Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása / VP5-16.5.2-21
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/22/2021
Tárgymutató:
öntözési közösségek együttműködésének támogatása / VP5-16.5.2-21
Pályázhat:
- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy
- termelői csoport
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
/ VP5-16.5.2-21

FELHÍVÁS
Önkéntes együttműködéseknek az öntözés megszervezésére
A felhívás címe:
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
A felhívás kódszáma: VP5-16.5.2-21
Magyarország Kormányának felhívása öntözési közösségek számára meglévő öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új öntözési beruházások előkészítéséhez. A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a víztakarékos öntözésen, illetve az öntözött területek növekedésén keresztül a termelés- és jövedelembiztonság, valamint a mezőgazdaság klímaváltozással szembeni ellenálló képességének fokozását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn1 belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 250 000 eurónak2 megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Az egyenlőtlen csapadék-eloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő.
A Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.
Az együttműködéshez kapcsolódóan az öntözési közösség, valamint annak tagjai beruházási projektet is indíthatnak a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése művelet alapján. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című, VP2-4.1.4-16 kódszámú Felhívás keretében.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5-ös vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
5A - A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz zárását követően felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott projektek várható száma: 30 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 16.5.2 számú, Öntözési közösségek együttműködése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:
a) Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
b) Új öntözési beruházások előkészítése.
Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:
- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy
- termelői csoport.
Az öntözési közösségnek vállalnia kell a Felhívás 3.1.1.1. pontjában meghatározottak szerint új tevékenység, új projekt megvalósítását és a támogatási kérelemhez projekttervet kell benyújtania.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján - előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amely jelen - VP5-16.5.2-21 kódszámú - Felhívás keretében már részesült támogatásban;
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
Első szakasz: 2021. március 8.-2021. március 22.
Második szakasz: 2021. május 10.-2021. május 24.
Harmadik szakasz: 2021. július 12.-2021. július 26.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13.-2021. szeptember 27.
Ötödik szakasz: 2021. november 8.-2021. november 22.
Támogatási kérelmet kizárólag a 2007. évi XVII. tv. 9. § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a Felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1c) bekezdése alapján folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a Felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a kérelemhez. A szkennelés útján előállított dokumentumok esetében ügyelni kell arra, hogy azok olvasható formában kerüljenek csatolásra.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.2. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-1652-21-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum