Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása / VP2-6.3.1-20
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/17/2021
Tárgymutató:
mezőgazdasági kisüzemek támogatása / VP2-6.3.1-20
Pályázhat:
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1.-20 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások I. fejezete:
„Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra. Amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, akkor eltérő pontszám esetén a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett, pontegyenlőség esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/E. § (3) bekezdése alkalmazandó.”
2. Törlésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezetének 4. számú pontjához fűződő lábjegyzet, illetve az 5. pontból a „(január 1 – december 31 közötti időszak)”.
3. Magyarázó lábjegyzet került beillesztésre a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezetének 5. számú pontjához, miszerint:
„A Standard Termelési Értékre (STÉ), illetve az értékesítés nettó árbevételre vonatkozó kötelezettségeket – tekintve, hogy ezen mutatók éves szinten vizsgálhatók – az adott vizsgálati időpontot magában foglaló év január 1 és december 31 közötti időszakban kell teljesíteni.”
4. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezete:
„10. Amennyiben a támogatást igénylő támogatási kérelmében tett nyilatkozata alapján mezőgazdasági szociális szövetkezet vagy annak tagja abban az esetben szociális szövetkezeti minőségét, illetve tagságát a működtetési időszak végéig fent kell tartania.
11. Amennyiben a támogatást igénylő a jelen felhívás 4.4.2. pont /3. alpontjában szereplő Tartalmi értékelési szempontok 4. számú pontjához kapcsolódóan tett vállalást, abban az esetben figyelembe kell vennie, hogy ha a kifizetési kérelem benyújtására korábban kerül sor, mint a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év vége, úgy a kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a tagság igazolása.”
5. Pontosításra került a 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című pont azzal, hogy a felhívás tekintetében az Irányító Hatóság akként dönt, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlannak az ÁÚF 7. pontjában foglalt feltételnek kell megfelelnie.
6. 4. A 4.1 Támogatást igénylő köre című fejezet a) pontja az alábbiak szerint változott:
„őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania,”
7. Módosul a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontja, miszerint a benyújtásra rendelkezésre álló második szakasz:
2021. április 6. – 2021. április 20.
8. Törlésre került a felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 4. számú pontjának második bekezdéséből a mikrovállalkozásnak minősülő egyéb vállalkozás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:
Pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:
2. számú melléklet - Fogalomjegyzék
4. számú melléklet – Jogosultsági kritériumok megállapításához segédlet
8. számú melléklet – Jogkövetkezmények
15. számú melléklet – Szakmai beszámoló
A felhívásnak és mellékleteinek fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum.


Mezőgazdasági kisüzemek támogatása / VP2-6.3.1-20

FELHÍVÁS
A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-20

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz4, illetve a 2/A fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
4 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 /1/896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16:00 óráig, pénteken 8:30 - 14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
- A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók. A mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret megállapítása:
- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 13. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb a 12. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. Az ENAR, BIR és TIR rendszerek esetében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.
Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:
a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával (lásd 4. számú melléklet).
Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:
- támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
- TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
- támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
- támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.
Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni, vagy amennyiben a támogatást igénylő adóbevallásra nem kötelezett, akkor az értékesítési betétlapon szereplő adatokat kell figyelembe venni. .
Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány a 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
Első szakasz: 2020. november 6.-2020. november 20.
Második szakasz: 2021. március 1.-2021. március 16.
Harmadik szakasz: 2021. április 6.-2021. április 20.
Negyedik szakasz: 2021. június 3.-2021. június 17.
Ötödik szakasz: 2021. augusztus 3.-2021. augusztus 17.
Hatodik szakasz: 2021. október 4.-2021. október 18.
Hetedik szakasz: 2021. december 3.-2021. december 17.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz utolsó napját jelentő értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) a támogatást igénylő ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.2. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.9
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum