Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
10/01/2019
Érvényes:
10/01/2019
Tárgymutató:
általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása
Pályázhat:
alapítványok és egyesületek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati kiírás
Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola
című pályázathoz
Pályázati Kiírás kódja: PM_PÉNZÜGYI_TUDATOSSÁG_2019

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról szóló 1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019) szóló 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola címmel.
A Pályázati Kiírás vonatkozásában különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM került kijelölésre.
A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása.
A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, életvitel) tematikájához kapcsolódnak és innovatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva (pl. drámapedagógia, projektmunka, gamifikáció) járulnak hozzá a tanulók pénzügyi tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bővítéséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán kívüli programok megvalósításához szükséges megfelelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők (gyakorló pénzügyi szakemberek, pénzügyi-gazdasági felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonásának támogatására is.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
Húszmillió (20 000 000) forint
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének XV. Pénzügyminisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 4. Nemzetgazdasági programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzata.
A pályázatok benyújtásának lehetőségét a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45 napot követően a PM lezárja. A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM felfüggesztheti a Pályázatot.
A felfüggesztésről, vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a PM (http://www.kormany.hu/) hivatalos honlapján.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
- alapítványok, egyesületek (GFO 519, 529, 563, 565, 569) amelynek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt célja oktatási intézmény tevékenységének támogatása.
Általános szabályok:
- pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be;
- egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult;
- a Pályázat egy program, projekt (a továbbiakban: program) megvalósulására nyújtható be;
- Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:
- a 6.2. pont szerinti - a Pályázati Adatlaphoz tartozó - Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtotta;
- megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
- hozzájárul a támogatás tárgyának, összegének és a program megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;
- hozzájárul az Infotv. alapján a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben
- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- a pályázatban megjelölt célra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- a Támogatói Okirat kiadása feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja;
- esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
5.1. Támogatható tevékenységek
a) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai versenyek rendezése;
b) Pénzügyi tudatosság témájú rendhagyó iskolai tanórák megvalósítása;
c) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai szakkörök megvalósítása;
d) Pénzügyi tudatosság témájú szünidei iskolai táborok lebonyolítása;
e) Pénzügyi tudatosság témájú egyéb iskolai programok megvalósítása;
f) Iskolai diákújságok, diákrádiók, webfelületek számára a diákok pénzügyi tudatosságát fejlesztő tartalom biztosítása.
5-2 A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
1) A programnak illeszkednie kell a Kormány lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiájához kapcsolódó kétéves cselekvési terv (http://www.kormany.hu/download/f/9f/61000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s-CselekvesiTerv-2018_.pdf) programpontjaihoz.
2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a program költségeit bemutató költségterv. Amennyiben a pályázat csökkentett támogatási összeg kerül támogatásra, a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a csökkentett összegű program költségeit bemutató költségterv.
3) A program szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a célcsoport pénzügyi kultúrájának fejlesztése irányába teendő lépéseket, elemeket.
4) A pályázat keretében szükséges bemutatni, hogy a tervezett program hogyan hat a célcsoport pénzügyi tudatosságára.
5) A támogatott program kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint:
- a Kedvezményezett működő honlapján (amennyiben rendelkezik) a programhoz kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezéséig;
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.
5.3. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama
A támogatott tevékenység megvalósítása a 2019/2020-as tanévhez kapcsolódik.

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.5. A támogatás formája
A Pályázati Kiírás keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
5.6. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege: minimum ötszázezer forint - maximum hárommillió forint.
5.7- A saját forrás mértéke és a támogatás intenzitása
A program megvalósításhoz saját forrás nem szükséges. A támogatás maximális intenzitása: 100%
Amennyiben a Pályázó a program megvalósításához saját forrást is biztosít, a saját forrás a Pályázó önerejéből és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás egyéb alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a Pályázónak nyilatkozni szükséges.
5.8. A támogatás igénybevétele
A PM a támogatás összegének 100%-át támogatási előlegként a Támogatói Okirat közlésétől számított 10 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett számára.
A Kedvezményezett köteles beszámolót benyújtani a program megvalósulásáról és a felhasznált támogatásról és - igénybevétel esetén - a saját forrásról. A beszámoló követelményei a 10. pontban valamint a Támogatói Okiratban kerülnek meghatározásra.
5.9. A támogatás szempontjából elszámolható költségek
A program elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a program támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak és szerepelnek a Pályázati Kiírásban rögzített elszámolható költségek között.
A program nem elszámolható költségeinek minősülnek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, de nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei. A nem elszámolható költségek részei lehetnek a program összköltségének, azonban nem részei a program elszámolható költségeinek, ezek a költségek csak a Pályázó saját forrásaiból finanszírozhatók.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi költségek a következő maximális mértékekkel tervezhetők, illetve számolhatók el.
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok
Amennyiben a Kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a tevékenységgel kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs, a beruházásra jutó ÁFA teljes összege a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
6.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot - a pályázati adatlap és a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírt nyilatkozatnak (a továbbiakban: Nyilatkozat) csatolásával (feltöltésével) - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint az alább megjelölt internetes felületen keresztül, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, Ügyfélkapus azonosítást és a feltöltött dokumentumok egyenként történő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) követően szükséges benyújtani:
Pénzügyminisztérium
https://epapir.gov.hu/
A levél témacsoportja: pályázat, ügytípusa: Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola (2019)
Adószámmal nem rendelkező egyesület, vagy alapítvány Pályázónak az aláírt Nyilatkozatot eredeti példányban, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai vagy személyes úton (utóbbi esetben 14:00 óráig) határidőben meg kell küldeni a PM részére az alábbi címre:
Pénzügyminisztérium
Pénzügyi Szabályozási Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
A Pályázat benyújtását követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.
A pályázat benyújtásának, illetve postára adásának határideje:
a Pályázati Kiírás közzétételét követő 45. nap (október 01.)
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
6.2. A pályázat befogadása
A PM a pályázatokról a beérkezését követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A PM a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, hogy:
a) a pályázat a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege a minimális és maximális igényelhető mérték közé esik,
c) a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Ha a pályázat a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

7. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI
7.1. A pályázat formai értékelése
A befogadott pályázatok formai értékelését a PM végzi a pályázat beérkezését követő 10 munkanapon belül.
Ha a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be a pályázatot, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására.
A PM - amennyiben szükséges - a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlási eljárás időtartama a Pénzügyminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntésére megszabott határidejébe nem számít bele. A hiánypótlás kizárólag a PM által az alábbiakban jelzett szempontokra vonatkozhat.
Hiánypótlásra kell felhívni a Pályázót, ha
- a Pályázati adatlap valamely rovata nem a Pályázati Kiírásnak megfelelően lett kitöltve,
- nem csatolt valamennyi szükséges mellékletet,
- a Nyilatkozatot nem a Pályázati Kiírásnak megfelelő tartalommal nyújtotta be.
A hiánypótlás keretében csak és kizárólag a PM által kért dokumentumokat lehet benyújtani. Az egyéb beküldött dokumentumok a formai és tartalmi értékelés során nem kerülnek figyelembevételre.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a PM értesíti a Pályázót pályázata elutasításáról.
7.2. A pályázat elbírálásának eljárásrendje
A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a PM végzi.
A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára kerüléséről a Miniszter dönt, a szakmai javaslatok alapján.
A Miniszter döntése támogató, amennyiben
- a pályázat megfelelt a jogszabályban és a Pályázati Kiírásban előírt feltételeknek,
- az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre,
- a szakmai javaslat alapján a pályázat támogatható.
A Miniszter döntése elutasító, amennyiben
- a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak, vagy
- az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a rendelkezésre álló keret lekötésre került és a pályázat nem került tartaléklistára, vagy
- amennyiben szakmai szempontból a támogatás nem javasolt.
Amennyiben a szakmai javaslatban valamely elszámolható költségtétel csökkentése vagy elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítélésére is irányulhat.
Amennyiben a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült, a Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére.
Ha a nyertes Pályázó részére a Támogatói Okirat bármilyen okból nem kerül kiadásra, a felszabaduló forrás erejéig a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. Amennyiben a fennmaradt forrás nem elegendő a sorban következő programra, de az azt követőre igen, úgy lehetőség van arra, hogy a sorrend szerinti program helyett az azt követő, első megfelelő nagyságrendű program kerüljön támogatásra.
A tartaléklista - egyéb rendelkezés hiányában - a döntést követő 3 hónap után automatikusan megszűnik.
A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 45 napon belül hoz döntést.
A Pályázókat a döntésről a PM írásban értesíti.
A Miniszter döntését követően a PM gondoskodik a támogatói döntésnek a kormány.hu honlapon való közzétételéről.

9. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
A Pályázó vagy a Kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, vagy a Támogatói Okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Pályázati Kiírásba vagy a Támogatói Okiratba ütközik. A Pályázó csak olyan döntés, intézkedés ellen nyújthat be kifogást, amely a Pályázóra, illetve a Kedvezményezettre vonatkozó jogot, vagy kötelezettséget közvetlenül állapít meg, és amellyel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
A kifogást - amelynek tartalmaznia szükséges az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltakat - írásban, a PM számára kell benyújtani a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogás minimális tartalmi elemei:
- a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve (a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye;
- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:
- azt határidőn túl terjesztették elő;
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
-az a korábbival azonos tartalmú;
- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemek egyikét;
-azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be;
- a kifogás benyújtásának nincs helye;
- a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, amely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. A PM a Pályázót a kifogásról hozott döntésről postai úton értesíti a kifogás beérkezésének napjától számított 30 napon belül.

10.A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
10.1.Támogatás elszámolása
A Kedvezményezettet a támogatási összeg és a saját/egyéb forrás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli, köteles a támogatott tevékenység megvalósításának céljára biztosított támogatási összeget, a támogatott tevékenység összköltségét, valamint a saját/egyéb forrást pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön nyilvántartani.
A támogatási összeg és a saját/egyéb forrás terhére kizárólag a támogatott tevékenység megvalósítását szolgáló azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a támogatott tevékenység időtartamára esik. Az elszámolás során csak a Kedvezményezett nevére kiállított számlák, számviteli bizonylatok fogadhatóak el.
A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és a saját/egyéb forrás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
A Kedvezményezett legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül a szakmai és pénzügyi beszámolóban köteles bemutatni a támogatás, valamint a saját/egyéb forrás rendeltetésszerű felhasználását.
A Kedvezményezett - eszközbeszerzés, eszköz létrehozása esetén - záró beszámolót köteles benyújtani a fenntartási időszakot követő 30 napon belül. A záró beszámoló keretében igazolni szükséges, hogy a támogatott tevékenység keretében beszerzett, vagy létrehozott eszköz a Kedvezményezett tulajdonában áll.
A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve a záró beszámolót elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint az alábbi címre szükséges megküldeni:
Pénzügyminisztérium
Pénzügyi Szabályozási Főosztály
https://epapir.gov.hu/
A levél témacsoportja: pályázat, ügytípusa: Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola (2019)
A szakmai beszámolóban Kedvezményezett köteles számot adni a támogatás céljának megvalósulásáról, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységekről, igénybe vett szolgáltatásokról:
A Kedvezményezettnek adatközlésként - a fentiek mellett - az alábbi mutatókról kötelező információt szolgáltatni:

Adatszolgáltatás mutatói
A célcsoport hány tagját érte el a program
Rendezvények esetén: rendezvények darabszáma, résztvevők létszáma

A Kedvezményezett a támogatott tevékenység keretében létrehozott vagy beszerzett eszközökről, azok hasznosulásáról záró beszámolót köteles benyújtani a 3 éves fenntartási időszak végét követő 30 napon belül.
A pénzügyi beszámoló keretében a Kedvezményezett a következő dokumentumokat köteles a PM-nek megküldeni:
a) Egy, a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt. Az összesítőnek tartalmaznia kell az elszámolás részét képező költségeket igazoló számlák, számviteli bizonylatok tekintetében a számviteli bizonylat sorszámát, típusát, a számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a számviteli bizonylat kiállításának keltét és teljesítési időpontját, a gazdasági esemény rövid leírását, a nettó és bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum számát.
b) Az elszámoláshoz valamennyi számla, egyéb bizonylat eredeti vagy hiteles másolatát csatolni kell. Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti számlára, kiküldetési rendelvényre, egyéb számviteli bizonylatra rá kell vezetni, hogy „a………számú támogatói okirat alapján fizetve …………….. Ft”.
c) A számla, számviteli bizonylathoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatát:
- beszerzés, szolgáltatás esetén - az elküldött és visszaigazolt megrendelést, a szerződést vagy a teljesítésigazolást (200 ezer forint felett minden esetben szerződés vagy elküldött és visszaigazolt megrendelés, függetlenül a támogatás terhére elszámolt összegtől);
- rendezvény esetében a részletes programot, illetve a résztvevők listáját vagy a teljesítésigazolást;
- étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében - a résztvevők listáját, a felhasználás eseményének meghatározásával vagy a teljesítésigazolást;
- eszközbeszerzés, fejlesztés esetén - üzembe helyezést, használatba vételt igazoló dokumentumot,
- kiküldetések esetén: a kiküldetési rendelvényt vagy úti jelentést;
d) Egy, a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordításokat tartalmazó összesítőt, mely az elszámolni kívánt személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra és szakképzési hozzájárulásra vonatkozóan tartalmazza a tevékenység ellátásban részt vevő személyek nevét, a számviteli bizonylat sorszámát, típusát, a számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a számviteli bizonylat kiállításának keltét és a teljesítés időpontját, a gazdasági esemény rövid leírását, az illetmény bruttó összegét, az egyéb személyi jellegű juttatásokat, a levont személyi jövedelemadó-előleg mértékét, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás mértékét, valamint a kifizetés időpontját havonkénti kimutatásban hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Az összesítő tartalmazza továbbá a támogatás terhére elszámolt összeget, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum számát.
e) Az elszámoláshoz valamennyi személyi jellegű ráfordításhoz kapcsolódó bizonylat hiteles másolatát hozzá kell csatolni.
Az elszámolás alá eső valamennyi fizetési jegyzékre rá kell vezetni, hogy „a…….. számú támogatói okirat alapján fizetve …………….. Ft”.
A fizetési jegyzék másolatához csatolni szükséges - személyi jellegű ráfordítás elszámolása esetében - az azt megalapozó jogviszony-igazolások vagy munkaköri leírás eredeti vagy hiteles másolatát.
f) Az elszámolt költségek pénzügyi kifizetéseit igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatát, így különösen a banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentumokat.
Papír alapú benyújtás esetén hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. Amennyiben a Kedvezményezett meghatalmazottja állít ki hiteles másolatot, a meghatalmazást a Kedvezményezett köteles a Támogató rendelkezésére bocsátani.
Az E-ügyintézési tv. 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott rendelkezések szerinti hiteles másolatkészítés esetén.
A szakmai és pénzügyi beszámolót, záró beszámolót a PM a beérkezését követő kilencven napon belül megvizsgálja és írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló, záró beszámoló nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás támogatási jogviszonynak megfelelő felhasználásának ellenőrzésére, a PM a Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. Hiánypótlásra - egy beszámoló vonatkozásában - legfeljebb két alkalommal van lehetőség, mely során a teljesítés elfogadására meghatározott határidő a hiánypótlás PM-hez történő beérkezésének napjától újrakezdődik. A szakmai és pénzügyi beszámoló, záró beszámoló vizsgálata után kerül sor annak részbeni vagy teljes körű elutasítására, illetve megfelelősége esetén elfogadására, amelyről a PM teljesítésigazolást állít ki.
10.2. Ellenőrzés
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a PM végzi. A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A pályázat benyújtásától a támogatott tevékenység lezárásáig tartó időszakban - a Kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően - a PM bármikor helyszíni ellenőrzést folytathat.
A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.
A PM, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a Támogatói Okirat alapján a Támogatói Okiratban meghatározottak szerinti teljesítést, a támogatási cél megvalósítását és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A PM jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
Ennek keretében a Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a PM a költségvetési támogatást visszavonhatja.
A Támogatói Okirat alapján a költségvetési pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni.
Kedvezményezett köteles a PM, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek részére megadni a Támogatói Okirat tartalmáról, annak teljesítéséről az általuk kért tartalmú tájékoztatást.
Kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében a PM, a PM által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a támogatott tevékenység megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni. Az ellenőrzés lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a Támogatói Okirat kiadását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatási tevékenység Ávr. 102/B. §-a szerinti befejezésekor, lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt (5) évig kerülhet sor.
A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz (10) éven keresztül hiánytalanul megőrizni.

11. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS, KAPCSOLATTARTÁS
A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/ weboldalon találhatók.
A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos kérdéseiket a benyújtási határidőt megelőző harmadik munkanapig putudatossag@pm.gov.hu e-mail címen tehetik fel.
Az E-ügyintézési tv. alapján a PM és a Pályázó egymás között minden nyilatkozatot, eljárási cselekményt vagy egyéb értesítést elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen köteles megküldeni. A Kedvezményezett hivatalos elérhetőségére kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül:
a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.
A PM és a Kedvezményezett között a nyilatkozat, eljárási cselekmény vagy egyéb értesítés megküldésére írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján csak akkor kerülhet sor, ha az elektronikus ügyintézésnek az E-ügyintézési tv. 8. § (2), (4) és (6) bekezdései alapján nincs helye. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. Az írásban történő kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.
(A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettük. A pályázat teljes szövege megtalálható a www.kormany.hu weboldalon. A szerk.)

palyazati_adatlap_ Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola_2019.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum