Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar kézműves remek
Kiíró:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Határidő:
08/15/2020
Érvényes:
08/15/2020
Tárgymutató:
cím, Magyar kézműves remek
Pályázhat:
Magyarországról, illetve a Kárpát-medence területéről minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyar kézműves remekHorizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Akciók Kutatási és Innovációs Kutatócsere
(MSCA RISE) program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kétfordulós pályázatot hirdet
a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK"
elismerő cím elnyerésére

1. A pályázat célja
- a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
- minőségi kézműipari termékek bemutatása,
- a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása,
- a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása,
- népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

2. A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari tevékenység keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, - papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített - az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő - termék.
Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk.
Várjuk a jelentkezéseket:
- valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó - szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró - termékek,
- feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,
- népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.
Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe, ezért a pályázati adatlapon szíveskedjenek választ adni arra, hogy alkotásukból milyen mennyiséget tudnak hasonló jó minőségben előállítani.

3. Pályázati feltételek
Pályázhat Magyarországról, illetve a Kárpát-medence területéről minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).
Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).
Egy pályázó évente maximum két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát.

4. Kategóriák:
I. MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
I.1. TRADICIONÁLIS KÉZMŰIPAR - NÉPI MESTERSÉGEK, NÉPI IPARMŰVÉSZET
A népi mesterségek által alkotott kézműves termékek a népi, történeti kézművesség eredeti alkotásainak rekonstruált, ma előállított, mesteri kivitelű tárgyai. Az adott közösség, tájegység elvárásaihoz igazodó, hagyományos formavilág, természetes alapanyagok, tradicionális technológia, tudás, értékrend, díszítés, a népi mesterségek tárgyainak mesteri szintű rekonstrukciói, amelyekben a használati érték fontosabb, mint a piaci érték. (Természetesen alkalmasak XXI. századi értékesítésre, speciális funkciókra. Pl. Díszlet, jelmez, kellék, alkalmi öltözet...)
A népi iparművészet a megújuló hagyomány. A mai igények, funkciók kielégítésére, használatára teszik alkalmassá az eredeti népi alkotásokat megújítva, de betartják a tradicionális elvárások alapelvárásait, és "beszélik a tárgyi, népi mesterségek anyanyelvét az alkotók". (Ezért soroljuk közös kategóriába a népi mesterségekkel.)
I.2. IPARMŰVÉSZETI KÉZMŰIPAR MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
Az iparművészet gyűjtőfogalma azon tevékenységeknek, amelyekkel használati- és dísztárgyakat, művészi igényű és technikájú kivitelezéssel hoznak létre. A 20. század közepétől kezdve ide sorolják az ipari formatervezést (design) és a lakberendezést is.
II. KÉZMŰIPAR
MAI KÉZMŰIPAR
A hivatásos szakmaként tanulható, kézműves kivitelezésben előállított, kereskedelmi céllal gyártott tárgyak, és emberi szükségleteket kielégítő szolgáltatások.

5. A pályázat menete
A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 6. pontjában megadott határidőig a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére" című 5 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a kétszintű nevezési díj megfizetése. Mentesülnek a nevezési díj befizetése alól az ÖNKÉNTES és a PÁRTOLÓ kamarai tagok. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkéntes és a pártoló tagság nem azonos a kamarai regisztrációval.
A második fordulóba tovább jutott pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell majd 2020. szeptember hónapban eljuttatni/leadni. Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő lejártától számított 10 napon belül a pályázókat külön tájékoztatjuk.
A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
- A pályázati adatlapot egy példányban, annak mellékleteivel.
A pályázati adatlap mellékletei:
- Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlap.
- A termék/termékcsalád rövid leírása legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
- A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolata.
- A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotók, prospektusok.
- A termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírása.
- A termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetése.
- A termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetése, illetve
- piaci helyzetének ismertetése (eredmények leírása, referenciák felsorolása).
- Ha a pályaműnek van gyártmánylapja, azt szintén csatolni kell.
- GDPR nyilatkozat, amely nélkül a pályázat befogadása nem lehetséges.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (http://www.mkik.hu), a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról, illetve igényelhető az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán.
A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Jernei Boglárkának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégiuma titkárának, a jernei.boglarka@mkik.hu e-mailcímre kell megküldeni.

6. A pályázat leadásának határideje: 2020. augusztus 15-ig.
(Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre.)

7. A pályázatok elbírálása
Első forduló - központi előzsűrizés:
A zsűri által végzett megmérettetés, melynek keretében fotók, videók és a mellékelt pályázati anyagok (10-11. pont: "A pályázati adatlap mellékletei") alapján a zsűri tagjai eldöntik, mely pályaművek jutnak tovább a második fordulóba, amelyre a pályázati anyagot be kell majd szállítani.
Az előzsűrizéshez szükséges valamennyi anyagot kérjük 2020. augusztus 15-ig megküldeni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara címére.
(1054 Budapest, Szabadság tér 7. Jernei Boglárka részére, elektronikusan a jernei.boglarka@mkik.hu e-mailcímre, vagy ha nem áll módjában akkor postai úton.)
A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Második forduló - zsűrizés:
Az MKIK bírálatára, a második fordulóra az előzsűrizés során továbbjutott pályaművek kerülnek.
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját - külön felkért - szakértők is segítik.
A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben kéri be - ennek pontos módjáról (idejéről és helyéről) a kiíró előzetesen értesíti az összes pályázót és a területi kereskedelmi és iparkamarákat.
A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt.
Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni.
A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézműipar körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, és/vagy a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani, kiállításukról dönteni (a pályázat tehát nem jár automatikusan kiállítási joggal).
A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, a zsűrizésről készült jegyzőkönyv tartalma nem nyilvános. A döntés az ünnepélyes eredményhirdetés előtt nem megismerhető, továbbá a pályaművet beadása után nem lehet visszavonni, sem kiállítását megtagadni.
A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:
Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád
- eredetisége, egyedisége,
- a kivitelezés kiváló minősége,
- a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,
- maradandósága, értékállósága,
- turisztikai hasznosíthatósága, értékesíthetősége, ill. külső megjelenése, csomagolása.
Kérésre a szakmai bírálat összegzését, segítő összefoglaló véleményét a zsűri írásban eljuttatja a pályázó alkotók részére.
Az érdeklődőknek és pályázóknak az MKIK a pályázat beadása előtt tájékoztató "szakmai napot" szervez, amelyről későbbiekben tájékoztatjuk a területi kamarákat és a potenciális pályázókat.

8. Díjazás
A bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsaládok elnyerik a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet, amelyet az MKR emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
Ezen felül a pályázók számára az egyes területi kamarák és más szakmai szervezetek további díjazást/különdíjat ajánlhatnak fel.

9. Nevezési díj
A pályázat nevezési díja három kategória szerint alakul:
- a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíj
megfizetésével, illetve pártoló tagoknak ingyenes
- a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok): bruttó 6350 Ft
- további pályázóknak: bruttó 12 700 Ft
amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2020. augusztus 25-ig kell befizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással.
Átutalás esetén kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Bankszámla száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank).
Megjegyzés rovatba kérjük, írják be: "MKR 2020 név/cégnév".
Külföldről történő nevezés esetén: IBAN: HU21 1030 0002 2037 3432 0000 3285; Swift: MKKBHUHB
A már befizetett nevezési összegeket semmilyen esetben sem áll módunkban később visszafizetni. (Felhívjuk tehát szíves figyelmüket, hogy a második fordulóba nem kerülő pályaművek esetében sem.) A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.
Az MKIK illetve a területi kamarák, mint a letétbe kerülő pályázati tárgyak ingyenes letétkezelője, a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkező károkért, a tárgyak esetleges megsemmisüléséért, elveszéséért a szerződésen kívüli felelősség szabályai szerint, kizárólag saját szándékos károkozás esetén, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vállalnak törvényes felelősséget a Ptk. 6:365.§ (3) bekezdése és 6:526.§-a alapján.
A pályázat beadásával a pályázó teljes egészében tudomásul veszi és elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglaltakat.

10. Eredményhirdetés és kiállítás
A 2020. évi Magyar Kézműves Remek kiállításának időpontja várhatóan 2020. szeptember, helyszíne pedig még egyeztetés alatt.

11. A "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet elnyert termék ellenőrzése
A "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot, illetve a cím kizárólagosan ezekre történő használatát az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, körének, a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" cím nyilvánosan visszavonható.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Jernei Boglárka, szakreferens, a Kézműipari Kollégium titkára - telefon: 474-5191; e-mailcím: jernei.boglarka@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.
https://mkik.hu/hirek/palyazati-felhivas-magyar-kezmuves-remek-2020

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum