Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014 / FOF2014
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
08/31/2014
Érvényes:
08/31/2014
Tárgymutató:
fogyatékos személyek működési és szakmai programjainak támogatása 2014 / FOF2014
Pályázhat:
- A 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
- A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nevében a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

"Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014"
(kód: FOF2014)
címmel

1. A pályázat hivatkozási száma
FOF2014

2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, állami támogatásokkal közvetett módon előmozdítani az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozatban megfogalmazott célok teljesülését, biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.

"A fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -, illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;" 2013. évi LXII. törvény

4. Támogatott programok
A programban az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozat alapján az alábbiakban kiemelt célok megvalósulását kívánjuk támogatni:

1. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
2. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
3. A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ. A maximálisan igényelhető összeg 5 000 000 Ft, az alábbi táblázatban felsoroltak figyelembe vételével.

Támogatható tevékenységek:
Hosszú távú, innovatív, legalább helyi szinten megvalósuló programok, fejlesztések:

Tevékenység típusa
1. Segítő szolgáltatások kiépítése és működtetése. Pl.: fogyatékos személy felügyelete, kísérés, kommunikációs segítés; családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése, eszközkölcsönző működtetése stb.
2. Iskolai tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás
3. Infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása

Egy vagy több alkalomból álló programok, programsorozatok:

Tevékenység típusa
4. Integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok
5. Képzések, tréningek, tanácsadás
6. Konferenciák, fórumok, workshopok

Lehetőség van több tevékenységet is választani, azzal a kritériummal, hogy a programban megvalósítani kívánt tevékenységek összefüggnek egymással, a megpályázható összeg azonban ebben az esetben is maximum 5 000 000 Ft.

A támogatható tevékenységekhez illeszthető, az ahhoz kapcsolódó reális költségeket két csoportba soroljuk:
1. Projektmenedzsment költségei (projektvezető, pénzügyi vezető, projekt asszisztens)
2. Szakmai megvalósítás költségei

A projektmenedzsment költségei a megpályázott teljes összeg 12%-ánál nem lehetnek magasabbak. Ebben a csoportban elszámolható költségek:
- bérköltség és járulékai,
- bérszámfejtett megbízási díjak és járulékok,
- vállalkozói díjak,
- személyi jellegű egyéb kifizetések (Cafetéria, munkába járás költsége - személygépkocsival történő költségtérítés kivételével),
- anyagköltségek (pl.: nyomtatvány, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök),
- bérleti díj, telefonköltség, internetköltség, közüzemi díjak, postaköltség.

A szakmai megvalósítás során felmerülő elszámolható költségek:
- bérköltség és járulékai,
- bérszámfejtett megbízási díjak és járulékok,
- igénybevett szolgáltatások költségei (pl.: szakértői díj, disszeminációhoz kapcsolódó kommunikációs költségek, nyomdai költségek, szállás költségek, szakkönyvek, szakmai továbbképzések költségei, kiküldetési költségek, rendezvényszervezés stb.)
- anyagköltség,
- nagy értékű (bruttó 100 E Ft feletti) eszközbeszerzés, kölcsönzés, kis értékű eszközbeszerzés,
- rendezvényekhez kapcsolódó reprezentáció. (reprezentációs adó)

Ebben a kiírásban a projektmenedzsment költségei közül azokra a tételekre, amelyekre a költségvetésben nevesített országos érdekvédelmi szervezettől működési támogatásban részesül a Pályázó, támogatást nem igényelhet.

A tevékenységeknek és a kapcsolódó költségeknek a fogyatékos emberek társadalmi integrációját elősegítő célokhoz kell igazodniuk.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 73. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezettek azon szállítói, szolgáltatói számlák mögötti jogügyletek költségeit számolhatják el, melyek esetében a kedvezményezett vezető tisztségviselői és a szállító, szolgáltató vállalkozások vezetői és vezető tisztségviselői között a közeli hozzátartozói rokonsági fokozat nem áll fenn, vagy egy időben nem ugyanazon személy az, aki egy szerződéses jogviszonyban szerződő félként és a másik fél képviselőjeként is eljár.

Nem támogatható költségek
- Ingatlan felújítás, ingatlanvásárlás és ingatlanbővítés költségei,
- gépjármű beszerzése,
- munkába járás költsége: személygépkocsival történő költségtérítés,
- veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok,
- kamatok, illetve kamat jellegű költségek.

5. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 115 000 000 Ft. A keretösszeget a 33394/2013 számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

Pályázni vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra lehet. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: maximum 5 000 000 Ft.
A pályázatban önrész vállalása nem szükséges. Amennyiben a pályázó önrészt vállal, úgy a pénzügyi elszámolás során ezzel az összeggel is el kell számolni.

A nyertes projektek támogatása előfinanszírozás alapján történik.
A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, avagy egészében támogassa.

6. Támogatásban részesíthetők köre
- A 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
- A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.

A fenti kritériumok kiegészítéseként:
- A szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek mint célcsoport.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998. évi XXVI. törvény 4.§ a) pontja szerint fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -, illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
a) amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
b) amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Pályázat kiírója (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Pályázat kiírójával illetve a Minisztériummal szemben,
c) amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik
a) pályázatát nem a Pályázati Felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban megfogalmazott követelmények alapján nyújtotta be;
b) a pályázatot nem a pályázói körben meghatározott szervezetként nyújtotta be;
c) a pályázat határidő után érkezett;
d) a regisztrációs díjat nem fizette be;
e) nem válaszolt a pályázati űrlap valamennyi kérdésére;
f) 2012. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
g) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
h) a kötelező mellékleteket, nyilatkozatokat nem csatolta;
i) a szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van;
j) a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
k) a tárgyévet megelőző 5 évben a Nonprofit Kft. jogelődjeitől kapott támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el, illetve ha beszámolóját a Nonprofit Kft. visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben;
l) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
m) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
n) a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
o) nem csatolta a fenntartó szervezet létezését igazoló 60 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonatot;
p) nem csatolta a kivonatban szereplő, a pályázatot aláíró képviselő 60 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartont.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A pályázati program megvalósítási időszaka
A támogatott projektek megvalósítási időszakának 2014. október 1. és 2015. május 31. közé kell esnie.
A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2015. június 20.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié - előzetes regisztráció után - honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:

E-mail cím: FOF2014@fszk.hu

A feltett kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerülnek megjelentetésre gyakran ismételt kérdések (GYIK) címszó alatt: http://www.fszk.hu

Az írásban feltett kérdések megküldésének határideje a pályázat benyújtását megelőző 5. munkanap.

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának további részletes szabályait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Benyújtási határidő: 2014. augusztus 31.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti. A postára adás idejét a dátumbélyegző igazolja.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2014)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként külön spirálozva) valamint egy elektronikus adathordozón (dokumentációk formátuma Word, Excel) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Ajánlott a pályázatokat A4-es papírra, Arial 11 betűtípussal és 1,5 sorközzel nyomtatni.

A pályázat kapcsán egyszeri formai hiánypótlásra van mód.

Regisztrációs díj:
Pályázni a regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a Pályázat kiírójának MÁK 10032000-00322472-00000017 számlaszámára kell átutalással (a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát - FOF2014 és a Pályázó nevét) a pályázat benyújtása előtt befizetni, az alábbiak szerint:

Regisztrációs díj 5000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 1 000 000 Ft-ig
Megpályázott támogatási összeg 1 000 001 Ft-2 000 000 Ft
Regisztrációs díj 10 000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 2 000 001 Ft-5 000 000 Ft
Regisztrációs díj 20 000 Ft

A befizetést igazoló átutalási megbízás hitelesített másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Pályázat kiírója számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.
A pályázatra vonatkozóan megadott határidő elmulasztása esetén a pályázatot nem lehet befogadni.

9. A pályázat regisztrációja, elbírálásának menete, szempontrendszere
A pályázatok regisztrációja a benyújtási feltételeknek való megfelelés vizsgálata. A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre. A pályázatok tartalmi értékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai és/vagy bevont szakértők végzik.
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, a támogatási döntést az értékelő bizottság javaslata alapján a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár hozza meg.

A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, avagy egészében támogassa.
Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. Eredményhirdetés
A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a pályázat kiírója a pályázó tudomására hozza az eredményt, írásbeli értesítés formájában. A pályázók által - a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges - minden dokumentum benyújtását követő 30 naptári napon belül a pályázat kiírója megküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést. A szerződés és mellékleteinek visszaküldése után kerül sor a támogatási összeg átutalására, melynek alapvető feltétele, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Társaság számára átutalja a támogatási összeget.
A támogatási szerződés tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor. Az előfinanszírozási formájú támogatás folyósítása egy részletben történik.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi ellenőrzésre is sor kerülhet.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a http://www.fszk.hu honlapon.

11. Pályázati program megvalósítására, az elszámolásra vonatkozó információk
A finanszírozási részletekhez kapcsolódóan pénzügyi jelentés, a megvalósított pályázati programról egy alkalommal - a projekt zárását követően - pedig pénzügyi záró elszámolást, illetve szakmai beszámolót kell benyújtani. A záró elszámolás és beszámoló megküldésének határideje 2015. június 20.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékletei
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött elszámolólap és csatolt mellékletei

A pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás, vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

12. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

13. További információ:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft - Hazai Támogatások Programirodája
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
E-mail: FOF2014@fszk.hu
http://fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum