Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út a diplomához / UTR-UD-19
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
09/30/2019
Érvényes:
09/30/2019
Tárgymutató:
út a diplomához / UTR-UD-19
Pályázhat:
magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. és 20. §-a értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, VAGY ugyanezen törvény 92. és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a diplomához
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-UD-19
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév őszi és tavaszi félévre Útravaló Ösztöndíjprogram Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre, összhangban:
1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
2) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
3) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet
4) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,
5) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet,
6) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet,
7) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint
8) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseivel.
A pályázati felhívás lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
A nehéz szociális helyzetben élő, köztük a roma/cigány fiatalok felsőoktatási részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, többek között a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségekre, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlőségi különbségekre, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátaira.
Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma/cigány származású tanulók aránya magas, - amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi - a programba a támogatottak legalább 50%-áig magukat önkéntes nyilatkozat alapján roma származásúnak valló pályázókat kell bevonni.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

2. A PÁLYÁZAT FORRÁSA
A 2019/2020. tanév I. félévében biztosított támogatások forrása 130 000 000 Ft, azaz százharmincmillió forint, mely a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 6. Roma ösztöndíj programok jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre áll.
A 2019/2020. tanév II. félévére biztosított támogatás 130 000 000 Ft, azaz százharmincmillió forint, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 6. Roma ösztöndíj programok jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja.

3. A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE
3.1. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely a 2019/2020-as tanév első félévének támogatási összegét előfinanszírozás formájában, a Támogatói Okirat kiadását követő 30 napon belül kerül folyósításra. A Támogatáskezelő a 2019/2020-as tanév második félévének támogatási összegét az első félévről benyújtott beszámoló elfogadását követően utalja a kedvezményezett részére.
3.2 A kiírás keretében két komponensre lehet pályázni:
- "A" komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 150 000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2019/2020. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. közötti időszakra;
- B" komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás igényelhető a 2019/2020. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.)
FIGYELEM! A kizárólag a 2019/2020. tanév II. félév támogatására vonatkozó támogatási igények nem kerülnek befogadásra és támogatásra egyik komponens esetében sem.
3.3. Az önrész tekintetében:
- a program "A" komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra,
- a "B" komponens keretében a kötelező önrész a képzési önköltség mértékének legalább 5%-a.
3.4.A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi támogatásra, amennyiben a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévben is aktív hallgatói jogviszonyban áll. A teljesítés igazolása részbeszámoló benyújtásával történik (lásd 12.6 pontban leírtakat).

4. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A támogatás, a 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik az alábbiak szerint:
Amennyiben a pályázó a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2019. szeptember 1-től 2020. január 31-ig tart.
Amennyiben a pályázó a 2019/2020 tanév I. és II félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig tart.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
5.1. Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik2, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. és 20. §-a értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, VAGY ugyanezen törvény 92. és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül.
5.3. Pályázatot nyújthat be az a 25. életéve betöltése előtt a 5.2. pontban leírt feltételeknek megfelelő, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár is, aki a pályázat benyújtásakor már a 25. életévét betöltötte, a felsőoktatási intézményben való, adott szakon történő, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő keretén belül hallgatói jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének betöltéséig.
5.4. A komponensekre vonatkozó speciális feltételek a következők:
"A" komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be a fenti (5.1.-5.3. pontokban meghatározott) feltételeknek megfelelő jelentkező, aki magyar állami (rész)ösztöndíjas, önköltséges/költségtérítéses vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben a 2019/2020. tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
"B" komponens: Önköltség támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges/költségtérítéses felsőoktatási képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik5.
5.5. Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású hallgatót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású pályázók száma ezt nem teszi lehetővé. Mindkét komponens esetében a támogatás megítélésénél előnyt élveznek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók/jelentkezők.
5.6. Pályázat az őszi félévre vagy két (az őszi és tavaszi) félévre vonatkozóan is beadható.
5.7. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.
Azon hallgató részére, aki a 2018/2019-es tanévben az Út a diplomához pályázat keretében a félévek teljesítésével nem számolt el, támogatás nem folyósítható.
5.8. Kizáró feltételek:
- Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponens keretében nyerhet el támogatást.
- Nem pályázhat szakirányú továbbképzésben résztvevő jelentkező.
- Az ösztöndíj-támogatási komponensre nem pályázhat az a hallgató, aki roma szakkollégium tagja.
- Az önköltség-támogatási komponensre nem pályázhat az a hallgató, akinek önköltségének/költségtérítésének megtérítését más program fedezi.
- Az önköltség-támogatási komponensre nem pályázhat az a hallgató, aki másik, azonos szintű képzésben is részt vesz (Pl. egy alapképzést folytató hallgató másik alapképzésre vonatkozóan nem adhat be önköltség-támogatási pályázatot.

6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
6.1. Az ösztöndíjra pályázó hallgató az internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer - továbbiakban: EPER) regisztrál. A regisztrációt követően a EPER-ben nyújtja be a pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati kiírásban és a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
6.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és aláírtan postai úton beküldeni a Támogatáskezelő postai címére:
1381 Budapest, Pf. 1411
6.3. Amennyiben a hallgató roma származásának figyelembe vételét kéri és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a támogatási kérelme megerősítése érdekében a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja (jelen kiírás 1. sz. melléklete).
6.4. A pályázati anyag kötelező melléklete:
- első éves hallgatók esetében a felvételi besorolási döntés másolata, felsőbb éves hallgatók esetében szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató a 2019/2020. tanév őszi és tavaszi vagy őszi félévében felsőoktatási intézménybe be fog jelentkezni (beiratkozni), melyet a jelen Pályázati kiírás mellékletében található sablonban szükséges benyújtani;
- az önköltség-támogatási komponens esetében: a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség/költségtérítés összegéről (magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében is);
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult jelentkező esetében a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál előterjesztett kérelemre a települési önkormányzat jegyzője, mint jegyzői gyámhatóság által kiállított, a pályázat benyújtásakor érvényes határozat/igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról. Az 5.3. pont vonatkozásában a 25. életévét betöltött jelentkező esetén a nagykorúvá válását megelőző egy évben kiállított legutolsó határozat/igazolás szükséges;
- hátrányos helyzetű jelentkező esetében:
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság6 hatályos határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 10. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül
o vagy a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/F § -a szerint hátrányos helyzetű hallgatónak minősül.
- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező esetében:
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;
o vagy a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/F § -a szerint halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak minősül;
o vagy az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott hatályos határozat vagy a gyámhatóság által kiállított igazolás.
- utógondozott jelentkező esetében az utógondozás elrendeléséről hozott hatályos határozat illetékes hatóság által hitelesített másolata, vagy - a gyámhatóság által - kiállított igazolás;
- utógondozói ellátásban részesülő jelentkező esetében az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott hatályos határozat, illetékes hatóság által hitelesített másolata, vagy - a gyámhatóság által - kiállított igazolás.
6.4.1. FIGYELEM! A hatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím),
- jogosultság tényét és érvényesség időtartamát,
- a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,
- a kiállításra jogosult hatóság hiteles aláírását és pecsétjét.
A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók az elbíráláskor előnyben részesülnek, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a hallgató/pályázó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, az erről szóló - gyámhatóság által kiadott - határozat a pályázat mellékleteként feltétlenül kerüljön csatolásra.
6.5. Az előnyben részesítés feltételeként csatolt mellékletek mindkét komponens esetében:
A hallgató roma/cigány származásáról szóló önkéntes nyilatkozata ÉS a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya, melyet a jelen Pályázati kiírás mellékletében található sablonban szükséges benyújtani (1. sz. melléklet). E dokumentumok hiányában értékelésekor csak szociális jogosultság kerül figyelembe vételre.
Értékeléskor csak a hiteles dokumentumokkal igazolt/alátámasztott kritériumok vehetők figyelembe.

7. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatok benyújtása folyamatos a végső beadási határidőig.
A pályázatok benyújtásának első napja: 2019. augusztus. 21.
A pályázatok végső beadási határideje: 2019. szeptember 30. 23:59:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.

8. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz6/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum