Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út a jövőbe / Út a jövőbe/2019
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
12/10/2019
Érvényes:
12/10/2019
Tárgymutató:
KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az OFA Nonprofit Kft. a 215/2019. (12. 10.) sz. ügyvezetői határozatával az „Út a jövőbe/2019” program pályázat benyújtását 2019.  december 10-én felfüggeszti. Az OFA Nonprofit Kft. a 2019. december 13-ig benyújtott pályázatokat befogadja (a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás bélyegzőjének dátuma tekintendő), amennyiben az egyéb befogadó nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának feltételei fennállnak. A 2019. december 13-a után benyújtott pályázatokat az OFA Nonprofit Kft. a Pályázó részére érdemi ügyintézés nélkül postai úton visszaküldi.”

Út a jövőbe / Út a jövőbe/2019

FELHÍVÁS
"Út a jövőbe" - Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál elnevezésű központi munkaerő-piaci programhoz
A pályázati azonosító: Út a jövőbe/2019
A Pályázati dokumentáció (Felhívás, Útmutató, Mellékletek) a http://www.ofa.hu honlapról letölthető.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Pályázati dokumentáció esetén az OFA Nonprofit Kft. a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.ofa.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A Felhívás
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) foglalkoztatási alaprészének központi keretéből - az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) részére innovatív munkahelyek és képzett munkaerő biztosítása támogatására.

2. Pályázatra vonatkozó általános információk
2.1 A pályázati program célja
A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.
- A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.
- A program közvetett célja, hogy
a) a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján, az éves 10%-os munkabér növelését szolgálja a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig, továbbá
b) a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a két éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
c) a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által alkalmazott, illetve a felvételre kerülő munkavállalók képzését annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját költségére biztosítja a munkavállalók képzését, azonban az új technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.
2.2 A támogatás jogcíme
Az Flt. 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján biztosított támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban - regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként - nyújtható, és az alábbi támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg.
A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.
2.2.1 Regionális beruházási támogatás
A támogatás nyújtásának szabályait a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) határozza meg.
Továbbá az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 1. melléklet 15.1.1. pontja szerinti "Regionális beruházási támogatás" támogatási kategóriának felel meg.
2.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás
A támogatás nyújtásának szabályait az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: de minimis rendelet) határozza meg. A de minimis rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] A pályázónak a de minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat benyújtani.
2.3 A pályázat lebonyolítója
A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását az OFA Nonprofit Kft. valósítja meg nyílt pályázati eljárás keretében.
2.4 A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása
Az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 4.786.996.334 Ft.
2.5 A pályázat keretében nyújtható támogatás formája
A Felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
2.6 A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.
2.7 A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei
Nem vehet részt a pályázaton az a 2.6. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó), amely
a) a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
e) az Atr. 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
f) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
g) a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ii. vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
h) szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
i) a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
j) amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
k) amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
l) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,
m) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti köztartozással rendelkezik, valamint akinek - figyelemmel az Áht. 50. § (5) bekezdésére - önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása van,
n) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,
o) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
p) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
q) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
r) esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizáró okok, vagy az Áht. 48/B. §-ában foglalt, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr). 81. §-ában foglalt kizáró okok egyike.
2.7.1 Regionális beruházási támogatás esetében
Regionális beruházási támogatás esetében a 2.7. pontban foglaltakon túl nem vehet részt a pályázaton az a pályázó,
a) akinek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
b) aki acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
c) aki szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
d) amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
e) aki által a tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
f) abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben:
o a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
o az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
o a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,
g) amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
h) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
2.7.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében
Csekély összegű támogatás esetében a 2.7. pontban foglaltakon túl nem vehet részt a pályázaton az a pályázó,
a) aki a támogatást teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásnak minősül,
b) akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott pályázat támogatástartalma - a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során - meghaladta a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
c) aki az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatást igényelne.
2.8 A beruházásra vonatkozó további előírások
A pályázat alapján induló beruházás támogatható [regionális beruházási támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen történő igénylés esetében is], azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül szinten tartást szolgáló eszköznek.
2.8.1 A pályázat által bemutatott beruházási projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A beruházási projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:
a) A beruházási projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatói okirat kiadását követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
b) A pályázati adatlap pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a pályázati adatlap kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés során az OFA Nonprofit Kft. számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség hiánypótlás keretében.
c) A beruházási projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell válnia a pályázati adatlapon jelzett tevékenység végzésére.
d) A beruházási projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
f) A beruházási projekt keretében beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett - kivéve, ha a pályázó független beruházóként a projekt keretében egy olyan létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlását valósítja meg amely bezárásra került, vagy ha nem vásárolják fel, bezárásra kerülne. A beruházási projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, az Útmutatóban, a szakmai mellékleteiben foglalt egyéb feltételeknek.
g) A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az OFA Nonprofit Kft., az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, a Felhívásban, a támogatói okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
h) Ha a pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.
2.8.2 A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
a) a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,
c) legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
d) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
e) legkésőbb 2021. december 31-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2022. január 31-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
f) benyújtja - építési beruházás esetén - az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a támogatói okirat kiadásának feltétele),
g) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét,
h) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
i) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
j) a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,
k) nyilatkozik arról, hogy
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és
- vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósít meg a beruházás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.
2.8.3 Bértömeg növelése
A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.
2.8.4 Munkavállalók képzése
A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.
2.8.5 Fenntartási kötelezettség
A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított harmadik üzleti év végéig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban.
Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje esetén a fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.
A beruházás befejezésének minősül, ha a beruházási projekt fizikailag és pénzügyileg is a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igényét az OFA Nonprofit Kft. jóváhagyta és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záróbeszámolót benyújtotta, és azt az OFA Nonprofit Kft. jóváhagyta.
2.8.6 Foglalkoztatási kötelezettség
A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban - csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén -foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).
2.8.7 Saját forrás
A beruházás nettó - áfa-visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, ld.: 6. sz. melléklet) amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.
A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
- a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást.
2.8.8 Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére - a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a támogatói okirat kiadásáig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
- 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
- 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 90 napig tartó időtartamra biztosítania kell.
A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy a megfelelő biztosíték rendelkezésre álljon.
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
2.8.9 A beruházás megkezdése
Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető (megkezdett beruházás nem támogatható).
A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a beruházási projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén a támogatást igénylő kártérítési igénnyel nem élhet.
A beruházási projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat benyújtását követő napnál.
A beruházás megkezdésének időpontja:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;
b) műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő írásbeli megrendelése;
c) egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gép vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.
e) Ingatlanvásárlás esetében az ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépésének napja.
2.8.10 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje legkésőbb 2022. január 31-e.
A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. december 31.
A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban előírt feltételek mellett teljesült. A beruházás fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenység lezárására vonatkozó részletes szabályozást az Útmutató 6. pontjának 6. alpontja tartalmazza.

3. A támogatásra vonatkozó információk
3.1 Támogatás nyújtásának tilalma
3.1.1 Regionális beruházási támogatás esetén
Regionális beruházási támogatás esetén támogatás az alábbi esetekben nem nyújtható:
- nagyberuházáshoz,
- olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított - természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével,
- a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege nem haladja meg az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a pályázat benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét,
- meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható költségek nem haladják meg legalább 200%-kal az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
3.1.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
Csekély összegű támogatás esetén támogatás az alábbi esetben nem nyújtható:
- nagyberuházáshoz.
3.2 A támogatás mértéke
3.2.1 Regionális beruházási támogatás esetén
A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke - beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást is - az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott mérték, de legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbiak szerint:
- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a
- a Közép-Magyarország régióban:
- Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a, valamint
- Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a.
3.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma - a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van - az előző bekezdésben meghatározottak szerint - a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.
A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázat benyújtását megelőző három év alatt kapott csekély összegű (de minimis) támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű (de minimis) támogatás. A pályázónak a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére csekély összegű (de minimis) támogatásként megítéltek.

4. A támogatás számításának alapja
A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető áfa-nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás áfát is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem gyakorolhatja.
4.1 Társfinanszírozás
Amennyiben a pályázó a beruházásához más előirányzatból meghirdetésre kerülő pályázat alapján is támogatást igényel (társfinanszírozás), csak akkor nyújthatja be a pályázatát, ha a többi előirányzat pályázati felhívása is megjelent, és biztosítható valamennyi pályázat egyszerre (azonos időben) történő benyújtása ahhoz a szervezethez, amelytől a legnagyobb összegű támogatást igényli. Ebben az esetben a támogatási igényt befogadó szervezet fogja hivatalból a pályázatot az illetékes szervezethez továbbítani. Amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani, az oda történő benyújtás napja az irányadó.
Társfinanszírozás esetén - amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani - a pályázó köteles a pályázat egy másolati példányát az OFA Nonprofit Kft-hez a jelen Felhívásban megadott benyújtási határidőn belül eljuttatni.
4.2 Támogatáshalmozásra vonatkozó szabályok
4.2.1 Regionális beruházási támogatás esetében
A regionális beruházási támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet az általános csoportmentességi rendeletetekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
4.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében
A de minimis rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti csekély összegű támogatás az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.
4.3 A támogatás keretében elszámolható költségek
4.3.1 A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak
A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el az Sztv.47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a támogatottól nem független harmadik fél használatában, valamint az ingatlan korábban nem részesült támogatásban.
Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el. A "Befektetett eszközök" mérlegsoron belüli "I. Immateriális javak" 4-ből a szabadalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy, a szoftver és a know-how, valamint "II. Tárgyi eszközök" 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.
A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.
Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
- azokat kizárólag a - pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén - támogatásban részesült létesítményben használják fel,
- az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
- azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
- azok mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között, szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
Az elszámolható tárgyi eszközök és immateriális javak költségeire nyújtott támogatás esetén a beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől (ez az üzembe helyezés időpontja) legalább három évig fenn kell tartani az érintett régióban.
A pályázat benyújtásakor - a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál - a benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, a különbözetet a vállalkozásnak saját forrásból kell biztosítania.
Ingatlanvásárlás esetén nem támogatható olyan beruházási projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat abban az esetben támogatható, ha a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz a pályázattal egyidejűleg benyújtásra kerül. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.
Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.
A bérlésnek vagy lízingnek (akár tárgyi eszközre, akár ingatlanra vonatkozó) a feltétele az, hogy a pályázó a fenntartási kötelezettség teljes idejére használati megállapodással rendelkezzen.

5. A pályázat benyújtására vonatkozó előírások
A pályázatot kizárólag az OFA Nonprofit Kft. által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati adatlap kitöltésével és a kötelező dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.
A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, követelményeket, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a Pályázati dokumentáció (Felhívás, Útmutató, Mellékletek együttesen) tartalmazza.
5.1 Pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (http://www.ofa.hu).
5.2 Formai követelmények
A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az Útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az Útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a Pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell az Útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.
5.3 A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig lehet benyújtani.
5.4 A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével az OFA Nonprofit Kft. részére lehet eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt időszakban.
A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma tekintendő.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

palyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum