Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyarország két keréken
Kiíró:
Ringier Kiadó Kft.
Határidő:
11/06/2020
Érvényes:
11/06/2020
Tárgymutató:
fotópályázat, Magyarország két keréken
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


GEO magazin -
Magyarország két keréken
- online fotópályázat hivatalos szabálya

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11.) által szervezett GEO-pályázat (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett http://www.geopalyazat.hu oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.
A Játékos (lásd lent) a Játékfelületen lévő checkbox(ok) kipipálásával fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., a http://www.geopalyazat.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).
A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján feltüntetett űrlap/kérdőív kitöltésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kérdés megválaszolása előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: "Játékos").
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.
A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

3. A Játék időtartama
A Játék 2020. szeptember 29-én kezdődik és 2020. november 6-a éjfélig tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A Játék leírása
A Játék leírása, illetve a pályázati feltételek a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. által üzemeltett http://www.geopalyazat.hu oldalon jelenik/jelennek meg a játék időtartama alatt.
A pályázat lényege, hogy a pályázók által - az adott időszakban megadott témában - készített és feltöltött fotókból szakértők bevonásával kerül kiválasztásra a 10 legjobban sikerült fotó, és ezt követően kerül felállításra a kiválasztott fotók sorrendje.
Érvényes pályázatnak minősül az online játékfelületen található adatlap kitöltése, a felhívásban megadott témában készült fotó kritériumoknak megfelelő módon történő feltöltése az oldalra.
Pályázó a jelen Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa feltöltött fényképeket és leírását Szervezők díjmentesen felhasználják a Játék lebonyolítása, kommunikációja, dokumentálása céljára.
Pályázó, a jelen Játékban való részvétellel egyúttal igazolja, hogy a beküldött kép jogaival kizárólagosan rendelkezik.
Egy pályázó maximum 5 képpel indulhat a pályázaton.

5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
- a Játék során a Játékosnak regisztrálnia kell a http://www.geopalyazat.hu weboldalon nevének (vezetéknév és keresztnév), e-mail címének, telefonszámának, lakcímének és születési dátumának megadásával,
- a megfelelő négyzet bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,
- a regisztráció során kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
- egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat és tölthet fel maximum 5 darab képet. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a játékban.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
A Játékosnak a Játékban való részvételhez regisztrálnia szükséges a http://www.geopalyazat.hu oldalon (Játékfelület) az alábbi adatokkal: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési dátum.

6. Nyeremények
Nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.
A szakértők által kiválasztott 10 legjobb fotó feltöltője nyer.
Nyeremények:
1. helyezett: a nyertes fotó megjelenik 2/1 oldalon a GEO magazinban, 1 db FELDOBOX ADRENALIN ajándékdoboz 50 000 Ft értékben, valamint 1 éves GEO magazin előfizetés
2. helyezett: a nyertes fotó megjelenik 1/1 oldalon a GEO magazinban, valamint féléves GEO magazin előfizetés
3. helyezett: a nyertes fotó megjelenik 1/2 oldalon a GEO magazinban, valamint féléves GEO magazin előfizetés
4-10. helyezett: a fotó megjelenik a GEO magazinban

7. Eredményhirdetés
A szakmai zsűri által választott nyertesek eredményhirdetésének időpontja:
2020. december 4. 11.00 óra, Ringier Axel Springer-székház (1122 Budapest, Városmajor u. 11).
A Szervezők a nyertesek értesítését a Játékos által a játékfelületen megadott elérhetőségeken kísérlik meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a regisztráció alkalmával adják meg.

8. A Nyertesek értesítése
A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a kiválasztást követő 2 munkanapon belül értesítjük. Az első elektronikus úton történt kiértesítés után a Szervező vállalja, hogy további 2 alkalommal telefonon is megkísérli a Nyertes értesítését.
A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám, lakcím megadása nyilatkozat formájában.

9. A nyeremény kézbesítése, átvétele
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.
A nyereményt a Nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

10. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Játékos neve

Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Nyeremény kézbesítése
Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Játék lezárultától számított 8 évig

Nyertes pályázat (beleértve a nyertesről készült fénykép, ha a feltöltött fénykép a nyertes képmását is tartalmazza)
Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Nyeremény kézbesítése
Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
A Játék lezárultát követő 3 hónap

Játékos lakcíme
Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Nyeremény kézbesítése
Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Játék lezárultától számított 8 évig

Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Nyeremény kézbesítése
Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
Jog- és igényérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

A nyertes Játékos(ok) továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét/nevüket a kiválasztást követően a http://www.geopalyazat.hu weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.
A megadott adatok kezelője a Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő.
A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.
A Ringier Axel Springer Magyarország Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Ringier Axel Springer Magyarország Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

11. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

12. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a http://www.geopalyazat.hu weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mailcímről a(z) nyeremenyjatek@ringieraxelspringer.hu e-mailcímre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
http://geopalyazat.hu/geo-palyazat-2020-osz

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum