Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A vidéki térségek falvainak megújítása - Egyedi szennyvízkezelés / VP-6-7.2.1.2-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/16/2018
Tárgymutató:
vidéki térségek falvainak megújítása - egyedi szennyvízkezelés / VP6-7.2.1.2-16
Pályázhat:
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és
- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja módosult:
- az Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások fejezet 1.pontjában, az alábbira módosult a felhívás szövege:
„Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolása.”
- A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások fejezet 2.pontjában az alábbiak szerint módosult a felhívás szövege:
„A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15.§ (2) bekezdése szerinti, víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt létrehozó szerződéses esetek kivételével – nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető.”
- 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben módosult az alábbi pont:
„Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén: legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolása, amennyiben a tisztított szennyvíz mennyisége nem éri el az 500 m3/év mennyiséget, úgy elegendő a jegyző, mint I. fokú vízügyi hatóság által kiadott vízügyi hatósági engedély csatolása”


FELHÍVÁS
A vidéki térségek falvainak megújítására

A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását. A cél elérését a Kormány a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximálisan 155 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 77,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztéséhez, melyek hozzájárulnak a települések megújulásához.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7.2.1. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben művelet szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:
- Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
- Projektmenedzsment tevékenységek;
- Próbaüzem;
- Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
- Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
- A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
- A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.
A Felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
- Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;
- Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
- Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül);
- Üdülőterületi, zártkerti, külterületi területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;
- Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;
- A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;
- Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le;
- Elő-közművesítés;
Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll:
- a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből biztosított ellátással nem rendelkezik;
- a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem található.
- Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása;
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
- Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;
- Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.
3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati vagyonkezelés) kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben:
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy
b) az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és
- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség.
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.22-től 2018.04.16-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2016. 06. 15.
A második szakasz zárása: 2016. 10. 14.
A harmadik szakasz zárása: 2017. 03. 14.
A negyedik szakasz zárása: 2017. 10. 13.
Az ötödik szakasz zárása: 2018. 04. 16.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57613
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum