Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Versenyképesség-növelő támogatása / VNT2020-1
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
11/30/2020
Érvényes:
11/30/2020
Tárgymutató:
versenyképesség-növelő támogatása / VNT2020-1
Pályázhat:
bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Versenyképesség-növelő támogatása / VNT2020-1

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet versenyképesség-növelő támogatásra
PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZONOSÍTÓ SZÁMA: VNT2020-1

I. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.

II. A támogató és a lebonyolító szerv
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet (a továbbiakban: "Rendelet") szerinti támogatást, mint költségvetési támogatást a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") nyújtja. A Támogató a támogatással kapcsolatos feladatok ellátásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-a, valamint a Rendelet 5. §-a alapján lebonyolító szervet bíz meg. A lebonyolító szerv a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: Cg.01-10-140442) - a továbbiakban: "HIPA".

III. A pályázat benyújtására jogosultak köre, alkalmassági feltételek
1. A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság (a továbbiakban: "Pályázó") vehet részt.
Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás
a) acélipari tevékenységhez;
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
c) a széniparban folytatott tevékenységhez;
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;
f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;
i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
j) kereskedelmi tevékenységhez;
k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;
m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

2. A pályázaton részt vehet az, aki 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak.
A nehéz helyzetben levő vállalkozás megállapításának kritériumai:
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

3. Nem nyújtható támogatás annak, aki
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
vagy
e) Rendeletben, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.). 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy azokat visszavonja.

4. Nem nyújtható támogatás
a) azon Pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor, vagy aki nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása és arról, hogy vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba;
b) olyan Pályázónak, vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

5. A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható versenyképesség-növelő támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

6. A pályázaton a Pályázó olyan beruházás megvalósításához nyújthat be pályázatot, amelynek megvalósításához szükséges forrás mértéke eléri a nettó 150 000 eurót.

7. A beruházás meghatározása: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került.

8. A beruházás helyszíne: A beruházás helyszíne a pályázó székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, amely a pályázó tulajdonában áll vagy arra vonatkozóan legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig bérleti szerződéssel rendelkezik. A beruházás keretében beszerzett eszközöket a beruházás helyszínén szükséges aktiválni.

IV. Pályázati feltételek
1. A Pályázó a pályázatában
a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
b) igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

V. Támogatott kötelezettségvállalás (támogatott tevékenység) és a támogatás mértéke
1. Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy
a) a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;
b) 2021. június 30-ig legalább nettó 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

2. A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
a) nettó 150 000 euró és nettó 300 000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a
b) nettó 300 001 euró és nettó 500 000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
c) nettó 500 000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a
A támogatás támogatástartalma az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából szóló bizottsági közlemény1 (a továbbiakban: "Közlemény") 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás értékéhez igazodik.
1 Az Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú közleményével (2020/C 112 I/01) módosított, az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (2020/C 91 I/01)

3. A jelen fejezetben meghatározott összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

VI. A pályázat benyújtása, tájékoztatás kérés, elbírálás, hiánypótlás
1. A pályázatot aláírva, mellékleteivel és az igazolásokkal együtt kell benyújtani elektronikus úton (pdf. verzióban) a stateaid2020@hipa.hu e-mail címre, valamint papír alapon a HIPA-hoz. A pályázat benyújtásának a napja a pályázat fenti e-mail címre történő beérkezése. A pályázat akkor tekinthető érvényesen benyújtottnak, ha az elektronikusan megküldött dokumentációval teljes egészében megegyező tartalmú papír alapú dokumentáció a HIPA-hoz a fenti e-mail címre való beérkezést követő 10 munkanapon belül megérkezik.

2. A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor, amennyiben az előirányzaton a fedezet rendelkezésre áll.

3. A pályázati dokumentáció mintája, mellékletekkel együtt, a jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.

4. A pályázati kiírással, a pályázat kitöltésével kapcsolatban a HIPA nyújt tájékoztatást az stateaid2020@hipa.hu elérhetőségeken.

5. A pályázat befogadásáról a HIPA a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére elektronikus úton vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A HIPA a pályázat befogadása során vizsgálja, hogy
a) a pályázat benyújtására (e-mail címre való beérkezés) 2020. november 30-ig sor került,
b) a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik (a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság).

6. A pályázat megvizsgálása, hiánypótlás
A HIPA a pályázatot a HIPA-hoz való beérkezést követő 10 munkanapon belül elbírálja, és, amennyiben a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, 15 munkanapos határidő kitűzésével, a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett írásban és elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a Pályázót, ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók. A pályázat kijavítására vagy kiegészítésére egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlás ideje az elbírálás idejébe nem számít bele. A hiánypótlás teljesítésre vonatkozó határidő elmulasztása esetén a pályázat elutasításra kerül. A hiánypótlás benyújtására a pályázat benyújtására vonatkozó, VI.1 pontban meghatározott szabályok irányadóak.
A pályázat elbírálása a benyújtások sorrendjében, folyamatosan történik. Az elbírálást követően, minden hónap 15. napjáig a HIPA javaslatot tesz a támogatási döntésre.

7. A pályázat elbírálása két részből áll:
1.) a támogatásra való jogosultság megállapítása: nyilatkozatok, igazolások megléte, megfelelősége, kizáró okok vizsgálata;

2.) a támogatási igény Rendeletben meghatározott támogatási célnak való megfelelősége: támogatási összeg alapjának meghatározása, mérték megállapítása - pályázati dokumentáció részét képező pályázati adatlap alapján.
A támogatási döntést a Külgazdasági és Külügyminisztérium hozza meg a HIPA által előterjesztett támogatási javaslat alapján.
Nyertes pályázat esetén a támogatási döntést követő 15 munkanapon belül a támogatói okirat kiadásra kerül. Elutasított pályázat esetén a tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

VII. Támogatói okirat kibocsátása, támogatás nyújtása
1. Nyertes pályázat esetén a támogatói okirat a támogatási döntést követő 15 munkanapon belül kiadásra kerül.
A támogatói okirat a Pályázóhoz történő megérkezéssel - postai úton a kézbesítéssel, személyes átadás (beleértve a futár útján történő kézbesítés is) esetén az átvétel időpontjában - a támogatási jogviszony a Támogató és a Pályázó (támogatói okirat kiadását követően kedvezményezett) között létrejön. A támogatói okirat kötelezettségvállalásnak minősül. A támogatói okirat mintája a pályázati kiírás 2. számú mellékletét képezi.

2. A támogatói okirat hatályba lépési feltétele, hogy a Pályázó, a támogatói okirat támogató általi aláírását követő 30 napon belül benyújtsa valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

3. A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egyösszegben, forintban kerül utalásra, a támogatói okirat hatályba lépését (a biztosíték - felhatalmazó levelek - HIPA részére történő rendelkezésre bocsátása) követő 60 napon belül a kiadott támogatói okiratban rögzített számlaszámra.

4. A támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a Pályázó, mint kedvezményezett köteles a beszámoló Támogató általi jóváhagyását követő tíz évig megőrizni.

VIII. A támogatásból elszámolható költségek köre, halmozási szabályok, összeszámítási kötelezettség
1. A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott beszerzési költségei számolhatóak el, a 3. számú mellékletben foglalt részletes szabályok szerint.
A versenyképesség-növelő támogatás keretében megvalósult beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközökre egyéb készpénz formájában nyújtott állami támogatás költségvetési támogatás formájában nem vehető igénybe, továbbá más intézkedés alapján támogatásban részesült eszköz, nem vehető figyelembe a versenyképesség-növelő támogatás elszámolható költségeként.

2. A támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással, ha az nem vezet a Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletben (HL L 187., 2014. 06. 26., 1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet), más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
A versenyképesség-növelő támogatás halmozható a Közlemény különböző szakaszaiban szereplő valamennyi támogatással, kivéve
a) a 3.2. és a 3.3. szakasz alapján nyújtott támogatások esetében, ha a támogatást ugyanarra a mögöttes hitelre nyújtják és a teljes hitelösszeg vállalkozásonként meghaladja a Közlemény 25. pontjának d) alpontjában vagy 27. pontjának d) alpontjában meghatározott küszöbértéket, valamint
b) a 3.6., a 3.7. és a 3.8. szakasz alapján nyújtott támogatások esetében, ha a támogatás ugyanazokat az elszámoható költségeket érinti.

3. A versenyképesség-növelő támogatás vonatkozásában az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (13) bekezdésében foglalt összeszámítási kötelezettség nem keletkezik.

IX. Beszámolás a támogatásról, ellenőrzés
1. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerint, a kötelezettségvállalási időszak lejártát követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. július 31-ig nyújtja be a HIPA-hoz. A beszámoló tartalmát a támogatói okirat tartalmazza.

2. A pályázat benyújtásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás és a saját forrás felhasználását a Támogató és a HIPA, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult szervek adatot igényelhetnek a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerből (Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer).

3. Az ellenőrzések (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység (vállalt kötelezettségek) befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

X. A rendelkezésre álló forrás
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről szóló 1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat értelmében a pályázatokra rendelkezésre álló forrás: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 50 000 000 000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint.

XI. Kifogás
1. A Pályázó, illetve a kedvezményezett a HIPA-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a Pályázóra, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

3. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

4. A kifogás tartalmazza
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát ,képviselője nevét,
b) a támogatói okirat számát,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) a kifogást tevő aláírását.

5. A kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a szükséges adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

6. Amennyiben a HIPA a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a támogatónak.
A fejezetet Támogató a kifogás kézhezvételétől számított 30 napon belül a kifogást érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját.
Ha a kifogás alapos, a támogató elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

XII. Egyéb előírások
1. A pályázati eljárásra, valamint a támogatási jogviszonyra az Európai Bizottság SA.56926 (2020/N) számú határozata és a magyar jog az irányadó. A pályázati eljárás nyelve magyar, valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Idegen nyelvű dokumentumok mellé egyszerű fordítást kell csatolni.

2. Az adatvédelmi tájékoztató a https://hipa.hu/hu_HU/adatvedelmi-nyilatkozat internetes oldalon érhető el.

3. Jelen pályázati felhívás és annak mellékletei a hipa.hu honlapról letölthetők.

4. A jelen Pályázati kiírásban és kapcsolódó mellékleteiben foglalt módosított rendelkezéseket - a VI. pont 1. alpontban foglalt módosítás kivételével - csak a 2020. május 6-tól beérkezett pályázatokra kell alkamazni.
https://hipa.hu/images/dokumentumok/%C3%BAj%20t%C3%A1mogat%C3%B3%20magyar%20m%C3%B3dos%C3%ADt/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_20200420_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%201..pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum