, élmény ami összeköt" rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője és lebonyolítója a Bonaventura Gold és az 1primus Kft, székhely 1089 Bp. Orczy út 29, (a továbbiakban Szervező). két kategóriában hirdeti meg:
1. A víz, élmény ami összeköt-mint ital
2. A víz, élmény ami összeköt-mint a természeti élmény (folyó, tó, tenger, árvíz, jég, stb.)
Mindkét kategóriában 2-4. osztályosok nevezhetnek. Mindkét kategória első 3 helyezettje nyereményben, illetve mindkét Kategória győztesének osztálya ingyenes gyárlátogatáson vehet részt, ahol a diákok és kísérői további ajándékban részesülnek. "A VÍZ, élmény ami összeköt" rajzpályázaton való részvétel a jelen dokumentumban foglalt szabályzat elfogadását, és tudomásulvételét jelenti.

2. A Pályázaton részt vevő személyek. A Pályázaton - mindkét kategóriában- magyarországi általános iskolák 2-4 osztályos tanulói (a továbbiakban: Tanuló vagy Pályázó) indulhatnak. A Tanulókat pedagógusaik nevezhetik a pályázaton. A nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a regisztráló Tanulók csak OM-azonosítóval rendelkező általános iskolák tanulói lehetnek. A Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

3. A Pályázat témája a VÍZ, mint élményforrás
A Pályázat elsődleges célja, hogy a Tanulók a pályamunkák elkészítése során megfelelő módon értékelhessék a vizet, és mindenki számára hatékonyan őrizhessük meg az élet alapjául szolgáló legfontosabb kincsünket.
4. A Pályázat mérföldkövei és időpontjai.
A pályaművek beküldésének határideje: 2021. március 16, 19:59.
A közönségszavazásra bocsátás időpontja: 2021. március 18.
A közönségszavazás időtartama: 2020. március 18-március 22; 19:59.
Az eredményhirdetés időpontja: 2021. március 24.

5. A Pályázat alapvető szabályai: A Pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pedagógus a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfKl6g7UAUr0Nz7T3FABYzNgrnjOwcbzzKKCtuDEi2uMQ6Iw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 honlapon található regisztrációs lapot hiánytalanul kitöltse, amelyben nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta jelen szabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Pályázatra egy résztvevő ugyanabban a kategóriában egy pályamunkát küldhet be. Amennyiben a Pályázó több pályaművel is pályázik ugyanabban a kategóriában, abban az esetben kizárólag az először beküldött pályaművet értékeli a Pályázat zsűrije.
A pályamű elkészítésekor a Pályázó bármilyen technikát szabadon használhat, például ceruzát, festéket, zsírkrétát, szenet, pasztellkrétát, ezek mellett vegyes technikát is alkalmazhat. A pályamű legkisebb mérete A4-es formátum, felső mérethatár nincs.
A pályamunkák mellett az alábbi adatok megküldése is szükséges az érvényes pályázathoz:
Osztály: (pl. 2.a) ..............................................
A pályamunka címe..........................................................
kategóriája:......................................................................
A nyereményről értesítendő pedagógus neve: ............................................
A pedagógus által képviselt oktatási intézmény: ........................................
A nyereményről értesítendő pedagógus telefonszáma: .................................................................
A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, tehát a Pályázaton induló gyermek adatai, valamint az elérhetőségek valódiságáért a felelősség a pedagógust terheli. A pályamunkákat és a szükséges adatokat az avizosszekot@gmail.com e-mailcímre kell megküldeni. Amennyiben a szükséges adatok közül bármely adat hiányos, a pályamű értékelésére nem kerül sor. A Pályázat beküldésével a Pályázó tanuló pedagógusa a regisztrációs lap kitöltésekor nyilatkozik az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról, amellyel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a közönségszavazásra bocsátott pályázatok esetében további adatok (a pályázó gyermeknek és iskolájának neve, megyéje, telephelye) megadására lesz szükség a díjak eljuttatása érdekében. A nyereményben részesülő Tanulók pedagógusának értesítése a beérkező email-re válaszként történik. A nyereményeket a nyertes pályázat pedagógusával egyeztetett módon adjuk át. A nyeremények eljuttatása az érintett diákokhoz a pedagógus felelőssége. A díjazott Pályázók nevei és pályamunkái megtekinthetők lesznek a Primus ásványvíz Facebook oldalán. A pályaművek elkészítése során tekintettel kell lenni a szerzői jogi szabályozásra, valamint az adatvédelmi szabályokra is (további információk: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), valamint ún. általános adatvédelmi rendeletre (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről). A pályamunkák készítése során a pedagógus felelőssége, hogy kiemelt figyelmet fordítson a szerzői jogokra. A pályaművek értékelése előre meghatározott szempontrendszer szerinti pontozással (6. Értékelés c. rész) történik.

6. Értékelés Amennyiben a beküldött pályamunka tartalma nem kapcsolódik a Pályázat témájához, a pályamunka nem kerül értékelésre. A beérkezett rajzokat első körben a cég munkatársai értékelik, és mindkét kategóriából a legjobb ötnek ítélt alkotást közönségszavazásra bocsátják.
A közönségszavazásra bocsátott pályaművek a Primus ásványvíz Facebook oldalán (https://www.facebook.com/primusmineralwater/lesznek megtekinthetők; a szavazásra ezen a felületen lesz lehetőség. A közönségszavazás során a Kedvelések (Like) száma befolyásolja az eredményt. Mindkét kategóriában a legtöbb kedveléssel rendelkező kép nyeri el az 1. helyezést, a következő legtöbb kedveléssel rendelkező kép a 2. helyezést, és így tovább.

7. A nyeremény: Mindkét Kategória első 3 helyezettje nyereményt kap. Továbbá mindkét kategória osztályának győztese ingyenesen gyárlátogatáson vehet részt. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. Szervező fenntartja a jogot, hogy a helyezések darabszámán változtasson.

8. A nyeremény átvétele: A nyereményben részesülő Tanulók pedagógusának értesítése a pályamunka beküldésére használt e-mailcímre válaszul történik. A nyereményeket a nevező pedagógussal egyeztetett módon adjuk át. A nyeremények eljuttatása az érintett diákokhoz a pedagógus felelőssége. A Szervező mindkét Kategória első három helyezettjének pályaművét az alkotó nevének, osztályának, iskolája nevének és címének feltüntetésével a szervező Facebook oldalán teszi közzé. A nyertes pályaművek adatainak kihirdetésére a 4. pontban leírtak szerint kerül sor. A nyertes Pályázók pedagógusai (a facebookon történő eredményhirdetés mellett) e-mailben is értesítést kapnak az eredményről és a nyereményről. A nyertes Pályázó pedagógusának az értesítéstől számítva 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy visszajelzést küldjön a Szervezőnek, és sor kerüljön a kapcsolatfelvételre, a további szervezés gördülékeny lebonyolítása érdekében. A nyereményeket egyeztetett módon juttatjuk el a nyertesek pedagógusainak. A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a nyertes pályázók pedagógusai nem működnek együtt a nyeremények eljuttatásához szükséges feladatok elvégzésében. A Szervező döntése bármely vitás esetben véglegesnek tekintendő és nem vitatható.

9. Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása: A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár a Pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, kiegészítse vagy felfüggessze. A Pályázaton részt vevő Tanuló pedagógusának felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A módosításokról a Pályázatban részt vevő tanulók és pedagógusaik a honlapon értesülhetnek. A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Pályázat teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, tehát a Pályázaton induló gyermek adatai, valamint az elérhetőségek valódiságáért a felelősség a pályázó pedagógusát terheli. A versennyel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a versennyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a avizosszekot@gmail.com e-mailcímen nyújt felvilágosítást. A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló, technikai hibákból eredő problémákért, ennek megfelelően kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a honlap vagy szervere, kiszolgálója, vagy az alkalmazott böngésző esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó, sem pedig a Pályázat során esetlegesen bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező vállalja, hogy a rajta kívül álló, technikai hibákból eredő problémák felmerülése esetén is haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hibát mielőbb megszüntesse. A jelen szabályzatban foglaltak bárminemű megsértése a játékból való kizárás következményét vonja maga után. A Szervező a beérkezett pályaműveit felhasználhatja a Szervező hivatalos honlapjain és más kommunikációs felületein. A Pályázattal kapcsolatban és a nyeremények felhasználása során a részt vevő Pályázó, iskolája és képviselő pedagógusa magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat időtartama alatt, valamint a nyeremények felhasználásához kapcsolódóan a részt vevő Tanulók és pedagógusaik részéről a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan megnyilvánulásokat moderálja, súlyosabb esetben a pedagógust és iskoláját azonnali hatállyal kizárja a Pályázatban való részvételből. A Szervező döntése a Pályázatból való kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum