Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása / HUNG-2021
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
03/30/2021
Érvényes:
03/30/2021
Tárgymutató:
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása / HUNG-2021
Pályázhat:
I. célterület esetében:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2. § 6. pont b)-c) alpontok szerinti civil szervezet, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett, továbbá a támogatási igény benyújtása előtt legalább egy éve nyilvántartásba vételre került és a tevékenységéről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján aláírtan, bélyegzővel és dátummal ellátva közzétette;
- határon túli szervezet, amely a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő szervezet, és rendelkezik a MÁÉRT-en részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott támogatói nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta);
- közalapítvány, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett;
- települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat;
- települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat által alapított non-profit gazdasági társaság;
- települési értéktárral rendelkező önkormányzat által fenntartott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (5) bekezdése szerinti közművelődési intézmény;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személy.
II. célterület esetében:
- értéktár bizottságot működtető települési, megyei önkormányzat;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (5) bekezdése szerinti közművelődési intézmény;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a Civiltv. 2. § 6. pont b)-c) alpontok szerinti civil szervezet, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett, továbbá a támogatási igény benyújtása előtt legalább egy éve nyilvántartásba vételre került és a tevékenységéről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján aláírtan, bélyegzővel és dátummal ellátva közzétette;
- az értéktár bizottság működtetésével megbízott határon túli szervezet, amely a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő szervezet és rendelkezik a MAERT-cn részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott támogatói nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta);
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott közalapítvány;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott gazdasági társaság;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személy.
III. célterület esetében:
- magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy;
- Magyarországon nyilvántartásba vett aktív státuszú egyéni vállalkozó, akinek a pályázat benyújtásakor vállalkozói tevékenysége folyamatos;
- a Civiltv. 2. § 12. pont szerinti határon túli civil szervezet: a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány, amely rendelkezik a MAERT-en részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Az agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) a Hungarikum Bizottság elnökeként a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendeletben, a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020 (IV. 10) AM utasításban (a továbbiakban: 3/2020 (IV. 10.) AM utasítás), a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasításban (a továbbiakban: 2/2019. (III.20) AM utasítás), illetve határon túli támogatások esetén a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti települési, tájegységi, megyei nemzeti értékek, külhoni magyarság nemzeti értékei, ágazati értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban.
A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.

2. A támogatás forrása
A pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt pályázati célok támogatásának forrása a Kvtv.-ben az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) 20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása c. szakmai keretén összevont rendelkezésre álló keretösszegből
- az I. célterületre: 900 000 000 forint
- a II. célterületre: 15 000 000 forint
- a III. célterületre: 15 000 000 forint
összesen: 930 000 000 forint
A Támogató jogosult a pályázati felhívás külön módosítása nélkül a 3. pont szerinti célterületek közötti forrásátcsoportosításra, amennyiben azt az egyes tevékenységek tekintetében a benyújtott pályázatok mennyisége és minősége indokolja.

3. Támogatási célok
I. célterület: A Htv. szerinti nemzeti értékek (azaz települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése:
I. a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével
A Htv. szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató
- írott vagy elektronikus kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása és terjesztése,
- új honlap létrehozása, meglévő honlap szerkesztése és fenntartása,
- fényképsorozat, film készítése és népszerűsítése.
I. b) bemutató terek kialakításával
A Htv. szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató terek kialakítása állandó vagy legalább a beszámoló benyújtásának határidejéig tartó időszaki kiállításként.
I. c) rendezvények megvalósításával
A Htv. szerinti nemzeti értékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása.
II. Települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítése
Értéktárat még nem működtető települések (a továbbiakban: partner szervezet) vonatkozásában értéktárak létrehozásának támogatása az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetekkel partnerségben.
A pályázatot olyan, az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezet(ek) nyújthat be, amely települési vagy tájegységi értéktár(ak) létrehozását segíti ott, ahol még nincs települési/tájegységi értéktár, illetve értéktár bizottság. A pályázati projektet az új értéktárat létrehozó szervezettel (partner szervezet) együttműködésben kell megvalósítani.
A közös projektek megvalósítása (előny a határon átnyúló vagy többirányú együttműködés) értéktárak létrehozására és működtetésére, a Htv. szerinti nemzeti értékek gyűjtésére, megismertetésére és népszerűsítésre, az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra irányul. A pályázati projekt keretében a partner szervezetnek a létrehozott értéktárát működtetnie kell és egynél több nemzeti értéket szükséges felvennie, amelyek javaslati dokumentációi a hungarikum.hu honlapon az értéktár bizottságok számára közzétett mintának minden tekintetben megfelelnek.
III. célterület: Hagyomány a divatban - viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában
A Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában, hogy azok ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. Öltözetek és kiegészítőik tervezése (férfi, női vagy gyermek) és elkészítése, amelyek alapját tradicionális formavilág, díszítmény, alapanyag vagy technika jellemzi. Pályázni több darabból álló új kollekció - minimum 3 db alapanyagukban, stílusukban hasonló modellek - rajzos és szöveges tervdokumentációjával lehet.

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: Pályázó) az egyes pályázati célok tekintetében
I. célterület esetében:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2. § 6. pont b)-c) alpontok szerinti civil szervezet, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett, továbbá a támogatási igény benyújtása előtt legalább egy éve nyilvántartásba vételre került és a tevékenységéről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján aláírtan, bélyegzővel és dátummal ellátva közzétette;
- határon túli szervezet, amely a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő szervezet, és rendelkezik a MÁÉRT-en részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott támogatói nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta);
- közalapítvány, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett;
- települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat;
- települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat által alapított non-profit gazdasági társaság;
- települési értéktárral rendelkező önkormányzat által fenntartott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (5) bekezdése szerinti közművelődési intézmény;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személy.
II. célterület esetében:
- értéktár bizottságot működtető települési, megyei önkormányzat;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (5) bekezdése szerinti közművelődési intézmény;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a Civiltv. 2. § 6. pont b)-c) alpontok szerinti civil szervezet, amelynek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett, továbbá a támogatási igény benyújtása előtt legalább egy éve nyilvántartásba vételre került és a tevékenységéről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján aláírtan, bélyegzővel és dátummal ellátva közzétette;
- az értéktár bizottság működtetésével megbízott határon túli szervezet, amely a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő szervezet és rendelkezik a MAERT-cn részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott támogatói nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta);
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott közalapítvány;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott gazdasági társaság;
- magyarországi települési önkormányzat által értéktár bizottság működtetésével megbízott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személy.
III. célterület esetében:
- magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy;
- Magyarországon nyilvántartásba vett aktív státuszú egyéni vállalkozó, akinek a pályázat benyújtásakor vállalkozói tevékenysége folyamatos;
- a Civiltv. 2. § 12. pont szerinti határon túli civil szervezet: a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány, amely rendelkezik a MAERT-en részt vevő, adott nemzetrészt képviselő szervezetek központi, illetve helyi illetékességű szervei által kiadott nyilatkozattal (3. számú melléklet: Támogató nyilatkozat minta).

5. Pénzügyi feltételek
5.1. Támogatás formája:
Működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
5.2. Támogatás mértéke:
a) Támogatás intenzitása: az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a. A pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel.
b) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a Pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat a megítélt támogatás mértékének megfelelően arányosan csökkenteni. Az Ávr. 72. § (2) bekezdése alapján fentiek alól kivételt képez, ha a Pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg. Ebben az esetben annak a tételnek az összegével - támogatási intenzitásnak megfelelően - csökken a megítélhető támogatás.

8. A pályázat benyújtása, befogadása
8.1 A pályázati adatlap kitöltése és a szükséges, illetve csatolható dokumentumok benyújtása, valamint a pályázat véglegesítése, ezáltal a pályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus felület kitöltését és a folyamat végrehajtását segítő felhasználói útmutató a palyazat.hungarikum.hu honlapról érhető el.
A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak előzetes regisztrációt követően azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Amennyiben a Pályázó korábban már regisztrált az elektronikus kitöltéshez, az előzőekben használt azonosítóval és jelszóval is be tud jelentkezni.
A regisztráció elvégzésére, az esetlegesen elfelejtett felhasználónév/jelszó igénylésére, a pályázati adatlap elektronikus felületen történő kitöltésére és a csatolmányok feltöltésére 2021.02.02. napján 12 óra 00 perctől van lehetőség.
A Pályázó bejelentkezést követően tudja a felhasználói útmutató segítségével kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a kötelező, valamint csatolható dokumentumokat. Az adatlap kitöltését és a csatolmányok feltöltését a Pályázó több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett. Amennyiben a Pályázó a pályázati adatlap kitöltését és a csatolmányok feltöltését befejezte, azt a 8.2. pontban meghatározott időponttól kezdődően tudja véglegesíteni (ezt követően a bevitt adatok változtatására és a feltöltött dokumentumok módosítására már nincs lehetőség).
A kötelezően csatolandó és csatolható dokumentumok listáját a pályázati felhívás 17.-18. pontja tartalmazza.
8.2 A pályázatok elektronikus felületen történő véglegesítésére, ezáltal benyújtására 2021.03.01. napján 08 óra 00 perctől 2021.03.30. napján 23 óra 59 percig van lehetőség. Amennyiben a jelen pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 150 %-át eléri az egyes célterületek vonatkozásában a már véglegesített pályázatok támogatási igénye (forráskimerülés), a pályázati felület automatikusan, de leghamarabb a fenti nyitási időpontot követő 60. percben lezárul és további pályázat véglegesítésére, benyújtására nem lesz lehetőség. Ebben az esetben a Támogató az egyes célterületekre vonatkozóan külön-külön közleményt tesz közzé a palyazat.hungarikum.hu honlapon. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, a Támogató a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület újra nyitásának várható időpontját. A Támogató jogosult a beadási véghatáridőig több alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újra nyitni. A pályázati felület tényleges megnyitását a közlemény(ek) alapján a Pályázónak kell figyelnie. A Pályázó ügyintézésével kapcsolatban a Támogató felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a palyazat.hungarikum.hu honlapon történő megjelenése után új pályázat benyújtására, illetve a megkezdett pályázatok véglegesítésére a pályázati felület újranyitásáig nincs lehetőség.
A Pályázónak a pályázati adatlap kitöltését és a csatolmányok feltöltését követően azt véglegesítenie kell. A véglegesítést követően a bevitt adatok változtatására és a feltöltött dokumentumok módosítására nincs lehetőség.
A pályázat benyújtottnak minősül, ha a Pályázó a fent említett határidőn belül a pályázati felületen véglegesítette pályázatát.
https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2=
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum