Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iskolaépület felújítása / MFP-IEF/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/18/2020
Érvényes:
09/18/2020
Tárgymutató:
iskolaépület felújítása / MFP-IEF/2020
Pályázhat:
Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A kiíró szept. 18-ig meghosszabbította a pályázatot.

Iskolaépület felújítása / MFP-IEF/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében az "Iskolaépület felújítása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-IEF/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzati (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, a Területileg illetékes Tankerületi Központ által fenntartott iskolaépületek felújításának támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, a hazai kistelepülések népességmegtartó és a helyi identitástudat megerősítését. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az iskolák fejlesztésének támogatása.
Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez, valamint a gondoskodáshoz. Az iskola fejlesztések középpontjában a gyermekek szellemi és erkölcsi szükségleteinek kielégítése áll, mely magában foglalja az érzelmi nevelést és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi szint fejlesztését, melyek a köznevelés megfelelő színvonalú megvalósítása révén érhetőek el.
Jelen alprogram keretében megvalósuló hozzájárulnak a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztéséhez és a kistelepüléseken élő kisgyermekes, vagy letelepedni vágyó családok életének jobbá tételéhez. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti eszközök és felszerelések beszerzésének (lásd: 5. számú melléklet) támogatása által biztosítottá válik, hogy az iskolák teljes körűen megfeleljenek a rendelet szerinti követelményeknek. A bevezetni kívánt programelem célja, hogy minden magyar gyermeket megfelelő színvonalú és felszereltségű általános iskolába írathassanak be szülei és egyetlen gyermeket se érjen hátrány, azért mert kistelepülésen folytatja tanulmányait.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő iskolák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Meglévő iskolai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:
- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd: 5. számú melléklet);
- Akadálymentesítés;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4-es pontja)

2.2 Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok/felszerelések elszámolása.
Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem támogatható!

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) 3.3. tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4 pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
A Területileg illetékes Tankerületi Központ településenként egy pályázat keretében egy meglévő iskola épületének fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást. Egy Területileg illetékes Tankerületi Központ különböző megvalósítási helyek (települések) tekintetéten külön pályázatot kell benyújtania (a pályázatok nem összevonhatóak).

3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
A pályázat benyújtásának feltétele, a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni jogával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv hozzájáruló nyilatkozata.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázat benyújtójának rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 18. napja között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 18. napja.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden
kérdésre választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult a 2.1. szerinti tevékenység megvalósítására nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
4.3 Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum