Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram / UTR-19-UK, UE
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
09/23/2019, 09/24/2019
Érvényes:
09/24/2019
Tárgymutató:
út az érettségihez alprogram / UTR-19-UK, UE
Pályázhat:
- Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű
- továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2019/2020. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-19-UK, UE
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyteremtő alprogramjában való részvételre, összhangban:
1) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,
2) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
3) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
4) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel,
5) valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2018. (V. 10.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.
A pályázati felhívás lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
1. HÁTTÉR
A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetű, roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 7.3.3 alapján mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a közép- és felsőfokú oktatásba. Növelni kell a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek arányát az érettségit adó képzésekben és a felsőoktatásban, valamint a piacképes szakmát adó, a gazdasági integrációt lehetővé tevő szakképzésben.
2. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az Út középiskolába és Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal és mentori támogatással, valamint az iskolai lemorzsolódásuk kockázatának csökkentése.
Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.
A program célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit adó középiskolába.
Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.
Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.
3. A PÁLYÁZAT FORRÁSA
A 2019/2020. tanév I. félévében biztosított költségvetési támogatások forrása 675.000.000 Ft, azaz hatszázhetvenötmillió forint, mely a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 4. Egyéb feladatok támogatása alcím 1. "Útravaló" ösztöndíjprogram jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre áll.
A 2019/2020. tanév II. félévében biztosított költségvetési támogatások forrása 1 020 000 000 Ft, azaz egymilliárd-húszmillió forint, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 4. Egyéb feladatok támogatása alcím 1. "Útravaló" ösztöndíjprogram jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
4. A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE
4.1. A támogatás előfinanszírozású, a támogatási intenzitás 100%-os.
A támogatás folyósítására kizárólag folyószámlára utalással, egy összegben kerül sor a folyósítási feltételek fennállását követő 15 napon belül.
4.2. A támogatás őszi félévének 4 hónapjára szóló (2019. szeptember 1-től 2019. december 31-ig) kifizetése teljesítésének határideje: 2019. december 31.
4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
4.4. Az ösztöndíjas mentorok és tanulók ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül.
4.5. A támogatás mértéke
4.5.1. Az "Út a középiskolába" alprogram
- a mentor 11.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban;
- a tanuló a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9000-15 500 Ft/hó ösztöndíjban részesül a támogatási időszak alatt.
Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével: Út a középiskolába alprogram
Tanulmányi átlag minimum -Tanulmányi átlag maximum - Ösztöndíj összege
3,0-3,49 9.000 Ft/hó
3,5-3,99 12.000 Ft /hó
4,0-4,49 13.500 Ft/hó
4,5-5,0 15.500 Ft/hó
4.5.2. "Út az érettségihez" alprogram
- a mentor 11 000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban;
- A tanuló a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9000-20 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül a támogatási időszak alatt.
Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével: Út az érettségihez alprogram
Tanulmányi átlag minimum - Tanulmányi átlag maximum - Ösztöndíj összege
2,5 -2,99 9.000 Ft/hó
3,0-3,49 11.000 Ft /hó
3,5-3,99 14.000 Ft/hó
4,0-4,49 17.500 Ft/hó
4,5-5,0 20.000 Ft/hó
4.5.3. Az Út a középiskolába alprogramban a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:
- az általa mentorált tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta, a megvalósítás tanévében három tizednél többel nem rontott, és
- az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált 8. évfolyamos tanuló középfokú iskolába felvételt nyert.
4.5.4. Az Út az érettségihez alprogramban a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:
- az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált utolsó éves tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz, és
- a tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta, nem rontotta 9, 9 Ny, 9 Kny, 9 N évfolyamos tanuló esetén kilenc tizednél többel, 10-13. évfolyamos tanuló esetén négy tizednél többel a megvalósítás tanévében.
4.6. Amennyiben a mentorált tanuló javító, vagy SIKERTELEN osztályozó vizsgát tesz, a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult.
4.7. Azokra a hónapokra, amikor a mentorálási tevékenység nem valósul meg, sem a mentor, sem a tanuló nem jogosult ösztöndíjra.
4.7.1. A mentori ösztöndíj utalásának feltétele:
A mentor a támogatási időszak, ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 10.1 pontjában leírt kötelezettségeit.
4.7.2. A tanulói ösztöndíj utalásának feltétele:
A tanuló a támogatási időszak ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 10.2 pontjában leírt kötelezettségeit.
4.8. A mentor a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint a tanév során 2 alkalommal részbeszámolót, tanév végén záró beszámolót készít a pályázati felhívás 10.1 és 10.2. pontjában leírt kötelezettségek teljesítéséről.
5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A vissza nem térítendő támogatás a 2019/2020–as tanév 10 hónapjára (az elfogadott döntési lista szerint 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig) vonatkozik.
6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
6.1. 1. A tanulói pályázat feltétele:
Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az:
- "Út a középiskolába" alprogram esetében 7-8. évfolyamon tanul és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!);
- "Út az érettségihez" alprogram esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 ,vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-131. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is); továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanul és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!).
VAGY
6.1.2. továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2019/2020. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul.
Nem nyújthat be pályázatot:
- aki részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programban,
- aki a 2018/2019. tanévben részt vett az ösztöndíjprogramban, ennek ellenére évismétlésre kötelezett, vagy
- aki szakiskolai képzésben részesülő 9.10. 11. évfolyamos tanuló.
6.2. A mentori pályázat feltétele
Az "Út a középiskolába" és az "Út az érettségihez" alprogramok esetében, aki:
- tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett, vagy
- szociálpedagógus, vagy
- gyógypedagógus, vagy
- fejlesztő pedagógus, vagy
- a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatója, aki a fenti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a támogatási időszakba tartozó félévben kezdi meg.
Nem pályázhat mentornak az a személy:
- aki az "Út a tudományhoz" alprogramban mentorként vesz részt,
- aki szülője/gondviselője a mentorálandó tanulónak.
7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
7.1. Továbbfutó tanuló és mentora pályázati feltételei:
Továbbfutó tanuló és mentorpár esetében, aki a 2018/2019. tanévben ösztöndíjban részesült és a soron következő tanévben, ugyanabban az alprogramban folytatni kívánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell benyújtani.
A továbbfutás feltétele:
- a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik és
- egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott szociális jogosultsági feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
A Támogatói Okirat kiadásának feltétele: a regisztráció, a mentor és tanuló továbbfutási nyilatkozata és a szociális jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat feltöltése az elektronikus felületre.
Megjegyzés:
Továbbfutói pályázati eljárás vonatkozik a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumban tanulókra, akik a 2018/2019. tanévben "Út a középiskolába" alprogramban vettek részt és a 2019/2020. tanévben már az "Út az érettségihez" alprogramban kívánnak ösztöndíjasok lenni és ez nem jár intézmény és mentorváltással.
7.2. Új tanulók pályázati feltételei
- A tanuló és a mentor csak közösen pályázhat,
- A pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű oktatási intézményből történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázat benyújtása az Útravaló ösztöndíj Kezelési és Információs Rendszer (a továbbiakban: UKIR) Támogatási kérelem kitöltő felületen történhet, mely a Támogatáskezelő honlapján. www.emet.gov.hu oldalon érhető el.
A pályázatokat a mentor rögzíti az UKIR felületére. A pályázatok benyújtását az oktatási intézményben dolgozó feladatellátási hely (FEH) adminisztrátor végezheti melyet jóváhagyásával véglegesít (Az adminisztrátor feladatait az iskolában dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a mentor is.).
A FEH adminisztrátor az általa összegyűjtött tanulói és mentori jelentkezések kinyomtatott dokumentumait aláírva, alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, a köznevelési intézmény vezetőjének ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a Támogatáskezelőhöz. A határidőn túl benyújtott vagy továbbított pályázatokat a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja!
8.1. Tanulók jelentkezése:
Az "Út a középiskolába" és az "Út az érettségihez" alprogramokra azon nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók jelentkezését adhatja be a FEH adminisztrátor, akik a pályázati kiírás 6.1. pontban foglaltaknak megfelelnek.
8.2. Mentorok jelentkezése
Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményeiken keresztül a mentorok segítik. Az iskolai sikerességet előmozdító, hátrányok kompenzálását szolgáló esélyteremtő ösztöndíjprogramokra azon mentorok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek a pályázati kiírás 6.2. pontban foglalt feltételeknek.
- Az adott tanévben, az ösztöndíjprogram alprogramjainál egy mentor összesen legfeljebb öt tanuló esetén vállalhat mentori szerepet.
Kivétel: Az Útravaló ösztöndíjak esetében a mentorként pályázó személy az adott tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén, tehát akkor, ha:
- az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény (jelen esetben köznevelési intézmény alatt általános iskolát és középiskolát értünk), és
- a köznevelési intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
Fontos tudnivaló: Amennyiben ez a feltétel fennáll, és a mentor ötnél több tanuló mentorálását vállalná, azt az UKIR felületen a megfelelő dokumentum feltöltésével kérelmezheti. A Támogatáskezelő a kérelem elbírálását követően lehetővé teszi a magasabb számú jelentkezés rögzítését.
11. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE
Az Útravaló ösztöndíjprogramra az UKIR pályázói felületen a tanuló és a mentor közösen pályázhat.
REGISZTRÁCIÓS ÉS PÁLYÁZATBEADÁSI HATÁRIDŐ
Regisztráció kezdete: 2019. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje a továbbfutó és az új pályázó tanulók részére:
A pályázat benyújtásának kezdő napja az elektronikus felületen: 2019. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje az elektronikus felületen: 2019. szeptember 23. (éjfél)
Papíralapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019. szeptember 24. (éjfél)
A postai feladásról szóló tértivevényes vagy ajánlott levél feladásáról szóló szelvényt kérjük, őrizzék meg!
A jelentkezést postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postai cím: 1381 Budapest Pf. 1411.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre került és a papír alapon beküldendő "Intézményi regisztrációs adatlap és nyilatkozat", valamint a tanulói és mentori jelentkezések dokumentumai postai úton beküldésre került a Támogatáskezelő részére.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_kozepiskolaba_es_ut_az_erettsegihez/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum