Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
12/01/2019
Érvényes:
12/01/2019
Tárgymutató:
nemzetiségi kulturális kezdeményezések
Pályázhat:
- a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratban rögzített nemzetiségi feladatot ellátó, a kiírás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az Etv. hatálya alá tartozó szervezetek);
- a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházjogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására
Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-20

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató nyílt pályázati kiírást hirdet meg a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán (a továbbiakban: a kiírás körébe tartozó nemzetiségek) nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása; a nemzetiségi közösségek hitéletét erősítő útmenti keresztek állításának, felújításának támogatása; a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratban rögzített nemzetiségi feladatot ellátó, a kiírás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az Etv. hatálya alá tartozó szervezetek);
- a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházjogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55),
amelyek
- megfelelnek az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek,
- nem állnak jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellenük jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányulós jogszabályban meghatározott eljárás alatt,
- nem rendelkezik esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozással
- nem minősülnek összeférhetetlennek az Áht. 48/B. §-a alapján,
- a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a kiírás forrását biztosító előirányzat terhére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó lejárt beszámolási kötelezettséggel.
FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Helyi nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka
A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2020. január 1.-2020. december 31.

4. Rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló forrás 700 000 000 Ft, amelyet a Miniszterelnökség a költségvetési törvényben meghatározott XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 31. jogcímcsoport, 1. jogcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 243678] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 Ft.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 500 000 Ft.
5.3. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
5.4. Támogatás intenzitása mértéke: 100%.
5.5. A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.
5.6. A támogatási összeg a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható.
5.7. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen kiírás keretében a kiírás körébe tartozó nemzetiségek vonatkozásában az alábbi tevékenységek támogathatók:
- nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
- nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a) kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b) konferenciák anyagai;
c) a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
d) egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
e) a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
f) tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
g) képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h) naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
i) CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
FIGYELEM! A kétnyelvű kiadványok esetében az anyanyelv aránya nem lehet 50%-nál alacsonyabb.
FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújtható be pályázat olyan tevékenység megvalósítására, amely párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kiírás (NEMZ-CISZ-20, NEMZ-TAB-20) keretében támogatható lett volna.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó - különböző célokra - több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel.
8.2. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1253 Budapest, Pf. 52.
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha a szervezet Regisztrációs nyilatkozaton megadott adataiban nem történt változás, úgy módosított Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.
8.3. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017. A befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.
FIGYELEM! A pályázati díjat a 2020. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-20) szíveskedjen feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Alapkezelő számlájára befizetni. A pályázati díj határidőre (azaz a pályázat EPER-ben történő véglegesítéséig) történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1., 23:59 perc
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, az Alapkezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak.
https://bgazrt.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum