Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2019-ben, illetve a 2019/2020-as tanévben anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása / 17553/2019/KARPATKKF
Kiíró:
Eötvös Loránd Tudományegyetem; Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
05/31/2019
Érvényes:
05/31/2019
Tárgymutató:
anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása / 17553/2019/KARPATKKF
Pályázhat:
- az A) pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak.
- a B) pont esetében Magyarországon és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2019-ben, illetve a 2019/2020-as tanévben anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása / 17553/2019/KARPATKKF


17553/2019/KARPATKKF
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével
nyílt köznevelési pályázatot hirdet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2019-ben, illetve a 2019/2020-as tanévben anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgyi hatállyal:
A) "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi versenyek, szemlék" támogatása;
B) "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi köznevelési tanulmányi versenyeken a fenti törvény hatálya alá tartozó országokból érkezők költségeinek a támogatása".

1. A pályázat célja: a kiírás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- az A) pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak.
- a B) pont esetében Magyarországon és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Általános tudnivalók:
- A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. "Határon túli köznevelési feladatok támogatása" megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére.
- A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések), valamint egyéb, a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő költségek.
- A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Balázs Attila főosztályvezető, tagok: Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, Jakabné dr. Szalai Krisztina oktatási igazgató-helyettes, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató, Gyimóthy Lilla külhoni referens) javaslata alapján 2019. július 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötést megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
- A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
- Egy szervezet több tanulmányi versenyre is benyújthat pályázatot.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A 2020. évre átnyúló programot csak 2019. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
- A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. október 31-ig köt támogatási szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján.
- A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően legkésőbb 2019. december 31-ig kerül sor.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2019. szeptember 1. véghatárideje 2020. június 15.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2020. július 31-ig.
- A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő:
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában - az előírt mellékletek csatolásával - az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni.
A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2019. május 31.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
- a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
- a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
- a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya) és annak magyar nyelvű fordítása;
- a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kódot, valamint a bank nevét és címét;
- amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
- a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása,
- a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
- azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem tartották be az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat.
Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázatát nem a felhívásban megjelölt módon, elektronikus adatlapon nyújtotta be a jelölt.
A pályázat befogadásáról annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki az ELTE vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus értesítést követő 5. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2019. augusztus 31-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, https://martonaron.elte.hu/palyazatok honlapján tesszük közzé.

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Bársony-Bedics Diána pályázati referens - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
E-mail: kozoktatasi.palyazatok@kancellaria.elte.hu; Tel: + 36 30 786 9522
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.
Eötvös Loránd Tudományegyetem - Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Oktatásért Felelős Államtitkárság, Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, Külhoni Köznevelési Főosztály
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum