Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
10/15/2019
Érvényes:
10/15/2019
Tárgymutató:
erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű támogatás
Pályázhat:
A támogatásra az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely a honlapján megjelentetett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Agrárminisztérium
Pályázati felhívása
az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez
2019.

Pályázatok benyújtásának határideje:
a pályázati felhívás Agrárminisztérium honlapján történő megjelenését
követően 2019. szeptember 16. és október 16. nap között

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/5/11 "Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása" c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja
A támogatás célja a nem Magyar Államvasutak Zrt. vagy nem erdőgazdasági zrt.-k által működtetett erdei vasutak üzemeltetésének támogatása.
Támogató: Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium).
A pályázat nyílt.

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
A támogatásra az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely a honlapján megjelentetett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.

3. A támogatás igénybevételének, felhasználásának általános feltételei
Pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, amely:
a) legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;
b) nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
c) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha számára az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - valamint adók módjára behajtandó köztartozással sem, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban:1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (8) és (9) bekezdése és 5. cikke figyelembevételével nyilatkozik az általa és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás összegéről;
e) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;
f) jelen Pályázati felhívás 5. pontja szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a 6. pontban rögzített további feltételeknek megfelelően.
Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult. A pályázónak a pályázaton való részvételért nem kell díjat fizetnie.

4. A támogatás forrása és mértéke
A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat 2019. évi kerete.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 45 millió forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható, és egy pályázó legfeljebb 9.000.000 forint vissza nem térítendő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett egy összegű előlegként folyósított támogatásban részesülhet. A támogatásról szóló döntés az igényelt összeghez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat, amennyiben a pályázó rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási kerete, vagy a tárgyévre megállapított forrás összegét a bejövő jogos igények meghaladják. A támogatott tevékenységhez a támogatáson felüli saját forrás biztosítása nem feltétel. A támogatás intenzitása: 100%.
A támogatás összege a nyilvános menetrend szerint indított, és a mentesítő járatok menetlevélen feltűntetett futásteljesítménye (km) alapján a hatósági szerződésben meghatározott intervallumon belül számolható el 1.900 Ft/km átalánnyal. A támogatás terhére egyéb költség nem számolható el.

5. Az általános csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos követelmények
Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt általános csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott általános csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, általános csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt általános csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott általános csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely az általános csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, az általános csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
Az általános csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. (Adatlap 3. számú melléklete)
A támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatás összege a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján euróban kerül meghatározásra.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatot a Pályázati felhívás mellékletét képező Adatlap, Nyilatkozat, De minimis Nyilatkozat, Pályázati űrlap és Költségterv kitöltésével kell elkészíteni.
A pályázati Adatlap, az Adatlap 1., 2., 3. és. 4. melléklete letölthető a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse linkről. A számítógépen kitöltött Adatlapot és mellékleteket véglegesítés után ki kell nyomtatni, aláírni és oldalanként kell hitelesíteni. A hitelesített pályázati anyag szkennelt változatát CD-re (elektronikus adathordozó) kell menteni és a jelen pályázati felhívás 7. pontjában foglaltak szerinti módon, a pályázatok lefűzött példányaival együtt, postai úton meg kell küldeni (tértivevényes küldemény) az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály címére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.).
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban lefűzve kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelműen fel kell tüntetni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással és minden oldalán eredeti aláírással kell ellátni. Az előbbiektől eltérő módon beküldött pályázatok a formai ellenőrzés során nem kerülnek befogadásra.
A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:
- hiánytalanul kitöltött, aláírt Adatlap,
- az Adatlap kitöltött, aláírt 1. melléklete (Nyilatkozat),
- az Adatlap kitöltött, aláírt 2. melléklete (Pályázati űrlap),
- az Adatlap kitöltött, aláírt 3. melléklete (De minimis nyilatkozat),
- az Adatlap kitöltött, aláírt 4. melléklete (Költségterv)
6.1 Benyújtandó dokumentumok:
a.) gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet (egyesület, költségvetési szerv) esetén létesítő okiratának egyszerű másolata;
b.) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;
c.) a Rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti működési engedélynek, vagy bejelentés alapján a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság nyilvántartásba vételi dokumentumának hitelesített másolata;
d.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az üzemeltetés a pályázó honlapján megjelentetett és a pályázathoz mellékelt menetrend alapján, menetrendszerűen történik;
e.) a 2019. évre szóló menetrend;
f.) a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § 6. pontja szerinti 2019. évre szóló költségterv, legalább az alábbi tartalommal: bevételek (jegyeladás, egyéb bevétel, stb.), kiadások (felügyeleti díjak, utasbiztosítás, közüzemi díjak, bérek és járulékai, hajtó- és kenőanyagok, egyéb beszerzés, karbantartás, javítás, stb.)
g.) ezen feltételek fennállása esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

7. A pályázatok benyújtásának helye, módja és rendje
A pályázatot az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: szakmai főosztály) a Pályázati felhívás megjelenésének 30. napját követő (2019.08.16) további 30 napon belül a számítógépen kitöltött, majd kinyomtatott, aláírt és lebélyegzett Adatlapot, az Adatlap 1., 2., 3. és 4. mellékletét, valamint az aláírással ellátott CD-t postai úton tértivevényes küldeményként kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban a következő címre: Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. A borítékra a "Pályázat" megjegyzést rá kell írni. A CD-n a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció aláírással ellátott összes anyagát meg kell jeleníteni. A benyújtás időpontja a postabélyegző kelte.
A pályázat benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő hatályú.
A benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat a szakmai főosztály azonosító számmal nyilvántartásba veszi. A határidő után benyújtott pályázatokat a szakmai főosztály érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.

8. A pályázatok elbírálásának rendje
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 15 napon belül el kell bírálni.
A pályázat formai és tartalmi megfelelőségével kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatok értékelését a szakmai főosztály, a döntés előkészítését véleményező szervként a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi el.
A Bíráló Bizottság a támogatási javaslatát a szakmai kötelezettségvállaló elé terjeszti, aki azt - véleményével ellátva - továbbküldi miniszteri jóváhagyásra.
A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, legkésőbb a beadási határidőt követő 60 napon belül.
A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására.
A pályázót a döntésről annak meghozatalát követő 15 napon belül kell írásban értesíteni.
A döntés időpontját, a nyertes és nem nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a Minisztérium a kormányzati portálon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi.
A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a postai benyújtás sorrendje kerül alkalmazásra, szükség esetén az arányosítás lehetőségét is alkalmazza a Bíráló Bizottság a javaslata során.
A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.
Amennyiben a pályázó a hatósági szerződést a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 - a miniszternek a hatósági szerződéskötésre vonatkozó ezen 15 napos határidő egy alkalommal történő legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbításáról szóló döntése esetén pedig legfeljebb 30 - napon belül nem köti meg, a támogatási döntés hatályát veszti.

9. Kifogás
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a hatósági szerződés megkötése, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a hatósági szerződésbe ütközik - akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatói szerződés azonosításához szükséges adatait,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5)-(7) bekezdései, valamint a 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás 50. §-ában foglaltak alapján történik.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

10. Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 15 napon belül a nyertes pályázóval a miniszter hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit.
A hatósági szerződésben rögzíteni kell a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes árfolyam szerinti támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) is kifejezve, annak általános csekély összegű támogatás jellegéről szóló tájékoztatást, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet címét és annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját.
A hatósági szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
1.) a támogatott vasút nevét, és működési helyét;
2.) a támogatás időintervallumát;
3.) a támogatás összegét, folyósításának módját, felhasználásának pénzügyi feltételeit, a nyertes pályázó részéről a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségeit;
4.) a támogatás intenzitásának mértékét;
5.) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket;
6.) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit;
7.) az ellenőrzési jogosultság elfogadását, és az ellenőrzésre jogosultak megnevezését (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár, szakmai főosztály, megbízott);
8.) az elállás jogát, feltételeit;
9.) a nyertes pályázó elszámolási kötelezettségét, az elszámolásban szereplő dokumentumok körét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket;
10.) a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező tartalmú nyilatkozatokat, a döntéssel előírt, meghatározott egyéb mellékleteket, feltételek teljesítésének igazolását;
11.) a hatósági szerződés módosításának feltételeit.
A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
A nyertes pályázó a postán megküldött hatósági szerződést az aláírást követően visszaküldi.
Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerződés kézhezvételét követő 15 - a miniszternek a szerződéskötésre vonatkozó ezen 15 napos határidő egy alkalommal történő legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbításáról szóló döntése esetén pedig legfeljebb 30 - napon belül annak négy eredeti aláírt példányát önhibájából nem küldi vissza a szakmai kezelő részére, a 7. pont szerinti címen, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

11. Ellenőrzés, biztosíték
Az ellenőrzések lefolytatásáról a szakmai főosztály közreműködésével a miniszter gondoskodik az Utasításban foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a Minisztérium határozatban elrendeli annak visszafizetését a hatósági szerződésben rögzített feltételek és kötelezettségek szerint.
Az előleg formájában történő támogatás folyósítása miatt a nyertes pályázónak valamennyi, azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára a Minisztérium javára adott azonnali és feltétlen beszedési megbízás lehetőségét biztosító - a számlavezető pénzintézete által nyilvántartásba vett - felhatalmazói nyilatkozatot kell beküldenie legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a teljesítésigazolás kiadásától számított 10 évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult szervezet, vagy meghatalmazott ilyen irányú felhívása esetén a nyertes pályázó köteles azokat bemutatni.

12. Támogatás kifizetésének rendje és elszámolása
A Miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva - egyösszegű előlegfinanszírozás formájában utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a hatósági szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár részére.
A támogató által nyújtott forrás felhasználásáról készített szöveges szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: beszámoló) benyújtásának végső határideje a hatósági szerződésben kerül meghatározásra.
A támogatásra jogosultnak az Utasításában leírtak szerint elkészített beszámolót egy példányban - figyelemmel a hatósági szerződésben meghatározott tartalomra is - a szakmai kezelőhöz kell benyújtania a 7. pont szerinti címre.
A beszámolóhoz mellékelni kell a 2019. évi bevételek és kiadások mérlegét, különös tekintettel a jegyekből befolyt összegre, nyilatkozatot arról, hogy a menetleveleken vagy azzal azonos adattartalmú dokumentumokon (a továbbiakban: Bizonylatok) található utaslétszám az eladott jegyek alapján került meghatározásra. Mellékelni kell továbbá a Bizonylatok nyertes pályázó által hitelesített másolati példányát és az azokból a 12.1. pontban felsoroltak közül az a)-d) és i)-j) pontok alapján táblázatos formában összeállított kimutatást (a továbbiakban: kimutatás) 2019. évre vonatkozóan. A kimutatás Excel formátumú verzióját elektronikus adathordozón (CD) is mellékelni kell. A támogatási összeg kiszámításának alapját képező Bizonylatok eredeti példányait a nyertes pályázónak záradékolnia kell a hatósági szerződés száma és támogatási összeg feltüntetésével ["elszámolva a(z) ...számú szerződés terhére ...Ft."], és ezt követően készülhet el a nyertes pályázó által hitelesített másolat.

A beszámoló benyújtási határidejének eredménytelen eltelte esetén a szakmai főosztály felszólítja a nyertes pályázót a beszámoló benyújtására 15 napos határidővel.

Amennyiben a beszámoló nem felel meg a Rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a Minisztérium a nyertes pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben bebizonyul, hogy a nyertes pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a hatósági szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a kifizetett támogatás teljes, vagy rész összegének visszafizetéséről határozatban rendelkezik.

12.1 A Bizonylatok kötelező tartalmi elemei
a.) Bizonylat sorszáma
b.) Dátum
c.) Mozdony pályaszám
d.) Vonat száma
e.) Állomás neve (induló)
f.) Állomás neve (érkező)
g.) Indulási idő
h.) Érkezési idő
i.) Megtett kilométer
j.) Utaslétszám
k.) A Bizonylat kiállítójának aláírása

13. Nyilvánosság, ellenőrzés-tűrés, adatszolgáltatás
13.1. A nyertes pályázónak biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú és elektronikus dokumentumokon, kiadványokon, és a PR vagy információs anyagokon, honlapokon tájékoztatást adjon arról - alapvetően a címlapon -, hogy a program az Agrárminisztérium támogatásával valósult meg.
13.2. Az Áht. 56/B. § alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoring rendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Minisztérium az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoring rendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.
13.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai a Minisztérium adatbázisába bekerüljenek.
13.4. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles a Minisztérium, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

14. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
- Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet,
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (HL L 352., 2013.12.24., 1-8. o.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.),
- Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet.
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás

15. A pályázati dokumentáció elérhetősége,
a pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad
A pályázati felhívás, a pályázati dokumentáció a Kormány.hu Dokumentumtár Pályázatok menüpont alatt kerül közzétételre az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse
A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető!
A pályázati dokumentáció tartalmazza a Pályázati felhívást, az Adatlapot, az Adatlap 1. mellékletét képező Nyilatkozatot, a 2. mellékletét képező Pályázati űrlapot, a 3. mellékletét képező De minimis nyilatkozatot és a 4. mellékletét képező Költségtervet.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály dr. Gaál Györgyné keddtől szerdáig 10 és 13 óra között (gyorgyne.gaal@am.gov.hu, +36/1-795-38-47).

palyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum