Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások minisztériuma
Határidő:
08/23/2019
Érvényes:
08/23/2019
Tárgymutató:
nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák támogatása
Pályázhat:
nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák támogatása

A pályázati kategória kódja: EFIT-19

1. Általános bevezetés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20.22.6. számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat alapján meghívásos pályázatot hirdet a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák támogatására, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás vonatkozó rendelkezéseivel.
1.1 A pályázat célja
A nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2019. évi kötelező feladatok ellátásának támogatása.
1.2 A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 957 600 000, azaz kilencszázötvenhét millió hatszázezer forint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. sz. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20.22.6. számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht. azonosító: 349 584) terhére.
1.3 A támogatás formája és mértéke A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. A pályázó által igényelhető támogatás maximális mértéke: 25 200 000 forint. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
1.4 Területi korlátozás Kizárólag azon járás területén megvalósuló projekt támogatható, amely járásban az EFI működik (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint) Más járás területén az EFI szolgáltatást nem nyújthat, tevékenységet nem valósíthat meg.

2. Támogatható tevékenységek
Fontos! A Támogatható tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó, a tervezési segédletbe kötelezően tervezendő!
2.1.1 Közösségi szolgáltatások
- Gyermeket tervező, illetve gyermekes családokra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Idősebb (különösen a 65 éves és afeletti) korosztályra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Szociálisan hátrányos helyzetűekre irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Krónikus betegekre irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Egészségkockázatok csökkentésére irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Munkahelyi egészségfejlesztés szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel
- Szülői készségek fejlesztése
- Mentális egészségfejlesztés
- Depresszió és öngyilkosság megelőzési programok megvalósítása
2.1.2 Egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások
- Egyéni kockázati felmérése standard mérőeszközök segítségével:
o testtömegindex meghatározás
o haskörfogat mérés
o dohányzási szokás felmérése
o alkoholfogyasztási szokás felmérése o mentális egészség felmérése
- Egyéni kockázatfelmérés eredménye alapján, szükség esetén rövid intervenció vagy alapellátás, szakellátás felé történő irányítás
2.1.3 Egészségkommunikáció
- Internetes megjelenés (pl. honlap, aloldal, közösségi média) biztosítása
- Közösségi csoportokban való részvétel
- Egészséges életmódra vonatkozó egészségkommunikáció, szervezett szűrésre történő mozgósítás és szolgáltatásba irányítás
- Egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztő előadások szervezése
- EFI tevékenységéről rendezvényeken történő tájékoztatók megtartása
- Helyi egészségkommunikációs kampányok megvalósítása, részvétel országos kampányokban
2.1.4 Együttműködés
- A járásban egészségfejlesztésben tevékenykedők, illetve potenciálisan bevonhatók elérhetőségi adatbázisának kialakítása, aktualizálása
- Érdekcsoporttérkép elkészítése, aktualizálása
- Járási egészségszövetségek, egészségügyi és interszektoriális együttműködések kialakításának kezdeményezése (kiemelten az alapellátással, a kormányhivatalok népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeivel, az önkormányzatokkal, oktatási intézményrendszerrel), működtetésében való részvétel
- Egészségfejlesztéssel kapcsolatos lakossági igények felmérése, gyűjtése
- Járási egészségtervek készítésének szükség szerinti kezdeményezése, készítésében, megvalósításában való részvétel
- Területi EFI-csoport kialakításában és működtetésében való részvétel
- EFI munkatársak központi szakmai továbbképzésen való részvétele
2.1.5 Valamennyi egészségfejlesztési iroda 2019-ben kiemelten megvalósítandó feladatai
- A Három generációval az egészségért program megvalósításában való aktív részvétel, együttműködés - ilyen irányú megkeresés esetén - a pályázat kedvezményezettjeivel (praxis-csoportok, önkormányzati társulások), amennyiben releváns az adott járásban;
- a szervezett vastagbélszűrés országos bevezetésének támogatása az alapellátással való szoros együttműködéssel és a meghívólevéllel rendelkező lakosság szűrésre történő mozgósításával;
- dohányzásprevenciót és leszokástámogatást célzó egészségfejlesztési szolgáltatások igénybevételének előmozdítása, valamint szakmai kompetencia birtokában a szolgáltatás nyújtása;
- a Magyar Diáksport Napjának népszerűsítése, a programba való bekapcsolódásra mozgósításban való aktív közreműködés a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködésben A kiemelt feladatokat - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - tervezetten, 1.-4. pontokban alatt felsorolt feladatokkal összhangban, azokhoz rendelten kell megvalósítani. A részletes szakmai programot a pályázat 3. számú mellékletét képező Excel táblában szükséges megtervezni a tervezett költségekkel együtt. Fontos! A kötelező feladatok közül egy esetben mentesülhet az EFI a feladat teljesítése alól: (Járási egészségtervek készítésének szükség szerinti kezdeményezése, készítésében, megvalósításában való részvétel) Amennyiben a járásszékhely önkormányzat nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének, az EFI ezt a feladatot nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben az EFI felé szakmai elvárás, hogy a feladat elvégzésére a járásszékhely önkormányzat figyelmét dokumentált módon felhívja. Erről a szakmai beszámolóban az EFI hivatalos képviselőjének írásbeli nyilatkozatot szükséges tennie. Az EMMI jogosult további, népegészségügyi szakpolitikai programba illeszkedő tevékenységek előírására, amit az egészségfejlesztési irodáknak kötelező végrehajtani. Amennyiben az egyes tevékenységek szakmai tartalma más pályázat keretében is betervezésre került, akkor a pályázó döntése, hogy jelen pályázatban új szakmai tartalmat tervez hozzárendelt költségvetéssel vagy a más pályázatban betervezett szakmai tartalmat rögzíti a tevékenységek alatt, ez esetben azonban jelen pályázat keretében költség nem számolható el! (pl. EFOP 1.8.20. pályázat szakmai programjai). A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy egy tevékenységet csak egy pályázati forrásból lát el, a dupla finanszírozás elkerülése érdekében.

3. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében a Pályázati Útmutatóban (a továbbiakban: Útmutató), valamint annak mellékleteiben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:
- Ingatlan, telek beszerzésére, építésre irányuló beruházás; kivéve a projekt megvalósítása érdekében felmerülő építési engedélyhez nem kötött felújítás, átalakítás;
- Tananyagfejlesztés;
- Iskolarendszerű-, OKJ-s képzés;
- Termékbemutatók;
- Csapatépítés, kültéri (outdoor) csapatépítés, együttműködési stratégiák fejlesztése, egyéni személyiségfejlesztés, vezetői tanácsadás, kreativitásfejlesztés, problémamegoldó készségfejlesztés, kommunikációs kompetenciák fejlesztése,
- Tanulmányi út illetve tanulmányi kirándulás, kulturális rendezvények látogatása (pl.: színház, múzeum);
- Sportbörze;
- Gyógykezelés céljából végzett ellátások, egyéb egészségügyi szolgáltatások a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. alapján;
- az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993 (IV.2.) NM rendeletben szereplő, az OEP által egyébként finanszírozott bármely tevékenység;
- A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet hatálya alá tartozó szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatok kivitelezése;
- Kizárólag promóciós, reklám jellegű tevékenységek végrehajtására irányuló projekt;
- Önálló kommunikációs kampány (kivéve a kötelező feladatok megvalósításához kapcsolódó szakmai - országos és helyi kommunikációs kampányok), illetve bárminemű üzleti célú reklámtevékenység;
- Technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;

4. Támogatást igénylők köre Jelen Pályázati Kiírás (a továbbiakban: Kiírás) keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Európa Egészségház - Baktalórántháza Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
4. Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5. Bátonyterenye Város Önkormányzata
6. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7. Cece Nagyközség Önkormányzata
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
9. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
10. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
11. Egészségügyi ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód
12. Egészségügyi Központ Füzesabony
13. Füzesgyarmat Város Önkormányzata
14. Gönc Város Önkormányzata
15. Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Gyula)
16. "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
17. Hajdúhadház Város Önkormányzata
18. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
19. Kiskőrös Város Önkormányzata
20. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
21. Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
22. Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
23. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
24. LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
25. Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
26. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
27. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
28. Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
29. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
30. Somló-Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
31. Szendrő Város Önkormányzata
32. Rendelőintézet Szentgotthárd
33. "Koppány-Völgye KEK" Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
34. Tamási Város Önkormányzata
35. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (Tapolca)
36. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
37. Tomajmonostora Község Önkormányzata
38. Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. A tavalyi regisztráció megfelelő, amennyiben a pályázó intézmény adataiban változás van, azt szükséges módosítani a saját adatoknál, majd a szokásos módon az új nyilatkozatot postai úton is beküldeni a Támogatáskezelő részére. Ehhez kapcsolódóan részletes leírás és információ található az Útmutató 5. pontjában.
4.1 Jelen Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak
Kistérségi társulás
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit részvénytársaság
Önkormányzati fenntartású intézmény
Települési önkormányzat
Nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság
4.2 Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 4.3 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5. Szakmai elvárások
5.1 Számszerűsített szakmai elvárások A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi, számszerűsített szakmai célokat szükséges elérni:
5.2 Szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások: Az EFI minimum szakmai humánerőforrás igénye:
- minimum 1 fő 40 óra/hét/fő, és minimum 2 fő 20 óra/hét/fő, vagy
- minimum 2 fő 40 óra/hét/fő munkaidőben foglalkoztatott szakember, mint humánerőforrás feltételekkel Az EFI munkatárs végzettségre vonatkozó előírások: orvos, pszichológus, védőnő, népegészségügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr, megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos, népegészségügy mestere, egészségfejlesztési szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, diplomás ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, rekreációs szakember, sportoktató, gyógytornász. (A felsorolás vagylagos.). Fontos! Amennyiben az EFI munkatárs a TÁMOP projekt keretében a fenti előírástól való eltérésre vonatkozóan Irányító Hatósági engedéllyel rendelkezik, abban az esetben az elvárásnak való megfelelés dokumentálásához ennek az engedélynek a megléte szükséges (email, változásbejelentés stb) Amennyiben az EFI munkatárs végzettsége nem felel meg a fenti összesítésnek és IH engedéllyel sem rendelkezik, egyedi kérelem benyújtása szükséges részletes indoklással ellátva.
5.2.1 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
6. A pályázat benyújtása
6.1 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A támogatás felhasználásának kezdő és végső időpontja: 2019. január 1.-2019. december 31.
6.2 A pályázatok benyújtásának határideje Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. 23:59 A határidőben történő benyújtás részletes szabályait az Útmutató 2. pontja tartalmazza.
6.3 Benyújtható pályázatok száma Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER oldalon keresztül. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat az Útmutató 4. pontja tartalmazza.
7. Elszámolható költségek
7.1 A pályázat keretében elszámolható költségeket részletesen az Útmutató, valamint 2. számú melléklet tartalmazza.
7.2 A pályázat keretében támogatás nyújtható a program, a projekt megvalósításához szükséges költségekre, beszerzésekre, ezen belül az alábbiakra:
A - Működési kiadások
A1 - Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
A2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A3 - Dologi kiadások
A3/1 - anyagköltség, készletbeszerzés
A3/2 - szellemi tevékenységek költségei, szakértői, előadói díja
A3/3 - bérleti díjak
A3/4 - rezsi jellegű kiadások
A3/5 - szállítási, utazási költségek
A3/6 - egyéb szolgáltatások vásárlása
A3/7 - egyéb dologi kiadások
B - Felhalmozási kiadások
B1 - Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

8. Egyéb feltételek
8.1 A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.
8.2 A pályázó szervezet hozzájárul, hogy a támogatás megítélése esetén a projekt keretében beküldött anyagokat, beszámolót, fotódokumentációt a Támogató és a Támogatáskezelő korlátlanul felhasználja és nyilvánosan közzétegye. A személyazonosításra alkalmas módon elkészült fotódokumentációk Támogatáskezelő által történő felhasználásához a pályázatban részt vevő szervezet köteles az érintettek írásbeli hozzájárulását beszerezni és azt a támogatói okiratban rögzített ideig a pályázati dokumentáció részeként megőrizni.
8.3 A Támogatáskezelő monitoring tevékenységének keretében - a pályázati program jellegétől függően - a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet, a megvalósított eredmények tekintetében projektlátogatásokat folytathat.

9. További információ
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
Jelen kiírás és az útmutató és mellékletei, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, e-mailben, levélben, telefonon kaphat a Támogatáskezelő ügyfélszolgálatán. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Budapest, Pf. 1466. Telefon: +36 1 550-2830 E-mail: efit@emet.gov.hu
(A fenti pályázatot terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti kiírás megtalható a minisztérium honlapján A szerk.)


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum