Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat agrárágazati civil szervezetek számára
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
03/02/2021
Érvényes:
03/02/2021
Tárgymutató:
agrárágazati szakmai szervezetek költségeihez való hozzájárulás
Pályázhat:
agrárágazati szakmai civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat agrárágazati szervezetek számára

Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Az Agrárminisztérium, mint támogató (továbbiakban: AM) az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. számú mellékletének XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/5/0 "Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Civiltv.), nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

1. A pályázati támogatás célja
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.
A támogatás általános működési költségekre és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!

3. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:
a) székhelyük Magyarországon van,
b) a Civiltv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2019. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
c) tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
d) érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették,
e) Alapszabályában/alapító okiratában rögzítetten agrárágazati céllal létrejött civil szervezetek.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak
a) a közalapítványok,
b) a civil társaságok,
c) a köztestületek,
d) a nonprofit gazdasági társaságok
e) az egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
f) a pártok,
g) a gazdasági társaságok.

5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, a támogatói okirat közlésétől számított legkésőbb 30 napon belül támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

6. A pályázattal elnyerhető támogatás összege
Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/5/0 szám alatti jogcímcsoportban lévő "Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása" előirányzat keretösszegéből 40,0 millió forint használható fel. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy az Ávr-ben meghatározott esetekben a támogatási keretösszeget a felhívás érvényességi idején belül - módosítsa.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.
A pályázat benyújtása nem kötelezi a támogatót az igényelt összeg megítélésére. A támogatásról szóló döntés az igényeltnél alacsonyabb összegre is vonatkozhat.
Amennyiben a szakmai értékelés alapján módosuló költségterv szerinti támogatási igény nem éri el a 700 000 Ft-ot, a pályázat nem támogatható.

7. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, a kézzel kitöltött adatlap nem kerül elfogadásra) és mellékletekből áll.
A pályázati adatlap, valamint a pályázat egyéb mellékleteinek szerkezete és tartalma nem változtatható. A formanyomtatványokban eszközölt bármilyen módosítás a pályázat elutasítását vonja maga után.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetiben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a pénzintézet által hitelesített bankszámlaszerződést,
b) a pályázónak a pályázat beadásakor hatályos alapszabályát, vagy alapító okiratát a szervezet képviselője által hitelesített másolatban,
c) a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta 30 napnál nem régebbi a szervezet képviselője által hitelesített másolatát,
d) a 2. számú melléklet szerinti költségterv formanyomtatványt géppel kitöltve és eredetben aláírva, dátumozva (kézzel kitöltött költségterv nem kerül elfogadásra),
e) a 3. számú melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozatot kitöltve eredetben, cégszerűen aláírva és dátumozva, a köztes oldalakat szignóval ellátva.
Formai szempontból kizáró okok:
a) hibásan, kézírással, illetve bármely elemét tekintve hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
b) a pályázathoz csatolt nyilatkozat nem teljes körű, vagy azokat a pályázó visszavonja;
c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
d) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 2 000 000 forintot, vagy nem éri el a 700 000 forintot;
e) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
f) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
g) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
h) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással saját hibájából nem számolt el, illetve a támogatás illetve korábbi pályázataihoz kapcsolódó esetleges visszafizetési kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

8. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje, pályázati díj, kapcsolattartás
8.1. A minden oldalon cégszerűen aláírt, számítógépen kitöltött és kinyomtatott pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékleteket egy példányban az alábbi módon és formában kérjük benyújtani:
Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "2021. évi agrárágazati szervezetek számára kiírt pályázat"
A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 2.
(postabélyegző kelte)
8.2. Pályázati díj
Pályázati díj nincs.
8.3. Kapcsolattartás
Az AM a pályázattal kapcsolatos értesítéseit a pályázatot kezelő ügyintézők hivatalos e-mailcíméről küldi meg a pályázati adatlapon megadott e-mailcímre.
A nem működő, hibásan megadott, nem ellenőrzött e-mail címre érkező értesítések elmulasztásából esetlegesen fakadó hátrányok miatt az AM felelősséget nem vállal, továbbá az elektronikus értesítésekben megadott határidők eredménytelen eltelte jogvesztő hatályú.

9. Hiánypótlás
A jelen pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázat befogadása, elbírálásának rendje és értékelési szempontok
10.1. A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
10.2. Kizáró okok:
Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A támogatói döntésre az agrárminiszter által jóváhagyott bíráló bizottság tesz javaslatot.
Az értékelés szempontjait képezik különösen: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve szakmai hitelessége, a feladat ellátásának hatékonysága, a szervezet működőképessége, földrajzi működésének területe, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége, a szervezet létszáma.
10.3. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az agrárminiszter írásban hozza meg. A pályázat forráshiány miatt - egyéb kizáró körülmények hiányában is - elutasításra kerülhet. Az AM az elutasított pályázatokat nem küldi vissza.
A pályázót a támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokáról, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya elektronikus levélben tájékoztatja.
A pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az AM honlapján (https://kormany.hu/agrarminiszterium) közzétételre kerül.

11. Jogorvoslat, kifogás
11.1. A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Azonban a pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be a formai értékelés eredményéről szóló tájékoztatás megérkezésétől számított 10 napig postai vagy elektronikus úton kifogást nyújthat be.
11.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat, támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
11.3. A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasításban foglaltak alapján történik.
11.4. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

12. Az elnyert támogatás kifizetésének és felhasználásának rendje, elszámolható, el nem számolható költségek
a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható; kisebb összeg esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele a módosított költségterv benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségterv elemei (jogcímei) közé új tétel nem vehető fel, illetve a költségcsökkentést úgy kell meghatározni, hogy az a támogatott céllal összhangban álljon,
b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt és támogatott célra és a támogatói okiratban rögzítésre kerülő időszakban felmerülő költségekre használható,
c) a rendezvények, előadások, konferenciák, kiadványok esetében támogatóként az AM logóját jól látható helyen fel kell tüntetni a meghívókon, tájékoztatókon, plakátokon, kiadványokon. Rendezvények esetén annak időpontja előtt legalább 10 nappal korábban az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának értesítést kell küldeni, és a támogatás segítségével létrejött kiadványból 1 db köteles példányt a beszámolóhoz kell csatolni,
d) az AM az értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a támogatást elnyert pályázó részére támogatói okiratot ad ki. A támogatásra irányuló jogviszony a támogatói okirat Pályázó általi, igazolt átvétel időpontjában keletkezik.
e) a támogatói okirat tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,
f) a támogatás folyósításának feltétele a támogatói okirat d) pont szerinti hatályba lépése, és a felhatalmazó levél(ek) (a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára) rendelkezésre állása,
g) a támogatás teljes összege a 2021. január 1. és 2021. december 31. között (támogatási időszak) felmerült és ugyanezen időszakban pénzügyileg teljesített, az elfogadott költségterv szerinti költségekre használható fel.
h) a támogatás terhére elszámolandó számláknak és bizonylatoknak a támogatott szervezet teljes nevére és székhelyére kell szólniuk,
i) a pályázónak nyújtott támogatás támogatásként tovább nem adható, azonban a pályázó közreműködőket megbízási, vállalkozási szerződések alapján bevonhat a megvalósításba. A megbízás, vagy vállalkozási szerződés nem vonatkozhat a teljes támogatott program külső közreműködő által történő megvalósítására.
j) a 200 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is,
k) az 1 000 000 forint egyedi értéket meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzése legalább 3 árajánlat bekérése mellett történhet,
l) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra.
m) az elszámolást a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás függeléke szerinti Általános tájékoztatóban foglaltak alapján kell elkészíteni.
n) A költségek elfogadásának kezdő időpontja 2021. január 1. napjától korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem - az Ávr. 95. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével - nem irányulhat többlet költségvetési támogatás biztosítására, továbbá a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására sem.
o) Ha csak a költségterv módosul, akkor a pénzügyi beszámolót az AM által elfogadott és írásban visszaigazolt utolsó, hatályos módosított költségtervhez igazodóan kell összeállítani.

13. Támogatói okirat és módosítás
A nyertes Pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya elektronikus úton értesíti a támogatói okirat létrejöttének feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartói elektronikus címen.
A támogatásra irányuló jogviszony a támogatói okirat Pályázó általi, igazolt átvétel időpontjában keletkezik. Az ezt megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót terhelik.
A támogatói okirat módosítása legfeljebb egy alkalommal, az Ávr. 95. § és 95/B. §-ai ban foglaltak alapján kerülhet sor úgy, hogy a módosítási javaslat a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő letelte előtti 30. napig a másik félhez beérkezzen.
Amennyiben a költségterv módosítása szükséges, de a módosítás a jelen Támogatói okiratnak a költségterven kívüli egyéb részeit nem érinti, úgy a Támogatói okirat módosítására nem kerül sor. Ebben az esetben az új módosított költségterv az AM arra vonatkozó elfogadó nyilatkozatával lép érvénybe.
Ha a költségtervben szereplő egyes költségvetési sorokhoz tartozó támogatási összegek közötti eltérés a + 20%-ot, vagy az 5 000 000 Ft-ot nem haladja meg, a Támogatói okirat módosítására nem kerül sor, azonban a Beszámolóban az eltérést megfelelően indokolni szükséges. Abban az esetben, ha + 20%-nál nem nagyobb mértékű eltérés összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, vagy az eltérés mértéke meghaladja a + 20%-ot, a költségterv módosítása szükséges és az erre vonatkozó módosítási kérelmet a támogatott feladat megvalósítási határidejének lejárta előtt legalább 30 nappal történő beérkezéssel kell megküldeni. Amennyiben a költségvetésen belüli átcsoportosítással új költségvetési tétel kerül be a költségtervbe, szintén a költségterv módosítása szükséges, amelyre az előbbiek szerinti eljárásrend vonatkozik.

14. Elszámolás a tárgyévben keletkezett költségekről, kiadásokról
14.1. A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a felhasználási határidőt követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. január 30-ig köteles - a támogatói okirat mellékletét képező nyomtatvány alapján - szöveges beszámolót, valamint számlaösszesítőt megküldeni az AM (támogatói okiratban megjelölt kapcsolattartó) részére. A beszámoló összeállításának szabályait tartalmazó Általános Tájékoztató a támogatói okiratnak a pályázó részére történő postázásával egyidejűleg elektronikusan kerül megküldésre a pályázó e-mailcímére.
14.2. A beszámolóval kapcsolatban esetlegesen szükséges szakmai és pénzügyi szempontú hiánypótlásra egyszeri alkalommal és legfeljebb 15 napos teljesítési határidőt biztosít a Támogató.
14.3. A teljesítés igazolására a PTKF jogosult, amely a beszámoló elfogadásáról - a szakmai és pénzügyi elfogadást követően - 10 napon belül írásban értesíti a pályázót, továbbá a beszámoló elfogadásáról szóló értesítésben nyilatkozik a felhatalmazó levelek visszavonásához szükséges hozzájárulásáról.
14.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a 2/2019. (III.20.) AM utasításban foglaltak alapján történik.

15. A támogatás jogosulatlan igénybevételének, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
15.1. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az AM a költségvetési támogatást visszavonhatja vagy módosíthatja. Az AM az Ávr. 96. §-ában foglalt rendelkezések bármelyikének teljesülése esetén jogosult a támogatást visszavonni.
15.2. Az AM a támogatói okirat módosítása, visszavonása nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű, vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a pályázó a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles 30 napon belül visszafizetni.
15.3. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a pályázó a jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdésben meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

16. Biztosítékok köre
Jelen pályázati kiírás keretében a nyertes pályázó biztosítékul visszavonásig érvényes felhatalmazó levele(ke)t (a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára) nyújt be az AM-hez. Ezen felhatalmazó level(ek) a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képzi(k), és kizárólag az AM írásbeli hozzájárulásával vonható(k) vissza.
A banki felhatalmazó levele(ke)t a döntési értesítéséről szóló tájékoztató elektronikus levél mellékleteként a PTKF kéri be kizárólag a nyertes pályázóktól - az elnyert támogatási összeg figyelembevételével elkészítendő pontosított költségtervvel együtt.

17. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
17.1. Az Áht. 56/B. § alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoring rendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoring rendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
17.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.
17.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

18. Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphatnak felvilágosítást:
Agrárminisztérium, Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: +36 1/795-5665, +36 1/896-7625
E-mail cím: klara.gal@am.gov.hu
Személyes konzultáció: Agrárminisztérium Ügyfélszolgálati Iroda (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. földszint) Kizárólag előre egyeztetett időpontban hétfői napokon 9:00-12:00 óra között, valamint csütörtöki napokon 13:00-16:00 óra között.
https://kormany.hu/dokumentumtar/az-agraragazati-civil-szervezeteket-tamogato-palyazat-2021-evi-felhivasa

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum